Menu
Město Domažlice
Domažlice

46. zasedání ze dne 15. 9. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

2026 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Stanislav Antoš, Mgr. Libuše Matějková, Antonín Jahn

2027 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

2028 - schvaluje doplnění programu o bod:
a) č. 25) Změna nemovitostí - lokalita Na Bábě
b) č. 26) Prodej nemovitosti - bytové jednotky Švabinského 550/3, 2. kolo
c) č. 27) Prodej nemovitosti - bytové jednotky Masarykova 404/3
d) č. 28) Prodej nemovitosti - bytové jednotky Masarykova 410/4
e) č. 29) Prodej nemovitostí - volné bytové jednotky, vyhodnocení 1. kolo
f) č. 30) Prodej nemovitostí - volných bytových jednotek, vyhodnocení 2. kolo
g) č. 31) Rozpočtové opatření - chodník a veřejné osvětlení Havlovice – II.etapa

2029 - schvaluje předložený program jednání s doplněnými body č. 25 - 31

2030 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský, Ladislav Urban, MUDr. Radmila Pflugová Růžičková

2031 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, MUDr. Pavla Zemana

2032 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

2033 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 130. - 134. schůze RM

2034 - a) bere na vědomí zápis z výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 31.8. 2010
b) bere na vědomí zápis z výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6.9.2010
c) bere na vědomí zhodnocení činnosti výboru pro životní prostředí a zprávu o výsledcích měření čistoty ovzduší v Domažlicích
d) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 8.9.2010

2035 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle přeloženého návrhu

2036 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu

2037 - a) nevyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle pozměněného návrhu a to tak, že z odstavce Z poskytnutého grantu nelze hradit sportovní obuv, dresy a teplákové soupravy
b) vyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu

2038 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle pozměněného návrhu a to tak, že z odstavce Z poskytnutého grantu nelze hradit: vyškrtnout „nákup drobného spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)“

2039 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle pozměněného návrhu a to tak, že z odstavce Z poskytnutého grantu nelze hradit: vyškrtnout "nákup drobného spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)"

2040 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu

2041 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Reprezentace města“ dle pozměněného návrhu a to tak, že z odstavce Z poskytnutého grantu nelze hradit: vyškrtnout "náklady spojené s postupem do vyššího kola soutěže, pokud je grant čerpán na podporu činnosti"

2042 - vyhlašuje grant pro rok 2011 „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu

2043 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6362/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6362/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2044 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2045 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7707/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7707/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2046 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2047 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7857/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7857/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2048 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2049 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2050 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3504/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3504/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2051 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2052 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3490/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3490/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2053 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2054 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7404/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7404/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2055 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2056 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 140/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5461/22359 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5461/22359 na stavební parcele č. 1575, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

2057 - schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2058 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 a pozemkové parcely č. 2464/4, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.6 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2059 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 1.500.000,- Kč (příjmy z pronájmu od DML s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.500.000,- Kč (investiční rezerva)

2060 - schvaluje koupi pozemkových parcel č. 2466/13, 2483/9, 2479/6, 2483/6, 2482, 2466/17, 2479/13, 2483/8, 4960/2, vše k.ú. Domažlice uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

2061 - schvaluje uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

2062 - a) schvaluje koupi pozemkových parcel č. 3800/65, 3800/70, 3800/81, 3800/85, 3800/89, vše k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy
b) neschvaluje koupi pozemkové parcely 3800/70 k.ú. Domažlice za cenu 720,-Kč/m2
c) schvaluje koupi pozemkových parcel č. 3800/65, 3800/70, 3800/81, 3800/85, 3800/89, vše k.ú. Domažlice za cenu 240,-Kč/m2
d) neschvaluje náhradu za užívání pozemkové parcely č. 3800/70 v k.ú. Domažlice ve výši 34.240,- Kč

2063 - schvaluje bezúplatný převod pozemků pozemkových parcel č. 5146/3 a 5146/4, vše k.ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu

2064 - a) schvaluje přihlášení města Domažlice do dražby pozemků pozemkových parcel č. 2129/2 a 2133/1 v k.ú. Domažlice (zem. pozemky pro další rozvoj, obchvat) vyhlášené pod č. 579/LIC/D1/0910
b) zplnomocňuje Ing. Miroslava Macha, starostu města Domažlice, k zastupování města Domažlice v dražbě pozemků pozemkových parcel č. 2129/2 a 2133/1 v k.ú. Domažlice

2065 – a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0225 § 4351 pol. 5331 +2.069.073,- Kč (příspěvek na provoz- Domov pro seniory)
org. 0225 § 4351 pol. 2132 + 221.873,- Kč (příjem rozpočtu -nájemné Domov pro seniory)
org. 0229 § 6171 pol. 2111 + 12.600,- Kč (příjem rozpočtu - zpracování mezd)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 1.834.600,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:
účet 501 – Spotřeba materiálu +1.434.800,- Kč
účet 502 – Spotřeba energie + 332.000,- Kč
účet 512 – Cestovné + 10.000,- Kč
účet 518 - Ostatní služby + 336.473,- Kč
účet 521 – Mzdové náklady +2.160.800,- Kč
účet 527 – Zákonné sociální náklady + 44.000,- Kč
účet 528 – Jiné sociální náklady + 10.000,- Kč

2066 - neschvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi Městem Domažlice jako věřitelem a organizací Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice jako dlužníkem ve výši 2.500.000,- Kč za účelem úhrady sankcí za porušení rozpočtové kázně a provozních závazků tělovýchovné jednoty dle předloženého návrhu

2067 - a) neschvaluje mimořádný příspěvek TJ Jiskra Domažlice oddílu kopané ve výši 250.000,- Kč
b) neschvaluje mimořádný příspěvek TJ Jiskra Domažlice oddílu kopané ve výši 500.000,- Kč

2068 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na realizaci akce „Domažlice, protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny“ mezi Městem Domažlice a Povodím Vltavy dle předloženého návrhu

2069 - schvaluje prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.13 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2070 - schvaluje prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.14 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2071 - schvaluje prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.15 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

2072 - schvaluje prodej nemovitosti - bytovou jednotku č. 550/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 548, 549, 550 ve výši 652/22920 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 ve výši 652/22920 v Domažlicích, Týnské Předměstí, za podmínek daných návrhem kupní smlouvy

2073 - schvaluje uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena bytové jednotky je stanovena ve výši 900.000,- Kč

2074 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 404/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 404, 410 a 411 ve výši 7343/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7343/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu (s minimální cenou 540.000,-Kč)

2075 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 410/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 404, 410 a 411 ve výši 7423/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7423/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu(s minimální cenou 540.000,-Kč)

2076 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 720.000,- Kč

2077 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 400.000,- Kč

2078 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 657.306,- Kč

2079 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 442/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 640.000,- Kč

2080 - schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0246 § 2219 pol.6121 + 2.160.443,- (chodník a veřejné osvětlení Havlovice – II.etapa)
org. 0264 § 6409 pol.6901 - 2.160.443,- (investiční rezerva)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 24. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)