Menu
Město Domažlice
Domažlice

6.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

-

 

 

U S N E S E N Í

 

6. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 13.03.2019

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

114 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Viktora Krutinu, MUDr. Ivo Kadlece

 

115 - schvaluje předložený program zasedání

 

116 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Libuše Matějková, JUDr. Miroslav Vokáč, Josef Kříž

 

117 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 12.02.2019

 

118 - bere na vědomí zprávu z 6. - 9. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

119 - a) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.02.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 19.02.2019

 

120 - a) bere na vědomí prezentaci ve věci výstavby bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích

b) odkládá projednání bodu č. 7 na zasedání ZM dne 24.04.2019

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

121 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o situaci ve věci majetkoprávního vypořádání k pozemkům p. č. 2382/42, 2382/39, 2382/40, 2382/41, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 13.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

122 - schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MHD č. 405001 dle smlouvy uzavřené s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12.12.2008 v rozsahu dle předloženého jízdního řádu na dobu od 01.01.2019 do 31.12.2019

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba:: Hájek, OSM

 

123 - schvaluje uzavření dohody o úhradě ztráty na rok 2019 s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611 dle předloženého návrhu v celkové výši 1.733.370 Kč

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

124 - schvaluje záměr převést ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozemky p. č. 2170/5 a 3505, oba v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

Domažlice 13.03.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v.r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v.r.

místostarosta města

Hlasování_6_ZM_1303

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

Datum vložení: 15. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2019 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)