Menu
Město Domažlice
Domažlice

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

U S N E S E N Í

 

15. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 30.10.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

395 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Viktora Krutinu, Jana Pangráce

 

396 - schvaluje předložený program zasedání

 

397 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, Mgr. Libuše Matějková, Ing. Pavel Faschingbauer

 

398 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města za srpen 2019 ze dne 22.10.2019

 

399 - bere na vědomí zprávu z 28. - 32. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

400 - a) bere na vědomí zápis ze 7. a 8. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne  17.09.2019 a 21.10.2019

b) bere na vědomí zápis z 5. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 25.09.2019

c) ukládá MKS aktualizovat informační systém ve městě Domažlice

Termín splnění: 31.03.2020

d) ukládá RM iniciovat jednání o propojení soukromého a veřejného sektoru a nabídkou vzájemné spolupráce

Termín splnění: 31.03.2020

e) ukládá RM iniciovat setkání s majitelem bývalé zotavovny na Vavřinečku

Termín splnění: 30.06.2020

f) bere na vědomí zápis ze 7. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 09.10.2019

 

401 neschvaluje uplatnění předkupního práva dle § 1124 občanského zákoníku ke spoluvlastnickému podílu ve výši 6120/159341 na pozemku p. č. st. 2577, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.12.2019                                                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

402 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 2239/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 11.11.2019                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

403 - neschvaluje koupi lesních pozemků p. č. 3386, 3390, 3457, 3541 a 3562, vše v k. ú. Klíčov u Mrákova

Termín splnění: 30.10.2019                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

404 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 275/1, 300, 315, 316/3, 668/1, vše v k. ú. Spáňov za cenu 329.080 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM                

                                             

405 - bere na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 2446/59, k. ú. Domažlice a nesouhlasí s navrhovanými úpravami konceptu smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní a vypuštěním povinnosti budoucího stavebníka (kupujícího) zavázat se na území města bydlet

Termín splnění: 11.11.2019                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

406 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 403/1 a část pozemku p. č. 711/20, vymezenou situačním plánkem, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 11.11.2019                                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

407 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/39, k. ú. Domažlice za cenu 667.550 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v prospěch žadatele, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2019                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

408 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 320/4 označenou dle geometrického plánu č. 200-178/2019 novým parcelním číslem 320/28, za pozemky p. č. 320/17 a p. č. 350/1, vše v k. ú. Bořice u Domažlic a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu, za podmínky uhrazení nákladů spojených s vydáním rozhodnutí o odnětí pozemku p. č. 320/28 plnění funkcí lesa, včetně tohoto poplatku

Termín splnění: 31.01.2020                                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

409 - schvaluje záměr směnit tyto nemovitosti - pozemek p. č. st. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 275 - stavba občanského vybavení, Hořejší Předměstí, Domažlice a pozemky p. č. 5403, p. č. 5704 a p. č. 5708, vše v k ú. Domažlice

Termín splnění: 11.11.2019                                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

410 - schvaluje směnu části pozemků p. č. 4296/1, p. č. 4304, p. č. 4312/3, p. č. 4315 a p. č. 4316, vše v k. ú. Domažlice označených dle geometrického plánu č. 4438-1130/2019 novým parcelním číslem 4296/23 o výměře 3533 m2 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 4296/3 označenou dle geometrického plánu č. 4382-1222/2018 novým parcelním číslem 4296/21, část pozemku p. č. 4296/12 označenou dle geometrického plánu č. 4382-1222/2018 novým parcelním číslem 4296/22 a část pozemku p. č. 5177/14 označenou dle geometrického plánu č. 4382-1222/2018 novým parcelním číslem 5177/16 o celkové výměře 3533 m2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020                                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

411 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 5408/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 1 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4454-267/2019 novým parcelním číslem č. 5408/5, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 11.11.2019                                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

412 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559            pol. 4222 + 2.281.681 Kč (dotace PK – úsek cyklotrasy CT3, Chrastavice -    Domažlice - Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova)

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 2.281.681 Kč (Cyklotrasa CT3, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova)

Termín splnění: 30.10.2019                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

413 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977335202 mezi Českou republikou - ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, IČ 60162694 jako prvním převodcem, Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6, IČ 60460580 jako druhým převodcem a městem Domažlice jako nabyvatelem, jejíž předmětem převodu jsou stavba technického vybavení bez čp/če na pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava, pozemky p. č. 1592/10 v k.ú. Pec, p. č. 1845/6 v k. ú. Chodov u Domažlic, p. č. 2153/5 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem, včetně jejich součástí a příslušenstvím tvořeným rozvody vody, kanalizace, kabelu silnoproudu, kabelu slaboproudu a příjezdové komunikaci a movité věci - čističky odpadních vod umístěné ve stavbě technického vybavení bez čp/če na pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava, pozemek p. č. st. 485, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če (hydroforová stanice) v k. ú. Pec, stavba technického vybavení bez čp/če na pozemku p. č. st. 250 (čerpací stanice) v k. ú. Dolní Folmava včetně jejích příslušenství tvořeních přívodem vody a jímáním vody, a jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny předloženým konceptem smlouvy

Termín splnění: 29.02.2020                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

414 - zařazuje do rozpočtu města Domažlice na rok 2020 veřejnou zakázku s názvem "Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop“

Termín splnění: 30.10.2019                                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

415 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

§ 6330 pol. 5342 + 1.423.656 Kč (výdaj z běžného účtu – příděl sociální fond)

§ 6330 pol. 4134 + 1.423.656 Kč (účet sociálního fondu – příjem přídělu z rozpočtu)

Termín splnění: 30.10.2019                                                               Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

416 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4351 pol. 5331 + 510.000 Kč (M.centrum – příspěvek na provoz pečovatelská služba)

org. 0225 § 4350 pol. 5331 + 1.990.000 Kč (M.centrum – příspěvek na provoz pobytové služby)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 – 2.500.000 Kč (Rekonstrukce plaveckého bazénu)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225             pol. 4122 - 3.612.797 Kč (dotace na financování sociálních služeb)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 - 3.612.797 Kč (převod dotace příspěvkové organizaci M.centrum)

Termín splnění: 30.10.2019                                                              Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

417 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 2212 + 2.956.660 Kč (přijaté sankční platby)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 2.956.660 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 30.10.2019                                                               Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

418 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208            pol. 4116 ÚZ 33063 + 3.129.548 Kč (dotace–Šablony II, ZŠ a MŠ, Msgre B. Staška)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 + 3.129.548 Kč (převod dotace ZŠ a MŠ, Msgre B. Staška)

Termín splnění: 30.10.2019                                                               Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

419 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0211              pol. 4116 ÚZ 33063 + 1.270.806 Kč (dotace MŠMT – projekt Šablony II, ZUŠ)

org. 0211 § 3231 pol. 5336 ÚZ 33063 + 1.270.806 Kč (převod dotace ZUŠ)

Termín splnění: 30.10.2019                                                               Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

Domažlice 30.10.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_15_ZM_3010.pdf (170.04 kB)

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Přílohy

Hlasování_15_ZM_3010.pdf

Hlasování_15_ZM_3010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,04 kB
Datum vložení: 1. 11. 2019 7:37
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2020 7:36
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)