Menu
Město Domažlice
Domažlice

38. zasedání ze dne 16. 12. 2009

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1620 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová
Ing. Vítězslav Brody
Jan Látka

1621 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1622 - schvaluje předložený program jednání

1623 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš

1624 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Dalibora Kubů, Ing. Vítězslava Brodyho

1625 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1626 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města ze 104. - 106. schůze RM

1627 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 9.11.2009
b) bere na vědomí zápisy z jednání výboru školství, mládeže a sportu ze dne 22.10.,16.11., 3.12.2009
c) ukládá RM zapracovat doporučení rozpočtového a cenového výboru do návrhu rozpočtu města na rok 2010
d) bere na vědomí zápisy z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 16.11. a 30.11.2009
e) bere na vědomí zápisy z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 24.11.,1.12. a 8.12.2009
f) schvaluje plán kontrol KV ZM na 1. pololetí roku 2010 (dokončení kontroly u Knihovny B. Němcové, a nové SSZ města Domažlice
g) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 7.12.2009

1628 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/01, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9810/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9810/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

1629 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 404/01, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7374/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7374/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

1630 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/06, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1631 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č.410/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 7130/92390 na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7130/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1632 - schvaluje nabytí nemovitostí - stavby bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavby bez čp/če technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna), stavby bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města

1633 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s.,  jejímž předmětem jsou nemovitosti - stavba bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavba bez čp/če technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna), stavba bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní

1634 - souhlasí s uzavřením darovací smlouvy k bytové jednotce č. 2 v budově čp. 139 v ulici 28. října v Domažlicích s příslušenstvím  za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

1635 - ruší usnesení č. 1504 ze dne 26. 8. 2009

1636 - schvaluje vzdání se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 2927, st. 2928, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku  ze dne 11. 7. 2002, právní účinky vznikly dnem 15. 7. 2002

1637 - neruší usnesení rady města č. 5044 ze dne 7. 12. 2009

1638 - schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo mezi mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Vlček - stavby s.r.o., a TJ Jiskra Domažlice, o.s. dle předloženého návrhu

1639 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 435 § 3412 pol. 6329 - 6.500.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra – šatny tribuna)
org. 435 § 3412 pol. 6121 +6.500.000,- Kč (rekonstrukce šaten tribuna Střelnice)

1640 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 4.819.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 4.819.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

1641 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol.6351 - 1.000.000,- Kč (DTS-příspěvek do investičního fondu)
org. 0264 § 6409 pol.6901 + 1.000.000,- Kč (investiční rezerva)

1642 - schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2010 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2010, a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami investiční akce Stavební úpravy Mateřská škola – Poděbradova ul. 53, Domažlice investiční akce Čistá Berounka II, projekt D Domažlice
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2009.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

1643 - a) zřizuje Fond pro obnovu a rozvoj bydlení na území Města Domažlice
b) schvaluje Statut fondu pro obnovu a rozvoj bydlení na území Města Domažlice dle předloženého návrhu

1644 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0449 § 3744 pol. 6121 - 563.500,- Kč (Zkapacitnění Zubřiny)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 563.500,- Kč (Investiční rezerva)

1645 - schvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 2939 (PK) k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 2939 (PK) k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1646 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3551(PK), 3558/1(PK), 3558/2(PK), 3559(PK), 3563/2(PK) a 3618(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky

1647 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2660/3(PK) díl 1 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky

1648 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 455, k.ú. Luženičky od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Domažlice

1649 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4807/46, 4807/75, 4807/76, 4807/77 vše k.ú. Domažlice

1650 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku 2772/11(PK) k.ú. Domažlice

1651 - schvaluje směnu pozemků – část pozemkové parcely č. 4828/1 k.ú. Domažlice, označenou dle GP č. 3412-252/2009 jako díl b) a c) ve vlastnictví Města Domažlice za část stavební parcely č. 612 k.ú. Domažlice, označenou dle GP č. 3412-252/2009 jako díl e) a f)  a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

1652 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 451 § 3745 pol. 5169 - 700.103,- Kč (Revitalizace kaštanové aleje)
org. 264 § 6409 pol. 6901 +700.103,- Kč (investiční rezerva)

1653 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 6171 pol. 6121 - 2.500.000,- Kč (biometrické pracoviště)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 2.500.000,- Kč (investiční rezerva)

1654 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 437 § 2212 pol. 6121 + 748.418,-- Kč (Husova ul.)
org. 437 § 2310 pol. 2310 + 748.418,-- Kč (příjmy z prodeje majetku)

1655 - neschvaluje odpuštění poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 502/4 v Kunešově ul. v Domažlicích

1656 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 292 § 2341 pol. 6121 + 27.992.648,- Kč (Odbahnění ryb. Babylon - realizace)
org. 292 § 6399 pol. 5362 - 4.469.414,- Kč (odpočet DPH)
org. 292 pol. 4213 + 23.341.352,- Kč (dotace - Odbahnění ryb. Babylon)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 181.882,- Kč (investiční rezerva)

1657 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6202 +1.000.000,- Kč (transfer Správa sportovních zařízení s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.000.000,- Kč (investiční rezerva)

1658 - schvaluje doplnění do pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2010 realizovat investiční výdaj na odbahnění rybníka Babylon

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.
Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 23. 12. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 12. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)