Menu
Město Domažlice
Domažlice

15. zasedání ze dne 22. 02. 2012

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

520 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Jana Pangráce

521 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, MUDr. Radmila Pflugová Růžičková

522 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

523- schvaluje doplnění programu jednání o bod Změna pravidel rozpočtového provizória roku 2012 jako bod 22

524 - schvaluje předložený program jednání o doplněný bod

525 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing.Vítězslav Brody, Jaroslav Bauer, Ing. Jitka Heřmanová

526 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

527 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 27. - 28. schůze RM

528 - a) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.2.2012
b) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.2.2012

529 - bere na vědomí rezignaci Josefa Urbana na člena kontrolního výboru ZM

530 - a) stanovuje volbu člena kontrolního výboru veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Jiřího Aulíka

531 - schvaluje záměr směnit část pozemkové parcely č. 5018/1 ve vlastnictví Města Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za část stavební parcely č. st. 870 vymezenou geometrickým plánem č. 3636-184/2011 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn, Husovo náměstí 60 a nově označenou parcelním č. 5776, vše k.ú. Domažlice

532 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3798/4, k.ú. Domažlice společnosti Plzeňská knihvazba spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

533 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 164/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 163 a 164 ve výši 3490/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 3490/128969 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 481.150,- Kč

534 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/10, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 159 a 160 ve výši 6246/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a č. st. 1638 ve výši 6246/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 650.000,- Kč

535 - schvaluje záměr umístění výrobního areálu společnosti MP Besitz- u. VermietungsgmbH, Peterstalstrasse 152, Graz v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru

536 - schvaluje využití předkupního práva k bytové jednotce č. 534/8 v budově č.p. 534, č.p. 535 v ul. Paroubkova v Domažlicích (Týnské Předměstí) a s ní souvisejícímu spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č.p. 534, č.p. 535 a na pozemcích p.č.st. 2602 a p.č.st. 2603 v k.ú. Domažlice, část obce Týnské Předměstí, obec Domažlice a odkup uvedené jednotky se souvisejícími spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a pozemcích za částku 87.270,- Kč od společnosti REMART CZ s.r.o., IČ 28068980

537 - a) bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice
b) schvaluje prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 411.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

538 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 163 a 164 ve výši 5115/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 495.000,- Kč

539 - schvaluje uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 na převod pozemkových parcel č. 4813/14, 4908/12, 4908/13, 4908/14, 4908/15 a částí pozemkové parcely č. 4908/4 vymezenou geometrickým plánem č. 3610-1136/2011 vyhotoveným Geodézií Jihozápad s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, Domažlice a nově označenou parcelními č. 4904/41 a č. 4908/42, vše v k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

540 - schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč se splatností 12 měsíců, poskytnutého Komerční bankou, a.s. dle předloženého návrhu

541 - a) vypouští z Čl. IV Určení míst, předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky Města Domažlice č. 3/2012 kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, č. 11 ul. Msgre B. Staška 1, dosavadní čísla ulic 12. až 15. se označují jako čísla 11. až 14
b) schvaluje v čl. III Určení času, předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky Města Domažlice č. 3/2012 kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení, po který mohou být provozována výherní zařízení, dobu od 15 hod. do 02 hod.
c) vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 3/2012 kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

542 - schvaluje poskytnutí výjimky ve vyúčtování a ponechání celé části dotace pro ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

543 - schvaluje zařazení akce „Varovný monitorovací systém před povodněmi ve městě Domažlice“ do pravidel rozpočtového provizória na rok 2012

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 29. 2. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 2. 2012 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)