Menu
Město Domažlice
Domažlice

39. zasedání ze dne 27.01.2010

-

U S N E S E N Í

z 39. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 27. 01. 2010
Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1659 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Dalibor Kubů
Ing. Pavel Faschingbauer
Mgr. Libuše Matějková

1660 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1661 - schvaluje předložený program jednání

1662 - volí návrhovou komisi ve složení: Stanislav Antoš
Ladislav Urban
MUDr. Radmila Růžičková-Pflugová

1663 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, JUDr. Zdeňka Nováka

1664 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1665 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 107. - 110. schůze RM

1666 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 14.12.2009
b) bere na vědomí závěrečnou zprávu z provedené kontroly PO Městské lesy a Domažlické městské lesy s.r.o.
c) bere na vědomí zápis z jednání ze dne 20.1.2010 a zprávu o činnosti KV

1667 - a) stanovuje volbu člena výboru veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Romana Kalouse

1668 - a) stanovuje volbu přísedícího Okresního soudu veřejným hlasováním
b) volí Ing. Františka Kroce přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1669 - volí Jana Nováka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1670 - volí Annu Černou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

1671 - volí Václava Beštu přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1672 - volí Vlastimila Sladkého přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1673 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu ve výši 417/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č. p. 448 umístěné na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 417/36450 dle předloženého návrhu

1674 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č. p. 448 umístěné na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 416/36450 dle předloženého návrhu

1675 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/06, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 6336/87716 na na společných částech budovy čp. 154, 155 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 6336/87716 na stavebních parcelách č. st. 1626, 1627 k. ú. Domažlice v ulici Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1676 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 404/04, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7407/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7407/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

1677 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/04, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7134/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7134/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

1678 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 156/5 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí do 22. 1. 2010

1679 - schvaluje záměr směnit pozemkové parcely č. 2194/14, k. ú. Domažlice ve vlastnictví města a částí stavebních parcel č. st.1649/11, st. 1649/37, st. 1649/38, st. 1649/39, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti STAFIKO duo v.o.s. Domažlice

1680 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 2194/7, k.ú. Domažlice s příslušenstvím společnosti STAFIKO duo, v.o.s. dle předloženého návrhu s tím, že splatnost kupní ceny se stanoví do 31. 12. 2010

1681 - schvaluje směnu částí pozemkové parcely č. 357/3 k.ú. Česká Kubice dle GP č. 201-386- 2001 označených jako pozemková parcela č. 357/43 o výměře 3127 m2 (díl i), pozemková parcela č.3 57/44 o výměře 713 m2 (díl h) a stavební parcela č. st. 370 o výměře 178 m2 (díl j) ve vlastnictví Města Domažlice za pozemek parcelní č. 369/1 vedený v ZE-PK v k.ú. Starý Spálenec ve vlastnictví Obce Česká Kubice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

1682 - schvaluje záměr odkoupení pozemků p.č. 2473/1, 2473/2, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480 a 4959 vše parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Domažlice do majetku města Domažlice

1683 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků vedených jako ostatní plocha, zeleň v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/29, 4807/30, 4807/35, 4807/42, 4807/44, 4807/45, 4807/47, 4807/50, 4807/53, 4807/55, 4807/57, 4807/59, 4807/60, vše k.ú. Domažlice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy

1684 - schvaluje záměr prodat nemovitosti – pozemky v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, t.j. části pozemkových parcel č. 2170/2, 2185/4, 4942/1 a 2186 nově označené jako pozemková parcela č. 2185/4, travní porost o výměře 10057 m2, vše v k.ú. Domažlice a části pozemkových parcel č. 2186, 2170/2 a 4942/1 nově označené jako pozemková parcela č. 2186, travní porost o výměře 11863 m2, vše v k.ú. Domažlice

1685 - schvaluje záměr prodat nemovitosti – pozemky v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, t.j. části pozemkových parcel č. 2185/19, 2170/2, 2170/7 a 2181/1 nově označené jako pozemková parcela č. 2181/1, trvalý travní porost o výměře 17177 m2, vše v k.ú. Domažlice

1686 - schvaluje záměr prodat část nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice (dále parcely) za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ15918203, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu

1687- schvaluje vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem výstavby rodinných řadových, izolovaných domů a bytového domu dle předloženého návrhu

1688 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod pozemků p.č. 24/26, 24/27, 24/28, 24/29 a 28/2 vše k.ú. Babylon a pozemku p.č. 503/2 k.ú. Bořice od Plzeňského kraje dle předloženého návrhu smlouvy

1689 - souhlasí s podáním žádosti do Operačního programu Životní prostředí a s realizací projektu “Zateplení základní školy Msgre. Staška“

1690 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení základní školy Msgre. Staška“ ve výši 39,2 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

1691 - schvaluje uzavření Dodatku č.4 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“ dle předloženého návrhu

1692 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4221 -7.534.400,- Kč (transfer od DSO Domažlicko – cyklostezka)
org. 0094 § 2219 pol. 3129 +7.534.400,- Kč (příjem od DSO Domažlicko - cyklostezka)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 -8.824.000,- Kč (transfer DSO Domažlicko – cyklostezka)
org. 0094 § 2219 pol. 6129 +8.824.000,- Kč (výdaj – financování cyklostezky)

org. 0263 § 2321 pol. 6349 -231.575.530,- Kč ZJ026 (transfer DSO Berounka)
org. 0263 § 2321 pol. 6129 +231.575.530,- Kč (výdaj financování akce Čistá Berounka)

org. 0411 pol. 4216 -18.779.043,- Kč (dotace Domov pro seniory)
org. 0411 pol. 4223 +17.256.417,89 Kč ÚZ 83505 N38 Z 5 ( dotace – podíl EU)
org. 0411 pol. 4223 + 1.522.625,11 Kč ÚZ 83501 N38 Z 1 ( dotace – národní podíl)

org. 0411 § 4357 pol. 6121 –47.446.470,- Kč (realizace Domov pro seniory)
org. 0411 § 4357 pol. 6121 +28.610.217,75 Kč N38 Z 5 (realizace – podíl EU)
org. 0411 § 4357 pol. 6121 +18.836.252,25 Kč N38 Z 1 (realizace – národní podíl)

org. 0820 § 6310 pol. 5363 +4.453.810,- Kč (38 b.j. odvod za porušení rozp.kázně)
org. 0820 § 6399 pol. 5362 – 4.444.092,- Kč ( nadměrný odpočet DPH)
org. 0241 § 3639 pol. 5362 - 9.718,- Kč (přeplatek na dani z nemovitostí)


 

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 2. 2. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)