Obsah

7. zasedání ze dne 18. 5. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

276 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu
z jednání zastupitelstva města Pavla Wolfa, Vlastimila Konrádyho

277 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jaroslava Wollerová, Josef Kříž, Pavel Wolf

278 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

279 - schvaluje předložený program jednání

280 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Anderle, Roman Kalous, Mgr. Václav Kozina

281 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

282 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města z 9. - 10. schůze RM

283 - a) schvaluje změnu názvu výboru - místo „Výbor kulturní a cestovního ruchu“ na „Výbor pro kulturu a cestovní ruch“
b) schvaluje plán činnosti Výboru pro kulturu a cestovní ruch na období 2011 – 2013
c) bere na vědomí zápis výboru kulturního a cestovního ruchu ze dne 3.5. 2011
d) ukládá RM projednat hodiny volného bruslení na ZS a doporučuje RM stanovit termíny volného bruslení pro veřejnost takto: pátek 18:00 - 19:30, neděle 14:00 - 15:30
e) bere na vědomí zápis výboru pro školství, mládež a sport ze dne 4.5.2011
f) bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 9.5.2011
g) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.5.2011

284 - bere na vědomí rezignaci Romana Muhra na člena kontrolního výboru ZM

285 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011 na akci obnovy kulturní památky - Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, nám. Míru, parc.č. 1/1, k.ú. Domažlice, MPR Domažlice - restaurování hlavního vstupního kamenného portálu - ve výši 245.000,- Kč

286 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 42, nám. Míru, v MPR Domažlice - oprava krovu na hlavním objektu (zesílení, výměna poškozených částí, podepření, výměna u komínu) a obnova tří oken (jedno okno repase, dvě okna repliky) na západní straně dvorní přístavby - ve výši 30.000,- Kč

287 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, v MPR Domažlice - oprava jižního štítu včetně souvisejících prací, ve výši 20.000,- Kč

288 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 145, nám. Míru, v MPR Domažlice - obnova nosného kamenného sloupu podloubí, ve výši 20.000,- Kč

289 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:
SK Sněhaři Do - 35 000,- Kč - Přeshraniční přejezd Gibacht - Capartice
TJ Jiskra Do, oddíl kopané - 10 000,- Kč - Mezinárodní turnaj mládeže v Augsburku
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu a nohejbalu - 5 000,- Kč - Mezinárodní turnaj ve volejbale v Budelu

290 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4052/72916 ze stavební parcely č. st.3290, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

291 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4052/72916 ze stavební parcely č. st. 3290, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

292 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6676/72916 ze stavební parcely č. st.3290, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

293 - neschvaluje záměr prodeje části pozemku - stavební parcely č.st. 1193 v k.ú. Domažlice o výměře 15 m2

294 - neschvaluje záměr prodeje části pozemku - pozemkové parcely č. 2760/2 v k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem o přibližné výměře 230 m2

295 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k bytové jednotce 160/3 v ul. Kosmonautů, Hořejší Předměstí, Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že náklady spojené s vyhotovením zástavní smlouvy a poplatky související s vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí uhradí žadatelé

296 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 228/7, k.ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem pro umístění trafostanice elektrické přípojky NN budoucí rodinné zástavby „Obytné zóny Havlovice u Domažlic“

297 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství dle předloženého návrhu

298 - schvaluje prodej nemovitosti - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 360.111,- Kč

299 - schvaluje prodej nemovitosti - bytovou jednotku č. 404/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 404, 410 a 411 ve výši 7343/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7343/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 495.000,- Kč

300 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 560.000,- Kč

301 - schvaluje bezúplatný převod pozemku - pozemkové parcely č. 3800/66 v k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu

302 - neschvaluje záměr prodat část pozemku stavební parcely č.st. 401/1 k.ú. Domažlice, bez části jež je součástí zahrady Chodského hradu, vymezenou situačním plánkem

303 - bere na vědomí žádost rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, o pomoc při řešení stávající situace na škole

304- ukládá RM předložit řešení situace v ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace a vizi rozvoje této organizace do budoucna

305 - nemění kompetence místostarostů tak, že Mgr. Karel Štípek nemá v kompetenci ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizaci a nepřesouvá tuto kompetenci na Ing. Vítězslava Brody

306 - deleguje p. Miroslava Macha zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 17. 6. 2011. Náhradník p. Vítězslav Brody

307 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 170.000,- Kč dle předloženého návrhu

308 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 120.000,- Kč, dle předloženého návrhu

309 - schvaluje Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2011 – 2013 dle předloženého návrhu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 25. 5. 2011
Poslední aktualizace: 25. 5. 2011 00:00
Autor: