Obsah

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

41. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 30.05.2018

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

1846 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, MUDr. Pavla Zemana

 

1847 - schvaluje předložený program zasedání

 

1848 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Mgr. Kamil Jindřich, Mgr. Václav Kozina

 

1849 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

 

1850 - bere na vědomí zprávu z 116. - 120. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1851 - a) bere na vědomí zápis z 40. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 30.04.2018

b) bere na vědomí zápis z 47. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 03.05.2018

c) bere na vědomí zápis z 35. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 16.05.2018

d) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.05.2018

 

1852 - neschvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 5825, 5826 a 2624/1, vše v k. ú. Domažlice vymezených situačním plánkem

Termín splnění: 08.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1853 -  schvaluje prodej části pozemku p. č. 3487/1 v k. ú. Domažlice, označené dle geometrického plánu č. 4339-1068/2018 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759 novým parcelním č. 3487/33 za cenu 600 Kč/m2 panu Josefovi Šobrovi, bytem Na Milotově 175, Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1854 -  schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6471/76098 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice, manželům Janovi a Jaroslavě Pivoňkovým, oba bytem Domažlice, Mánesova 536, za cenu ve výši 12.500 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1855 - bere na vědomí informaci, že se změnily podmínky ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkových parcel č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice a výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkových parcel č. 3900/3 a 3900/132, obě v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.05.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1856 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 5.172.730 Kč (ZŠ Komenského 17, oprava fasády - realizace)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 897.747 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.274.983 Kč (investiční rezerva)

Datum splnění: 08.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1857 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0515 § 3113 pol. 6121 + 5.069.450 Kč (Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Kom17)

org. 0515 § 6399 pol. 5362 - 879.822 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.189.628 Kč (investiční rezerva)

Datum splnění: 08.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1858 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 833.360 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – nové učebny, úprava šaten - realizace)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 144.633 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 688.727 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 08.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1859- schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 68.868.693 Kč (Rekonstrukce plaveckého bazénu – realizace)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 11.952.418 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 56.916.275 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.05.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1860 - schvaluje zařazení realizace akce "Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba" do rozpočtu města Domažlice 2019

Termín splnění: 30.05.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1861 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3635 pol. 6119 + 506.385 Kč (změna č. 1 územního plánu Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 506.385 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.05.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1862 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 12.02.2018 mezi městem Domažlice a paní Thi Kim Thoa Pham, bytem Domažlice, Švabinského 559 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1863 - schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1 označené dle geometrického plánu č. 4328-1100/2017 novým parcelním číslem 2172/1, vše v k. ú. Domažlice za účelem rozšíření či vybudování výrobního areálu v souladu s územním plánem města Domažlice.

Termín splnění: 04.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1864 - schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2018 – 2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1865 -  schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ 344 01, IČ 48344958, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1866 -  schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111, dle předloženého návrhu s účinností 01.09.2018

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1867 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0112§ 4329 pol. 5229 – 57.100 Kč (program 7 Podpora jednotlivých akcí – sociálně zájmová oblast“)

org. 0112§ 4349 pol. 5229 + 57.100 Kč (program 6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1868 - schvaluje poskytnutí částky z programu „7 Podpora jednotlivých akcí – sociálně zájmová oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka v Kč

Název projektu

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

5568

5500

Školení členů sluchově postižených

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

2800

2800

Rehabilitační cvičení v bazénu s teplou vodou pod odborným dohledem fyzioterapeuta

Diakonie ČCE

10500

9600

Den pro rodinu

DDÚ, SVP

5000

5000

Preventivně výchovné víkendové pobyty+ zážitková pedagogika v rámci internátního pobytu v roce 2018

Celkem

23 868

22 900

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1869 schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0112 §4349 pol. 5229 – 68.600 Kč (program č.6 Podpora celoroční činnosti- sociální oblast)

org. 0112 §3429 pol. 5229 + 68.600 Kč (program č.1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice- kultura a ostatní zájmová činnost-celoroční)

org. 0261 §6409 pol. 5901 – 85.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0112 §4349 pol. 5229 + 85.000 Kč (program č.6 Podpora celoroční činnosti- sociální oblast)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

1870 - schvaluje poskytnutí částky z programu „ č. 6 – Podpora celoroční činnosti - sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka (v Kč)

Název projektu

Centrum pro zdravotně post.Plz.kr.

30 000

21800

Činnost Centra pro zdravotně postižené v roce 2018- zkvalitnění života zdravotně postižených a seniorů

Svaz nesl. a nedosl. v ČR-porad.centr.

43 180

32000

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a ostatní služby pro osoby se sluchovým postižením

MCT CZ z.s.

107 416

84500

Sociální služba Ranná péče

Diakonie ČCE-Západní čechy

 

300 000

225500

Archa, Fontána a Plus- služby pro děti, mladistvé a jejich rodiny

Network East-West, z.s.

 

125 000

95900

CENTRUM JANA- sociální služby pro ženy ohrožené prostitucí a uživatele návykových látek

Svaz těl. post.v ČR z.s. okr.org.

37 000

23600

Postupné odstraňování diskriminace za života tělesně postižených a jejich integrace do běžného života

Asoc. rod. a přát. zdrav. pos. dětí

24 960

17500

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Svaz těl. post.v ČR z.s.MO Domaž.

21 000

16300

Celoroční činnost svazu tělesně postižených Mo Domažlice

Sjednocená org. nevid. a slabozrakých

8 800

6400

Činnost v roce 2018

Celkem

697 356

523500

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1871- neschvaluje poskytnutí částky z programu ,,6-Podpora celoroční činnosti - sociální oblast v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

Domácí péče Domažlice

104800

Podpora zdravotně postižených a seniorů při setrvání v jejich přirozeném sociálním prostředí

Nedodání požadovaných příloh pro žádost o dotaci.

Vitallife

80000

Celoroční činnost na rok 2018

neexistence klientů, občanů Domažlic, nesplnění základního předpokladu Zásad pro poskytování dotací.

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1872 schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 5.600 Kč (program č.1Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost )

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 5.600 Kč (program č.3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1873 - schvaluje poskytnutí částky z programu „č. 1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka (v Kč)

Oblastní spolek Českého červeného kříže

62 000

40800

Svaz postižených civilizačními chorobami

58 000

23900

Zdeňka Bohmannová

20 840

19100

Český svaz chovatelů, ZO Domažlice

28 400

25000

Městská rada seniorů města Domažlice

32 000

30900

SH ČMS- Sbor Dobrovolných hasičů Domažlice

31 500

25200

TJ Sokol Domažlice

30 000

28900

SDH Havlovice

17 680

14600

CB klub Domažlice, z.s.

18 000

14400

CHODSKO ŽIJE!

49 600

44200

Klub českých turistů- odbor Domažlice

10 400

10200

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. v Domažlicích p.s.

5 600

3900

Pěvecký sbor Čerchovan

85 000

81900

Celkem

449 020

363 000

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1874 - neschvaluje poskytnutí částky z programu ,,č. 1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

Hynek Hradecký

50 000

Celoroční hudební a pěvecká reprezentace města

po konzultaci byla žádost osobně stažena

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1875 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3392 pol. 5229 – 45.700 Kč (program č.2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 45.700 Kč (program č.3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1876 - schvaluje poskytnutí částek z programu „2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka (v Kč))

Název projektu

Mgr. Miloš Novotný

40 000

20 700

Baldovské synkopy

Klub českých turistů- odbor Domažlice

24 000

23 600

Česká studánka- 2 akce: odemykání a zamykání

Celkem

64 000

44 300

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

1877schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3316 pol. 5229 – 5.700 Kč (program č. 4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 5.700 Kč (program č.3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1878 - schvaluje poskytnutí částky z programu „4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka v Kč

Název projektu

CHODSKO ŽIJE!

50 000

44 300

Příběhy pošt z historie poštovnictví na Domažlicku

Celkem

50 000

44 300

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1879 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org 114 § 3319 pol. 5229 – 3.700 Kč (program č.5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice)

org 114 § 3399 pol. 5229 + 3.700 Kč (program č.3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1880 - schvaluje poskytnutí částky z programu „5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice “ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka v Kč

Název projektu

Běla Nedorostová

20 800

20 800

Kniha- biografie folkloristy a muzikanta Zdeňka Bláhy,, Zdeněk Bláha-Můj život s lidovou muzikou“

Václav Fiala

30 000

25 500

Obrazová publikace Václav Fiala- sochy

Celkem

50 800

46 300

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1881 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 65.000 Kč (program č.3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 65.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1882 - schvaluje poskytnutí částek z programu „3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru částka v Kč

Název projektu

V + K, z.s.

