Obsah

42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-
 

U S N E S E N Í

 

42. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 27.06.2018

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1935 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Zdeňka Nováka, Ing. Jana Bendu

 

1936 - schvaluje předložený program zasedání

 

1937 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Benda, Jan Pangrác, Vlastimil Konrády

 

1938 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1939 - bere na vědomí zprávu z 121. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1940 - a) bere na vědomí zápis z 41., 42. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 28.05.2018, 11.06.2018

b) bere na vědomí zápis z 36. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 13.06.2017

c) bere na vědomí zápis z 48. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 12.06.2018

d) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.06.2018

 

1941-  schvaluje koupi pozemků p. č. 2466/9 a 2466/12, oba v k. ú Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 205.110 Kč

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1942 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 4209 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 09.07.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1943 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 357/3 označené dle geometrického plánu č. 407-226/2018 novým parcelním číslem 357/50 v k. ú. Česká Kubice (ve vlastnictví města Domažlice) za část pozemku p. č. 116/1 označenou dle geometrického plánu č. 215-226/2018 novým parcelním číslem 116/7 v k. ú. Dolní Folmava a uzavření směnné smlouvy s obcí Česká Kubice, se sídlem Česká Kubice 82, PSČ 345 32, IČ 00253294 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1944 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 369/13 v k. ú. Česká Kubice, vymezenou situačním plánkem (na situačním plánku označenou parcelními čísly 369/8, st. 417 a st. 418)

Termín splnění: 08.07.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1945 -  schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 305/4, 305/7, 305/8, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 12 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1946 schvaluje směnu části pozemku p. č. 2167 označenou dle geometrického plánu č. 4343-1060/2018 novým parcelním číslem 2167/2 (ve vlastnictví města Domažlice) za pozemky p. č. 2397/2, 2397/3 a 2397/4, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy s Českou provincií Řádu sv. Augustina, se sídlem Josefská 28/8, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 00, IČ 00569631 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1947 - schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 4807/19, 4807/74 a 4956/8, vše v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1948 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3419 pol. 6121 + 6.042.076 Kč (Rekonstrukce Domažlice, sport. hala, Fügnerova ulice, č. p. 647, I. etapa - realizace)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 1.048.625 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.993.451 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 29.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1949 – a) neschvaluje vypuštění ze smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní v čl. II odst. 3b(ii) a (iii)

 

b) schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2382/1, 2382/22, 2382/23 a 2382/24, označených dle geometrického plánu novými parcelními čísly 2382/24, 2382/23, 2382/22, 2382/33, 2382/34, 2382/35, 2382/36, 2382/37 a 2382/38, vše v k. ú. Domažlice, a zřídit k nim právo stavby formou výběrového řízení s aukcí

Termín splnění: 09.07.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

c) vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na prodej částí pozemků p. č. 2382/1, 2382/22, 2382/23 a 2382/24, označených dle geometrického plánu novými parcelními čísly 2382/24, 2382/23, 2382/22, 2382/33, 2382/34, 2382/35, 2382/36, 2382/37 a 2382/38, vše v k. ú. Domažlice, pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ulici v Domažlicích, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu, a to včetně oznámení záměru, jehož přílohou je situační plánek s vyznačením pozemků, podstatné náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby a o smlouvě budoucí kupní, formulář přihlášky, podmínky výběrového řízení s aukcí a vzor plné moci při zastoupení ve výběrovém řízení s tímto doplněním:

  1. minimální kupní cena se stanoví ve výši 1800 Kč/ m2 včetně DPH

  2. aukce pro všechna výběrová řízení se uskuteční dne 10.09.2018 od 15 h, aukce bude zahájena v 16 h

  3. lhůta pro podání přihlášek se stanovuje do 14:00 h dne 07.09.2018

  4. kauce se stanoví ve výši 50.000 Kč

  5. minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci se stanovuje na částku 10.000 Kč.

  6. pro provedení stavby se stanovují regulativy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 09.07.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1950 - schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23 a 2382/24, označených dle geometrického plánu novými parcelními čísly 2382/39, 2382/42, 2382/40 a 2382/41, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 09.07.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1951 - schvaluje úhradu kompenzace za ztrátu vzniklou zajištěním provozu linky MAD č. 405001 dle smlouvy uzavřené s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12.12.2008 v rozsahu dle předloženého jízdního řádu na dobu od 01.01.2018 do 31.12.2018

Termín splnění 27.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1952 - schvaluje uzavření dohody o úhradě ztráty na rok 2018 s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611 dle předloženého návrhu v celkové výši kompenzace 1.659.853 Kč

Termín splnění 27.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1953 - schvaluje Závěrečný účet města Domažlice za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1954 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2017 takto: převod zisku ve výši 12.577.795 Kč na účet 432 hospodářské činnosti – výsledek hospodaření předcházejících účetních období převod daně z příjmů ve výši 2.950.890 Kč do rozpočtu města

Termín splnění: 31.07.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1955 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2017

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

b) schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2017 – zisku ve výši 94.558.739,94 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1956 - schvaluje smlouvu o úvěru č. 1188/18/5642, na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 100.000.000 Kč , uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČO 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČO: 00001350 na financování akce Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 07. 2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1957 - schvaluje smlouvu o přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 70.000.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČO 00253316 a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 na financování projektu Revitalizace bytových domů v Domažlicích dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 07. 2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1958 - a) neschvaluje kronikářský zápis za rok 2016 s vypuštěním kapitoly životní úroveň na stranách 8 a 9

b) neschvaluje kronikářský zápis za rok 2016

Termín splnění:27.06.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1959- schvaluje Plán rozvoje sportu města Domažlice na období 2018 - 2023 dle upraveného návrhu

Termín splnění: 27.06.2018 Odpovědná osoba: JUDr. Novák, místostarosta

 

Domažlice, 27.06.2018

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 28. 6. 2018
Poslední aktualizace: 28. 6. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková