Menu
Město Domažlice
Domažlice

44. zasedání ze dne 30. 6. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1898 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák
MUDr. Pavel Zeman
Mgr. Karel Štípek

1899 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1900 - schvaluje vypuštění bodu č. 19 z programu jednání

1901 - schvaluje zařazení jako bodu č. 43 návrh na změnu usnesení č. 1571

1902 - schvaluje zařazení jako bodu č. 44 zateplení veřejných budov

1903 - schvaluje zařazení jako bodu č. 45 OZV o místním poplatku

1904 - schvaluje zařazení jako bodu č. 46 dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Domažlice, Msgre B. Staška

1905 - schvaluje předložený program jednání s doplněnými body

1906 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Antonín Jahn
Mgr. Libuše Matějková

1907 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Pavla Faschingbauera, Ing. Vítězslava Brodyho

1908 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1909 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města ze 123. - 125. schůze RM

1910 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 1.6.2010
b) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostření ze dne 14.6.2010
c) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 16.6.2010
d) bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 23.6.2010
e) bere na vědomí zápis a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 23.6.2010

1911 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“:
AC Domažlice - 750,- Kč (Velká cena Olomouce v chůzi na 20 km)
AC Domažlice - 450,- Kč (Halové M ČR dorost, junioři)
AC Domažlice - 550,- Kč (Krosové M ČR, všechny kategorie)
AC Domažlice - 750,- Kč (Halové M ČR žactvo Jablonec)
TJ Havlovice - 1 600,- Kč (Příspěvek na dopravu, mistrovství republiky)
Centrum sportu při GJŠB - 3 000,- Kč (Republikové finále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu)
Centrum sportu při GJŠB - 1 200,- Kč (Kvalifikace republikového finále soutěže ZŠ v basketbalu)
Městské centrum soc. reh. sl. - 2 500,- Kč (5. roč. přeshraničního seniorského setkání)
TJ Sokol Do, oddíl všestrannosti - 9 000,- Kč (Sokolské Brno – vystoupení žákyň)
TJ Sokol Do, oddíl silového trojboje - 7 000,- Kč (Účast na M ČR a na ME v Benchpressu)
Pěvecký sbor Čerchovan - 10 000,- Kč (Koncertní provedení „J. J. Ryba: Česká mše vánoční“ ve Vatikánu)
TJ Sokol Do, šachový oddíl - 3 200,- Kč (Účast na M ČR v šachu mládeže)

1912 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“:
SDH Domažlice - 15 000,- Kč (V. hasičské slavnosti)
J.S.R. Activite - 74 000,- Kč (Automobilové závody)
Chofilis - 20 000,- Kč (Chofilis na Mapoj 2010)
AHC Devils - 20 000,- Kč (Turnaj ďáblů)
AHC Devils - 15 000,- Kč (Mezinárodní hokejový turnaj v Tachově)

1913 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na stavební parcele č. 453/3, k.ú. Domažlice v Kozinově ulici v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1914 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1915 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8461/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8461/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1916 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na stavební parcele č. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1917 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6886/118942 ze st. p. č. 2565, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1918 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6496/229596 ze st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1919 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6981/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1920 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6981/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1921 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1922 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1923 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1924 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1925 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1926 - schvaluje záměr nabýt nemovitosti - parcely ve zjednodušené evidenci č. kat. 2481/2, 2469/1a 2483, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 200,- Kč/m2

1927 - schvaluje záměr nabýt nemovitosti - parcely ve zjednodušené evidenci č. kat. 2484/1, k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 200,- Kč/m2

1928 - bere na vědomí oznámení společnosti VLČEK - STAVBY s.r.o. týkající se úhrady rezervačního poplatku k prodeji nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích

1929 - si vyhrazuje právo rozhodnout o zřízení věcného břemene práva a chůze k podzemnímu vedení kanalizačního řadu - stavbě zaklenutého potoka nacházejícímu se ve stavební parcele č. st. 650/2, k.ú. Domažlice a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

1930 - mění usnesení č. 1186 ze dne 19. 11. 2008 ve znění usnesení č. 1454 ze dne 17. 6. 2009 takto:
schvaluje prodej nemovitostí - budovy č.p. 61, objektu občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1- zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3- zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy

1931 - schvaluje směnu části pozemkové parcely č. 2194/14 ve vlastnictví města nově označené dle geometrického plánu č. zak. 3477-1074/2010 vyhotoveného měřickou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 2194/31, k.ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy se společností STAFIKO duo v.o.s. dle předloženého návrhu

1932 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 5545/1, k.ú. Domažlice

1933 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy s těmito podstatnými náležitostmi:
1) zástavce: Město Domažlice
2) zástavní věřitel: Česká spořitelna
3) zástava: nemovitost - část pozemku – pozemkové parcely č. 2194/14 (druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Domažlice, a to část, která je z něho oddělena geometrickým plánem vypracovaným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., č. geometrického plánu 3477-1074/2010, ověřeným oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Vlastimilem Žáčkem dne 10.5.2010 pod číslem 72/2010 a schváleným Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, KP Domažlice dne 17.5.2010 pod číslem 474/10 a která je podle tohoto geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 2194/31 (druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3057 m2;
4) pohledávky zajištěné zástavním právem: níže vymezené pohledávky České spořitelny, a.s. za společností STAFIKO duo v.o.s., tedy:
(a)pohledávky na splacení jistiny a příslušenství úvěru podle smlouvy č. 1007/03/LCD, o poskytnutí úvěru ve výši CZK 9.500.000,- (slovy: Devět milionů pět set tisíc korun českých), uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností STAFIKO duo v.o.s. dne 16.12.2003 a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od této smlouvy o poskytnutí úvěru;
(b)pohledávky na splacení jistiny a příslušenství úvěru podle smlouvy č. 1046/04/LCD, o poskytnutí úvěru ve výši CZK 9.000.000,- (slovy: Devět milionů korun českých), uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností STAFIKO duo v.o.s. dne 1.7.2004 a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od této smlouvy o poskytnutí úvěru;
(c)pohledávky na splacení jistiny a příslušenství úvěru podle smlouvy č. 654/10/LCD, o poskytnutí úvěru ve výši CZK 7.700.000,- (slovy: Sedm milionů sedm set tisíc korun českých), uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností STAFIKO duo v.o.s. dne 9.4.2010 a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od této smlouvy o poskytnutí úvěru;
(d)pohledávek, které vzniknou v období ode dne uzavření této zástavní smlouvy do 28.2.2019 ze smluv specifikovaných výše pod písm. (a) až písm. (c) a z této zástavní smlouvy, resp. pohledávek z bankovních služeb poskytnutých na základě kterékoliv smlouvy uvedené výše pod písm. (a) až písm. (c), jestliže by byla shledána neplatnou, a to vše až do celkové výše CZK 26.200.000,- (slovy: Dvacet šest milionů dvě stě tisíc korun českých).
5) podmínkou uzavření zástavní smlouvy je současné uzavření směnné smlouvy mezi Městem Domažlice a společností STAFIKO duo v.o.s., na jejímž základě STAFIKO duo v.o.s. nabude od Města Domažlice do svého vlastnictví pozemek označený výše jako parc. č. 2194/31 a Město Domažlice získá do svého vlastnictví od společnosti STAFIKO duo v.o.s. pozemek označený jako parc. č. 5634, vše v k. ú. Domažlice

1934 - schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě směnné uzavřené dne 11. 10. 2006 mezi Městem Domažlice a Bytovým družstvem STATUAcentrum, družstvo dle předloženého návrhu

1935 - schvaluje prodej nemovitostí - stavebních parcel č. st. 4374, č. st. 1649/58, č. st. 1649/53, č. st. 1649/56, vše v k.ú. Domažlice společnosti STATUA AURA, akciová společnost a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 20.000,- Kč

1936 - schvaluje nabytí pozemku - stavební parcely č. st. 1649/48, k.ú. Domažlice do vlastnictví města a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na koupi pozemku uzavření - stavební parcely č. st. 1649/48, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní

1937 - schvaluje nabytí pozemků - stavebních parcel č. st. 1649/1 a st. 1649/49, k.ú. Domažlice do vlastnictví města a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí - stavebních parcel č. st. 1649/1 a st. 1649/49, vše v k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a společností STATUA AURA, akciová společnost dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.000,- Kč

1938 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 739 469,- Kč

1939 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 450.000,- Kč

1940 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 442/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 720.000,- Kč

1941 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 550/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 548, 549, 550 ve výši 652/22920 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 ve výši 652/22920 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 855.000,- Kč

1942 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 404/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7343/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7343/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 600.000,- Kč

1943 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 410/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7423/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7423/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 600.000,- Kč

1944 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 800.000,- Kč

1945 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 3.436.157,- Kč (oprava sociálního zařízení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.863.464,- Kč (investiční rezerva)
org. 445 § 6399 pol. 5362 - 572.693,- Kč (odpočet DPH)

1946 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4908/6, 4908/7, 4908/8, 4908/11 vše k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

1947 - schvaluje bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5151, 5152/2, 5152/7 a 5152/18 vše k. ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Domažlice dle předloženého návrhu

1948- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku pozemkové parcely č. 5152/1 k.ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 3275-1/08/RSD/Pl. nově označených parcelními č. 5152/1 a č. 5152/17 do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu

1949 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0469 pol. 4222 + 1 000 000,- Kč (dotace PK JSDHO - požární vozidlo)
org. 0469 §5512 pol. 6123 + 1 000 000,- Kč (JSDHO - požární vozidlo)

1950 - schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 32/6 k.ú. Babylon a uzavření smlouvy o úplatném převodu mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Domažlice dle předloženého návrhu

1951 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4222 + 1.700.000,- Kč (dotace PK - Havlovice, vodovod )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.700.000,- Kč (investiční rezerva)

1952 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 §2212 pol.6121 + 3.650.000,- (chodník a veřejné osvětlení Havlovice)
org. 0264 §6409 pol.6901 - 3.650.000,- (investiční rezerva)

1953 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6122 +2.394.000,- Kč (technologická část kuchyně)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.995.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0411 § 6399 pol. 5362 - 399.000,- Kč (odpočet DPH)

1954 - schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu „Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji v roce 2010“

1955 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 472 § pol. 4222 + 600.000,- Kč (dotace PK podlahy tělocvična ZŠ Msgre Staška)
org. 472 § 3113 pol. 6121 + 600.000,- Kč (dotace PK podlahy tělocvična ZŠ Msgre Staška)
org. 472 § 3113 pol. 6121 + 950.000,- Kč (rekonstrukce podlahy tělocvična ZŠ Msgre Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 950.000,- Kč (investiční rezerva)

1956 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 408 § 3412 pol. 6121 + 23.280.517,--Kč (PB - rekonstrukce a rozšíření)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 19.400.431,-- Kč (investiční rezerva)
org. 408 § 6399 pol. 5362 - 3.880.086,-- Kč (odpočet DPH)

1957 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0800 pol. 1351 - 525.466,- Kč (odvod výtěžku výherní hrací přístroje)
org.0261 §6409 pol. 5901 - 525.466,- Kč (rozpočtová rezerva)

1958 - schvaluje Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2009 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

1959 - schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2009 ve výši 3.746.007,- Kč a daně z příjmů ve výši 936.400,- Kč do rozpočtu města

1960 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 2.243.912,--Kč (Rekonstrukce Zahradní ul.- oprava)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.243.912,-- Kč (investiční rezerva)

1961 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3634 pol. 6121 + 1.195.513,--Kč (kotel-Jiskra)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.195.513,-- Kč (investiční rezerva)

1962 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 6121 + 607.908,--Kč (kotel-ZŠ Msgre. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 607.908,-- Kč (investiční rezerva)

1963 - stanovuje pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva města Domažlice na 21 členů zastupitelstva

1964 - mění usnesení č. 1571 ze dne 21. 10. 2009 takto:
schvaluje podání žádosti o úplatný převod části pozemku p. č. 666/2, k. ú. Havlovice u Domažlice Pozemkovému fondu ČR

1965 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení základní školy Msgre B. Staška“ ve výši 39,2 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

1966- schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení základní školy Komenského 17“ ve výši 12 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

1967- schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení školky Palackého“ ve výši 3,36 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

1968 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení školky Zahradní“ ve výši 3,84 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

1969 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení školky Michlova“ ve výši 5,4 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

1970 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

1971 - schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

1972 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0414 § 3113 pol. 5137 +1.000.000,- Kč (vybavení tříd školky v ZŠ)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -1.000.000,- Kč (investiční rezerva)

 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 9. 7. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)