Obsah

8. zasedání ze dne 15. 6. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

310 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu
z jednání zastupitelstva města Romana Kalouse, Ing. Věstislava Křenka

311 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Václav Kozina, Josef Kříž

312 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

313 - schvaluje doplnění programu o bod volba člena kontrolního výboru

314 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu

315 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, JUDr. Milan Mrázek, Vlastimil Konrády

316 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

317 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Mgr. Karla Štípka o činnosti rady města ze 11. - 12. schůze RM

318 - a) bere na vědomí zápisy výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 23.5. a 2.6. 2011
b) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.6.2011
c) neukládá KV provést u MěÚ Domažlice kontrolu vnitřního kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění a podle vnitřních směrnic MěÚ. Kontrolu zaměřit na plnění v rozsahu § 5, § 6, § 9, § 13, § 22, § 25, § 28 a § 29 uvedeného zákona.
d) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.6.2011

319 - a) stanovuje volbu člena kontrolního výboru veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Filipa Karbana

320 - schvaluje udělení pamětní medaile Města Domažlice panu Václavu Cibulkovi za jeho dlouholetý přínos pro kulturu v našem městě

321 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6248/48608 ze stavební parcely č. st. 1959, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

322 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ze stavebních parcel č. st. 2586 a st. 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

323 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137979 na stavební parcele č.st. 1637 a st.1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

324 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. st. 2212, k.ú. Domažlice na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. st. 2212, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

325 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ze stavební parcely č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

326 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 410/4, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7423/92390 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7423/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 500.099,- Kč

327 - a) schvaluje prodej nemovitosti - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 651.112,- Kč
b) schvaluje zavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s., kterou se dává do zástavy nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

328 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti - bytové jednotce 97/4 v ul. Kozinova, Hořejší Předměstí, Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že poplatek související s vkladem zástavního práva u příslušného katastrálního úřadu ve výši 500,- Kč uhradí pan V.Š.

329 - schvaluje prodej nemovitostí nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkových parcel č. 2490/9 a 2464/9, obě v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.4 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

330 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 29. 4. 2011 jejímž předmětem je prodej nemovitosti nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/39 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového koncového jih označeného C 1.11, dle předloženého návrhu

331 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 5704, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánem

332 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 228/7 k.ú. Havlovice u Domažlic, o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za cenu 845,- Kč/m2 a uzavření budoucí kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425 dle předloženého návrhu

333 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3111 pol. 6121 + 1.731.147,- Kč (oprava sociálního zařízení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.442.623,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 288.524,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 25. 6. 2011 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

334 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0408 § 3111 pol. 6121 + 1.498.256,- Kč (oprava sociálního zařízení)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.248.547,- Kč (investiční rezerva)
org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 249.709,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 25. 6. 2011 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

335 - neschvaluje prominutí poplatků z  prodlení částek dlužných za užívání bytu č. 5 v budově č.p. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích a to v rozsahu přesahujícím částku 60.000,- Kč, to vše za podmínky, že do 30. 6. 2011 bude povinnými uhrazena částka poplatků z prodlení ve výši 60.000,- Kč v plné výši náklady oprávněného a v plné výši náklady exekuce v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem Klatovy

336 - schvaluje uzavření dohody o ručení a převodech majetku dle smlouvy č. 08019001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 dle předloženého návrhu

337 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0478 § 3412 pol. 6121 + 2.000.000,- Kč (víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.000.000,- Kč (investiční rezerva)

338 - schvaluje toto rozpočtová opatření:
org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 19.330.320,- Kč (OZ Bába)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +19.330.320,- Kč (investiční rezerva)

339 - schvaluje Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

340 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 11.829.815,- Kč za rok 2010 takto:
- do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 1.113.079,- Kč a daň z příjmů ve výši 2.796.800,- Kč
- v hospodářské činnosti ponechat částku 10.716.736,- Kč jako nerozdělený výsledek hospodaření, který bude použit na financování akce „výměna oken“ v roce 2011

341 - bere na vědomí informaci rady města o možnostech řešení situace na ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace

342 - vydává obecně závaznou vyhlášku č.6/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o zřízení Městské policie Domažlice dle předloženého návrhu

343 - pověřuje plněním některých úkolů při řízení městské policie pana Bohuslava Perlovského

344 - schvaluje bezúplatný převod pozemků - pozemkových parcel č. 631/1, 641/2, 641/9, 641/10, 641/16 a 641/19, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Pozemkovým fondem České republiky a městem Domažlice dle předloženého návrhu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 25. 7. 2011
Poslední aktualizace: 25. 7. 2011 00:00
Autor: