Menu
Město Domažlice
Domažlice

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

17. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 18.12.2019

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

447 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Miroslava Vokáče, Mgr. Libuši Matějkovou

 

448 - schvaluje předložený program zasedání

 

449 - volí návrhovou komisi ve složení: Rudolf Špoták, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

450 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 09.12.2019

 

451 - bere na vědomí zprávu z 35. - 36. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

452 - a) bere na vědomí zápis z 10. zasedání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 02.12.2019

b) bere na vědomí zápis z 8. jednání výboru pro věci sociální ze dne 09.12.2019

c) bere na vědomí, že usnesení ZM č. 311a) bude Výbor pro věci sociální realizovat nejpozději 13.01.2020

d) bere na vědomí zápis z 8. schůze Finančního výboru ze dne 11.12.2019

e) bere na vědomí zápis z 9. a 10. schůze Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 19.11.2019 a 10.12.2019

 

453 - stanovuje volbu přísedících Okresního soudu veřejným hlasováním

 

454 - volí na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Mgr. Vladislavu Štípkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Vlčková, OKS

 

455 - volí na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Hanu Holomojovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Vlčková, OKS

 

456- volí na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Stanislava Líkaře, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Vlčková, OKS

 

457 - volí na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Romana Kučeru, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Vlčková, OKS

 

458 - volí na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Hanu Dufkovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Vlčková, OKS

 

459 - volí na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Ing. Stanislavu Svobodovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Vlčková, OKS

 

460 - schvaluje prodej pozemků p. č. st. 781/2 a p. č. 4781/21 v k. ú. Domažlice za kupní cenu 600 Kč/m2 včetně DPH a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.02.2020     Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

461 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/59, k. ú. Domažlice za cenu 559.400 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, žadateli a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní, za předpokladu doložení prohlášení o závazku na území města bydlet

Termín splnění: 29.02.2019       Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

462 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/53, k. ú. Domažlice za cenu 683.200 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového jih v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích žadatelům a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 29.02.2020      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

463 - neschvaluje ukončení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 12.02.2018 mezi městem Domažlice a stavebníkem, dohodou dle návrhu JUDr. Miroslava Tichého

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

464 - schvaluje prodej částí pozemku - parcely ve zjednodušené evidenci č. 1117/1(zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr) označených dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/19, 1120/20 a 1120/22, vše v k. ú. Česká Kubice obci Česká Kubice, se sídlem č. p. 82, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ 00253294 za cenu 93.600 Kč bez DPH, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.02.2020      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

465 - bere na vědomí informaci o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Starý Spálenec a části katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

466 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0561 pol. 4222                 + 1.000.000 Kč (příjem dotace - sněhová rolba)

org. 0561 § 3412 pol. 6123    + 1.000.000 Kč (čerpání dotace - sněhová rolba)

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

467 - schvaluje uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1, p. č. 4956/4, vše v k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.2.2020      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

468 - schvaluje připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 52772018, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923                            1.010.000 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634                            2.202.300 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824                                 498.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605                                         85.930 Kč

Domov se zvláštním režimem – identifikátor 8513782           3.238.040 Kč

Termín splnění: 31.12.2019      Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

469 - a) schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 dle upraveného návrhu s tím, že se do Pravidel doplňuje příspěvek Českému kynologickému svazu ZKO Domažlice ve výši 47.000 Kč na opravu střechy klubovny

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2020

b) rozhodlo, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2020

Termín splnění: 17.12.2019      Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

470 - schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

471 - schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019‘‘ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Termín splnění: 18.12.2019      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

472 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 95 - 101/2019 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.12.2019     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

473 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 95/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

474 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 96/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

475 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 97/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019       Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

476 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 98/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

477 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 99/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

478 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 100/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

479 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 101/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

480 - odkládá projednání bodu č. 19 na příští zasedání

 

Domažlice, 18.12.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

Hlasovani_17_ZM_1812_2019.pdf (162.38 kB)

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Přílohy

Hlasovani_17_ZM_1812_2019.pdf

Hlasovani_17_ZM_1812_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,38 kB
Datum vložení: 19. 12. 2019 11:35
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2020 7:43
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)