60 000

58 800

Rockové kurzy a letní umělecká dílna

Canzonetta, z.s.

21 920

20 500

Canzonetta- koncert k 20. výročí založení

Westmusic s.r.o.

80 000

57 100

Chodrockfest 2018

Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková

70 000

69 300

11. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice

Celkem

231 920

205 700

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1883- neschvaluje poskytnutí částky z programu ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

Český svaz ochránců památek o.s., 1. základní organizace,Iron monument club v Plzni

60 000

Parní vlak na Chodské slavnosti

Nelze dle regulí tohoto dotačního programu financovat

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1884- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 57-91/2018 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu pro oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1885- schvaluje uzavření smlouvy č.57/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Domažlice, p.s. , se sídlem Jindřichova 214, Domažlice 34401, IČ: 73701467 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1886 - schvaluje uzavření smlouvy č.58/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.800Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., se sídlem Domažlice, Na Milotově 310, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343595 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1887- schvaluje uzavření smlouvy č.59/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diakonie ČCE- Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ: 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1888 - schvaluje uzavření smlouvy č.60/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, se sídlem Domažlice, Kozinova 101, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 49778129 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1889 - schvaluje uzavření smlouvy č.61/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 21.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, PSČ: 326 00 , IČ: 26594382 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1890 - schvaluje uzavření smlouvy č.62/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 32.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, Dolejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 73733148 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1891- schvaluje uzavření smlouvy č.63/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ z.s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25 , PSČ: 344 01 , IČ: 67675603 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1892 - schvaluje uzavření smlouvy č.64/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 225.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diakonie ČCE- Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ: 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1893 - schvaluje uzavření smlouvy č.65/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 95.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Network East-West,z.s. , se sídlem Domažlice, U nemocnice 148, Týnské Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 69967024 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1894 - schvaluje uzavření smlouvy č.66/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343510 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.8.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1895 - schvaluje uzavření smlouvy č.67/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 17.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., se sídlem Domažlice, Na Milotově 310, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343595 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1896 - schvaluje uzavření smlouvy č.68/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1897- schvaluje uzavření smlouvy č.69/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s., oblastní odbočka

 

Domažlice, se sídlem Domažlice, Kozinova 236, PSČ: 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1898 - schvaluje uzavření smlouvy č.70/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek českého červeného kříže , se sídlem Fügnerova 647, Týnské Předměstí, Domažlice 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.8.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1899 - schvaluje uzavření smlouvy č.71/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace  Domažlice , se sídlem Msgre B. Staška 265, Domažlice 344 01, IČ: 69457026 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1900 - schvaluje uzavření smlouvy č.72/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.100 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Zdeňka Bohmannová, bytem Šumavská 477, Domažlice 344 01, narozena 03.06.1946 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1901- schvaluje uzavření smlouvy č.73/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Domažlice , se sídlem Domažlice, Vrchlického 122 , Domažlice 344 01, IČ: 73740403 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1902 - schvaluje uzavření smlouvy č.74/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Městská rada seniorů města Domažlice, pobočný spolek, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 6397531 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1903 - schvaluje uzavření smlouvy č.75/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1904 - schvaluje uzavření smlouvy č.76/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 28.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 18230113 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1905 - schvaluje uzavření smlouvy č.77/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 14.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havlovice, se sídlem Domažlice, Havlovice 17, PSČ: 344 01 , IČ: 48344427 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1906 - schvaluje uzavření smlouvy č.78/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 14.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a CB klub Domažlice, z.s. se sídlem Domažlice,Švabinského 550, Týnské Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 65571908 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1907 - schvaluje uzavření smlouvy č.79/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 44.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj se sídlem Domažlice,Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 2997860 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1908 - schvaluje uzavření smlouvy č.80/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1909 - schvaluje uzavření smlouvy č.81/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Domažlice, p.s. , se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, Dolejší Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 73701467 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1910 - schvaluje uzavření smlouvy č.82/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 81.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s. , se sídlem Domažlice, Máchova 131 , PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1911 - schvaluje uzavření smlouvy č.83/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.700 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Mgr. Miloš Novotný, bytem Praha 8, Pomořanská 482/14, PSČ: 18100, RČ: 440809/023 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1912 - schvaluje uzavření smlouvy č.84/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:18230423 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1913 - schvaluje uzavření smlouvy č.85/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 44.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj se sídlem Domažlice,Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 2997860 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1914 - schvaluje uzavření smlouvy č.86/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Běla Nedorostová, bytem Dolní Bělá, Horní Bělá - Tlučná 28, PSČ: 331 52, RČ: 595326/0676 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1915 - schvaluje uzavření smlouvy č.87/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Václav Fiala, bytem Klatovy, Arbesova 146, PSČ: 339 01, RČ: 5501112318 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1916 - schvaluje uzavření smlouvy č.88/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 58.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a V+K o.s. se sídlem Štěnovice ,Polní 499, PSČ: 332 09, IČ: 26574217 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1917- schvaluje uzavření smlouvy č.89/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Canzonetta, z. s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 30, PSČ: 345 34 , IČ: 6564127 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1918 - schvaluje uzavření smlouvy č.90/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 57.100 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Westmusic s.r.o. se sídlem Plzeň, Pražská 114/39, Východní Předměstí , PSČ: 30100 , IČ: 29125511 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1919 - schvaluje uzavření smlouvy č.91/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 69.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková, bytem Praha 6, Stochovská 685/66, Praha 6 PSČ: 161 00 , RČ: 6759161585 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1920 -  schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0113 § 3421 pol. 5229 – 37.400 Kč (Jednorázové akce-mládež do 18 let)

org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 37.400 Kč (Podpora významných počinů)

Termín splnění: 31.05.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1921 - schvaluje poskytnutí částky z programu „Podpora významných počinů v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru -částka (v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

212.000

72.800

Atletický mítink Chodská 1500

LTC Domažlice, z.s.

28.000

18.600

Celostátní turnaj-60. Ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

HC Domažlice, z.s.

47.000

24.200

10 let mládežnického hokeje v Domažlicích

Velosport Domažlice, z.s.

35.000

22.100

Cyklistický závod horských kol,, Velká cena Domažlic MTB“, 10.ročník-jubilejní

Velosport Domažlice, z.s.

30.000

23.600

Cyklistický závod horských kol,, MTB Čerchov“, 11.ročník

Velosport Domažlice, z.s.

35.000

20.600

Závod v cyklobiatlonu horských kol velká cena Domažlic MTBB, 2. ročník

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

13.500

5.500

17.ročník Lyžařský přejezd z Capartic do Gibachtu

Mílaři Domažlice

203.000

100.000

11. ročník Hvězdného házení na Chodsku a 9. ročník Memoriálu Jana Mazance

CELKEM

714.300

287.400

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1922 - neschvaluje poskytnutí částky z programu ,,Podpora významných počinů v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Důvod vyřazení

Judo club Domažlice, z.s.

5.800

Nesplňuje účel-nejedná se o akci( významný počin)

Motoklub-AMK Domažlice

105.000

Nesplňuje účel-nejedná se o akci( významný počin) ale o celoroční činnost

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

1923 schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh výboru-částka (v Kč)

Název projektu

SH ČMS-Sbor Dobrovolných hasičů Domažlice

20.000

9.500

Republikové setkání Soptíků

CELKEM

20.000

9.500

 

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1924 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 92-100/2018 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast školství, mládeže a sportu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1925 - schvaluje uzavření smlouvy č.92/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1926 - schvaluje uzavření Smlouvy č.93 /2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 72.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC

Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01

IČ: 68782471 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1927 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 94/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí,

PSČ: 344 01 , IČ: 03696154 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1928- schvaluje uzavření Smlouvy č. 95/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1929- schvaluje uzavření Smlouvy č. 96/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 22.100 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z.s. se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1930 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 97/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z.s. se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1931- schvaluje uzavření Smlouvy č. 98/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z.s. se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1932 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 99/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice , se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1933 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 100/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 34401 , IČ: 26657031 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS


1934 - stanoví dle § 67 zákona 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších  předpisů pro volební období 2018 – 2022  21 členů zastupitelstva města  Domažlice
Termín splnění 30.05.2018    Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS 

 

Domažlice dne 31.05.2018

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák. v. r.

místostarosta města

Hlasování_41_ZM_3005_2018

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

 

 


Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 5. 6. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková