Menu
Město Domažlice
Domažlice

11. zasedání ze dne 19. 10. 2011

-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 
 
406 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Vlastimila Konrádyho, JUDr. Zdeňka Nováka

407 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pflugová Růžičková, Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek

408 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

409 - schvaluje vypuštění bodu č. 12

410 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu č. 12

411 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Roman Kalous, Mgr. Jan Anderle

412 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

413 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města z 18. - 20. schůze RM

414 - a) bere na vědomí zápisy výboru pro školství, mládež a sport ze dne 20.7., 27.9., 4.10.2011
b) bere na vědomí zápis výboru pro kulturu a cestovního ruch ze dne 10.10.2011
c) bere na vědomí zápis o provedení kontroly u DTS Domažlice p. o.
d) ukládá radě města projednat s ředitelem DTS Domažlice p. o., nesrovnalosti ve vnitřní směrnici města Domažlice z 21.3.2005 „Pravidla pro konání Konzultačních dnů u příspěvkových organizací“ a provést její aktualizaci podle reálného stavu
e) bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 12.9. a 11.10.2011

415 - neschvaluje vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 563/6 v budově č.p. 562, 563 nacházející se na pozemcích parc.č.st. 2931, parc.č.st. 2932, vše k.ú., obec a okres Domažlice, část obce Týnské předměstí

416 - schvaluje odkoupení pozemků - pozemkových parcel č. 805/10, 805/12, 911/2, 935/13 a 1049/5, vše k.ú. Pasečnice za cenu dle znaleckého posudku, do vlastnictví města a uzavření kupní smlouvy s Obcí Pasečnice, Stará Pasečnice 8, PSČ 344 01, IČ 00572179 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 19. 4. 2012 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

417 - schvaluje odkoupení části pozemku - pozemkové parcely č. 796 v k.ú. Pasečnice o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

418 - schvaluje odkoupení části pozemku č. st. 870 k.ú. Domažlice vymezenou geometrickým plánem č. 3636-184/2011 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn, Husovo nám. 60 a nově označenou parcelním č. 5776 k.ú. Domažlice o výměře 18 m2 k.ú. Domažlice za cenu 240,- Kč/m2 do vlastnictví města a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

419 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 5021 k.ú. Domažlice, nacházející se pod stavbou chodníku a nově označenou dle geometrického plánu č. 3636-184/2011 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn, Husovo nám. 60, parcelním č. 5021/2 k.ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň do vlastnictví Města Domažlice

420 - schvaluje směnu pozemků – část pozemkové parcely č. 661/1 k.ú. Havlovice u Domažlic vymezenou geometrickým plánem č. 286-1135/2009 vyhotoveným Geodézií Jihozápad s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377 a označenou parc. č. 661/1 a část pozemkové parcely č. 707/4 k.ú. Havlovice u Domažlic vymezenou geometrickým plánem č. 307-192/2011 vyhotoveným Geodézií Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn, Husovo náměstí 60 a nově označenou parc.č. 707/14, k.ú. Havlovice u Domažlic za části pozemkových parcel č. 77/1 a č. 77/2, obě k.ú. Havlovice u Domažlic a nově označených dle geometrického plánu č. 307-192/2011 vyhotoveného Geodézií Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn, Husovo náměstí 60 parc. č. 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, vše k.ú. Havlovice u Domažlic a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

421 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 5704 k.ú. Domažlice označenou dle geometrického plánu č. 3357-217/2010 vyhotoveného společností Agroreal CZ s.r.o., Domažlice, Vodní 11 parcelním č.st. 4424 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035 dle předloženého návrhu

422 - schvaluje bezúplatný převod pozemku - pozemkové parcely č. 4813/1 v k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu

423 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 469 § 5512 pol. 6123 + 4.963.452,- Kč (Cisternová automobilová stříkačka)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 4.963.452,- Kč (investiční rezerva)

424 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 480.000,- Kč

425 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 7/2011, kterou se mění příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

426 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 5329 ZJ026 + 2.236.060,- Kč (DSO Povodí Berounky - úroky z prodlení)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.236.060,- Kč (rozpočtová rezerva)

427 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13235 + 6.500.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ13235 + 6.500.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

428 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 584.455,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 436.160,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 436.160,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 109.040,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 109.040,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 39.255,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 39.255,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 584.455,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

429 - nezařazuje provozovnu ul. Poděbradova 240 do přílohy obecně závazné vyhlášky Města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

430 - schvaluje Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 26. 10. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2011 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)