Menu
Město Domažlice
Domažlice

36. zasedání ze dne 21. 10. 2009

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1548 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác

Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková


1549 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1550 - schvaluje zařazení bodu rozpočtové opatření – tribuna na stadionu Střelnice jako bod 23 a bod různé a závěr se posouvají

1551 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu

1552 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák

MUDr. Pavel Zeman
Ing. Vítězslav Brody


1553 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Pavla Faschingbauera, JUDr. Milana Mrázka

1554 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1555 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Faschingbauera o činnosti rady města ze 97. - 99. schůze RM

1556 - a) schvaluje opravený obsah kronikářského zápisu za rok 2007
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 29.9.2009

1557 - a) ukládá RM nákup vybavení k měření inversní situace ve městě dle projektu Ing. Pavleho a zapůjčení přístroje od Hygienické stanice Klatovy na měření hladin oxidů dusíku na období leden 2010 za předpokládanou celkovou částku do 25.000,- Kč
b) bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 21.9. a 12.10.2009

1558 - a) ukládá KV projednat stížnost manželů Seerových
b) ukládá KV provést kontrolu organizace Správa sportovních zařízení s.r.o. v 1. pol. roku 2010
c) bere na vědomí zápis z jednání ze dne 14.10.2009 a zprávu o činnosti kontrolního výboru

1559 - schvaluje prodej části parcely 3348/8 v k.ú. Domažlice, označenou GP č. 3351-54/2009 parcelním č. 4393 – zastavěná plocha o výměře 1 m2 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

1560 - neschvaluje záměr směnit části pozemků p.č. 2660/4 a 2660/40 vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 2660/42 k.ú. Domažlice

1561 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 19 v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 12. 2010

1562 - neschvaluje zařazení bytového domu čp. 476, v ulici Škroupově v Domažlicích, Bezděkovské předměstí do "Seznamu domů pro II. vlnu prodeje" v souladu se "Zásadami k prodeji bytů v majetku města Domažlice

1563 - schvaluje tento seznam domů - 2. etapa II. vlny privatizace do Zásad prodeje bytů v majetku města:
ulice 28. října čp. 140 4 b.j.

čp. 141 4 b.j.
čp. 142 4 b.j.

ulice Kosmonautů čp. 159 - 160 24 b.j.

čp. 161 - 162 24 b.j.
čp. 163 - 164 24 b.j.

ulice Kozinova čp. 116 6 b.j.

čp. 97 4 b.j.

ulice Palackého čp. 132 8 b.j.
ulice Pelnářova čp. 393 12 b.j.

čp. 394 12 b.j
čp. 406 12 b.j.


1564 - schvaluje směnu části pozemkové parcely č. 4949/1 a částí parcel ve zjednodušené evidenci č. 2490/2, 2447 a 2448/3, vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví města za část parcely ve zjednodušené evidenci č. 2464, k. ú. Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné dle předloženého návrhu

1565 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pod komunikacemi a chodníky v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/22, 4807/23, 4807/24, 4807/25, 4807/27, 4807/28, 4807/31, 4807/32, 4807/33, 4807/34, 4807/36, 4807/38, 4807/39, 4807/40, 4807/41, 4807/43, 4807/48, 4807/49, 4807/51, 4807/54, 4807/56, 4807/58, 4807/61, 4807/62, 4807/66, 4807/67, 4807/72 vše k.ú. Domažlice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy

1566 - schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 3800/73, č. 3800/75, č. 3800/77 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle předloženého návrhu

1567 - ruší usnesení č. 1185 ze dne 19.11.2008

1568 - schvaluje záměr směnit pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34, 569/2, 569/3 a v k.ú. Pasečnice č.935/21, 935/22 ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 8/1, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, část p.č. 661/1 geometrickým plánem č.286-1135/2009 nově označenou p.č. 661/42 ve vlastnictví města Domažlice s doplatkem rozdílu dohodnuté ceny 10,- Kč/m2

1569 - schvaluje uzavření smlouvy č. 1009980930 o bezúplatném převodu pozemku st.p.č. 158/2 k.ú. Havlovice u Domažlic od Pozemkového fondu České republiky dle předloženého návrhu kupní smlouvy

1570 - ruší usnesení č. 40 z 18.12.2002

1571 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 666/3 a p.č. 45/3 vše k.ú. Havlovice u Domažlic Pozemkovému fondu ČR

1572 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 32/6 k.ú. Babylon od Pozemkového fondu ČR

1573 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 3.119.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 3.119.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

1574 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13306 + 2.000.000,- Kč (dotace dávky soc.péče)
org. 0227 §4171 pol. 5410 ÚZ 13306 + 2.000.000,- Kč (výplata příspěvku na živobytí)

1575 - deleguje p. Ing. Pavla Faschingbauera zástupcem města Domažlice na valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 12. 11. 2009. Náhradník p. Pavel Wolf.

1576 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1577 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1578 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 28 Domažlice dle předloženého návrhu

1579 - schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1580 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1581 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu

1582 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu

1583 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, Baldovská ulice 638,
344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1584 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1585 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

1586 - a) bere na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice
b) bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice

1587 - vydává opatření obecné povahy č. 3/2009 o Změně č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem – odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice

1588 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0435 § 3412 pol. 6121 + 2.990.000,- Kč (tribuna stadion Střelnice)
org. 0435 § 6399 pol. 5362 – 1.515.210,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.474.790,- Kč (investiční rezerva)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 25. 11. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)