Menu
Město Domažlice
Domažlice

35. zasedání ze dne 23. 9. 2009

-

 

 
U S N E S E N Í

z 35. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 23. 9. 2009


 
Zastupitelstvo města Domažlice:

1510 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer

1511 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1512 - a) schvaluje doplnění programu o bod „záměr nabytí nemovitostí v areálu kasáren“ jako bod 26 a bod různé a závěr bude posunut
b) schvaluje předložený program jednání s doplněním a posunutím

1513 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová
Vlastimil Konrády
MUDr. Pavel Zeman

1514 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce a JUDr. Milana Mrázka

1515 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1516 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města ze 95. - 96. schůze RM

1517 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro strategický rozvoj ze dne 5.8.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 25.8.2009
c) bere na vědomí zápis z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1.9.2009
d) bere na vědomí zápis z jednání ze dne 16.9.2009 a zprávu o činnosti kontrolního výboru

1518 - a) stanovuje volbu členů výborů veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku Václava Pelnáře
c) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Ing. Viktora Krutinu

1519 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154052 ze st.p.č. 3259 a 3260, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1520 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/01, spoluvlastnickému podílu ve výši 7866/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2, k.ú. Domažlice a spoluvlastnickému podílu ve výši 7866/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1521 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/01, spoluvlastnickému podílu ve výši 6615/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2, k.ú. Domažlice a spoluvlastnickému podílu ve výši 6615/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1522 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/8 na pozemku - parcele ve zjednodušené evidenci č. 2172, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1523 - nevyhlašuje pro rok 2010 grant "Podpora sociálních služeb"

1524 - vyhlašuje grant pro rok 2010 „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu

1525 - vyhlašuje grant pro rok 2010 „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu

1526 - a) schvaluje změnu názvu grantu z „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti na „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti
b) vyhlašuje grant pro rok 2010 „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu

1527 - a) schvaluje změnu názvu grantu z „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ na „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“
b) vyhlašuje grant pro rok 2010 „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu

1528 - vyhlašuje grant pro rok 2010 „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu

1529 - vyhlašuje grant pro rok 2010 „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu

1530 - a) schvaluje změnu v grantu „Jednorázové akce pro mládež“ v požadovaném cíli takto: cílem grantu je podpora jednorázových akcí v oblasti kultury, sportu a ostatních zájmových a vzdělávacích činností mládeže
b) vyhlašuje grant pro rok 2010 „Jednorázové akce pro mládež“ dle změněného návrhu

1531 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 4851/3 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

1532 - ruší usnesení č. 710 ze dne 12. 12. 2007

1533 - ruší usnesení č. 931 ze dne 30. 4. 2008

1534 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“ dle předloženého návrhu

1535 - schvaluje uzavření dodatku č.2 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích CZ.1.14/1.5.00/03.00798“ dle předloženého návrhu

1536 - mění a doplňuje usnesení č. 1497 ze dne 26. 8. 2009 takto:
schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ mezi ČR - Ministerstvem zemědělství (jako Správcem programu) a Povodím Vltavy, státním podnikem (jako žadatelem) a Městem Domažlice (jako navrhovatelem) ve smyslu Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR za účelem vybudování stavby protipovodňového opatření Domažlice, protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny, jenž je evidováno u Správce programu pod č. 1291234501, s těmito podstatnými náležitostmi:
Navrhovatel se zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření vlastními finančními prostředky. Obsah smlouvy o účasti bude doplněn smlouvou o financování akce realizované v rámci programu 129120, ve které bude určen konkrétní rozsah spoluúčasti Navrhovatele.
Vedle spoluúčasti Navrhovatele je Navrhovatel povinen uhradit náklady přesahující výši poskytnuté Podpory; ostatní náklady, na které se poskytnutí Podpory nebude vztahovat a investice nad rámec prokazatelně nezbytné míry vyvolaných investic potřebných pro realizaci protipovodňového opatření, které nebudou hrazeny z územních rozpočtů, z fondů EU, z jiných státních zdrojů, případně ze soukromých zdrojů.
Navrhovatel se zavazuje převzít protipovodňové opatření po jeho dokončení od Žadatele do svého vlastnictví. K zajištění tohoto závazku uzavře Navrhovatel se Žadatelem Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, a to před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Navrhovatel se zavazuje, že bude vybudované protipovodňové opatření nebo jeho samostatnou část provozovat a udržovat s péčí řádného hospodáře.

1537 - schvaluje nabytí stavby protipovodňového opatření "Domažlice - protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny" vybudované v rámci PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ do vlastnictví města a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Povodím Vltavy, státním podnikem (jako budoucím dárcem) a Městem Domažlice (jako budoucím obdarovaným) ve smyslu Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR s těmito podstatnými náležitostmi:
Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se zavazují uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je převod majetku České republiky, kterým je Protipovodňové opatření - Domažlice, zkapacitnění Zubřiny (nebo jeho části). Darovací smlouvu vyhotoví a zašle budoucí dárce budoucímu obdarovanému nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení užívání stavby budoucím dárcem v souladu s platnými právními předpisy. Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se zavazují podepsat darovací smlouvu do 90 dnů ode dne zahájení užívání stavby budoucím dárcem v souladu s platnými právními předpisy.
Budoucí obdarovaný se zaváže, že předmět darování žádným způsobem nezcizí nebo nezmění užívání předmětu darování do lhůty stanovené budoucím dárcem nebo Ministerstvem zemědělství ČR jako správcem programu.

1538 - schvaluje záměr prodat stavební parcelu č. st. 1649/58, k. ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu a stavební parcelu č. st. 1649/56, k.ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu po nabytí této parcely do svého vlastnictví

1539 - schvaluje nabytí stavby kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby Bytového domu 36 b. j. Domažlice do vlastnictví města a uzavření smlouvy s Bytovým družstvem STATUA centrum-družstvo dle předloženého návrhu

1540 - schvaluje záměr prodat nemovitost bytovou jednotku č. 156/5, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy, dle předloženého návrhu

1541 - schvaluje záměr prodat nemovitost bytovou jednotku č. 157/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy, dle předloženého návrhu

1542 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 457 § 3319 pol. 6121 + 2.272.900,-- Kč (Rekonstrukce MKS Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.910.000,-- Kč (investiční rezerva)
org. 457 § 3319 pol. 2222 + 362.900,-- Kč (odpočet DPH)

1543 - souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu “Rekonstrukce městského kulturního střediska Domažlice“

1544 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce městského kulturního střediska Domažlice“ ve výši 111.160.000,- Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

1545 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4216 – 38.280.000,- Kč (dotace Domov pro seniory – původní výše)
org. 0411 pol. 4216 + 34.807.091,- Kč (dotace Domov pro seniory – Dodatek č. 2)
org. 0411 pol. 2222 + 3.472.909,- Kč (Domov pro seniory – odpočet DPH)

1546 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0240 §3612 pol. 3112 +4.000.000,- Kč (příjem z prodeje bytů)
org. 0264 §6409 pol. 6901 +4.000.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1547 - schvaluje záměr nabytí nemovitostí - stavebních parcel č. st. 1650/13 a budovy bez č.p./č.e. umístěné na této parcele , parcely č. st. 1650/14 a budovy bez č.p./č.e. umístěné na této parcele, parcely č. st. 1650/25 a budovy bez č.p./č.e. umístěné na této parcele, parcely č. st. 1650/65 , parcely č. st. 1650/59 a části pozemkové parcely č. 5372, manipulační plocha, vše v k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Krajského ředitelství policie Západočeského kraje, se sídlem Nádražní 2, Plzeň, IČ 75151529 do vlastnictví Města Domažlice za podmínky vybudování oplocení oddělujícího stávající areál Policie od nabývaných nemovitostí, vybudování administrativní budovy s vrátnicí, zajištění parkovacích ploch v rozsahu pro stávající počet automobilů, vybudování asfaltové plochy v místě vyhořelé haly a spojovací komunikaci k autodílnám v areálu Policie v Domažlicích

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 2. 10. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)