Menu
Město Domažlice
Domažlice

33. zasedání ze dne 17. 6. 2009

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1425 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody

Jaroslav Bauer
JUDr. Milan Mrázek


1426 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1427 - schvaluje doplnění programu jednání jako bod 27 „spolufinancování akce Revitalizace aleje K Vavřinečku“, bod 28 „rekonstrukce radnice Domažlice“, bod 29 „rekonstrukce ZŠ Komenského 17“, bod 30 „modernizace vybavení ZŠ v Domažlicích“, bod 31 „rekonstrukce ulic Srnova a Tovární-2 část“, bod 32 „tréninkové a volnočasové centrum,podprojekt č.6, plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy a přístavba“ a bod různé je očíslován jako bod 33 a závěr 34

1428 - schvaluje předložený program jednání s doplněnými body

1429 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský

Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš


1430 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Vlastimila Konrády a Josefa Urbana

1431 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1432 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 85. , 86., 87. schůze RM

1433 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 2.6.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku
ze dne 3.6.2009
c) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2009
d) bere na vědomí zápis z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 10.6.2009

1434 - odvolává z funkce člena KV Jiřího Pojara

1435 - a) neschvaluje provedení kontroly zimního stadionu ve 4. čtvrtletí roku 2009
b) neschvaluje provedení kontroly zimního stadionu ve II. Pololetí roku 2009
c) bere na vědomí zápis z jednání ze dne 10.6.2009 a zprávu o činnosti kontrolního výboru

1436 - bere na vědomí rezignaci člena výboru školství, mládeže a sportu Bc. Jaroslava Říhy

1437 - bere na vědomí rezignaci člena z výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Josefa Pojara

1438 - a) stanovuje volbu člena výboru školství, mládeže a sportu veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru školství, mládeže a sportu Zdeňka Kubalíka

1439 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/02 spoluvlastnickému podílu ve výši 7866/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7866/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1440 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6409/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6409/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v lici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1441 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/06, spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1442 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1443 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1444 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1445 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6398/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6398/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1446 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1447 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1448 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 6456/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6456/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1449 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci pod p. č. 2689/1 PK v k.ú. Domažlice

1450 - a) bere na vědomí žádosti družstva Bytové družstvo STATUA centrum, o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí směnné a společnosti STATUA AURA a. s. o koupi pozemků a souhlasí s navrhovaným řešením majetkoprávního vypořádání k pozemků dotčeným rozestavěnými stavbami bytových domů v rámci stavby Bytového domu 36 b. j. Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 4374, k. ú. Domažlice nacházející se pod
rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu a stavební parcely č. 1649/53, k.ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu po nabytí této parcely do svého vlastnictví
c) bere na vědomí žádost družstva Bytové družstvo STATUA centrum o připravení kupní smlouvy na převod kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby Bytového domu 36 b. j. Domažlice a souhlasí s navrhovaným převodem za podmínky zajištění přístupu k tomuto řadu za účelem provádění jeho oprav a údržby

1451 - schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté Městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1.500.000,- Kč do 31.12.2009

1452 - schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 mezi ČR- Ministerstvem zemědělství, se sídlem Prahy 1, Těšnov 17 a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 a Městem Domažlice na zajištění stavby Domažlice, protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny dle předloženého návrhu

1453 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou ZPČ Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 na převod vlastnického práva k plynárenskému zařízení vybudovanému v rámci stavby Obytné zóny na Bábě v Domažlicích dle předloženého návrhu

1454 - mění usnesení č. 1186 ze dne 19.11.2008 takto:
"schvaluje prodej nemovitostí - budovy č.p. 61, objektu občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy dle původního předloženého návrhu smlouvy" s tím, že termín realizace rekonstrukce budovy je 31.12.2015

1455 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ 70890366 jako budoucím dárcem, na základě které Město Domažlice následně nabude stavby vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby "Novostavba Nemocnice" v Domažlicích dle předloženého návrhu

1456 - schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č.5152/6, 5152/9, 5152/10, 5152/11 a 5152/12 v k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Domažlice dle předloženého návrhu

1457 - schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 1538, k.ú. Domažlice

1458 - schvaluje uzavření dodatku Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad na spolufinancování akce „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích CZ.1.14/1.5.00/03.00798“ dle předloženého návrhu

1459 - schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým , jejímž předmětem je byt č. 547/4 v budově č. p. 547 v ul. Švabinského, Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 163/1908 na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl ve výši 163/1908 na stavební parcele č. 2615, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1460 - a) schvaluje závěrečný účet města Domažlice za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
b) souhlasí s opatřením, přijatým radou města k  odstranění nedostatku, uvedeného ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
c) schvaluje převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2008 ve výši 1.359.884,88 Kč do rozpočtu města

1461 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0800 pol. 1351 -755.040,- Kč (snížení - odvod výtěžku výherní hrací přístroje)
org.0261 §6409 pol. 5901 -755.040,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)

1462 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0292 pol. 4213 +5.912.991,- Kč (dotace na akci Odbahnění rybníka Babylon)
org. 0292 § 2341 pol. 6121 +5.912.991,- Kč ( Odbahnění rybníka Babylon)

1463 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0448 pol. 4213 +4.319.999,- Kč (dotace na akci Revitalizace území Zelenov)
org. 0448 § 2341 pol. 6121 +4.319.999,- Kč (Revitalizace území Zelenov)

1464 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4221 +7.534.400,- Kč (dotace od Svazku Domažlicko - cyklostezka Bystřice)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 +7.534.400,- Kč (Svazek Domažlicko- realizace cyklostezky Bystřice)

1465 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 08012096 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Revitalizace aleje K Vavřinečku“

1466 - souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce radnice Domažlice“

1467 - schvaluje financování projektu „Rekonstrukce radnice Domažlice“ ve výši min.13.868.757,- Kč

1468 - souhlasí s realizací projektu: „Rekonstrukce základní školy Komenského 17, Domažlice“ a konstatuje, že město Domažlice je připraveno k finančnímu pokrytí prvních dvou etap projektu ve výši 23.000.000,- Kč a to formou pokrytí z vlastního rozpočtu města

1469 - souhlasí s realizací projektu: „Modernizace vybavení základních škol v Domažlicích“ a konstatuje, že město Domažlice je připraveno k finančnímu pokrytí prvních dvou etap projektu ve výši 26.000.000,- Kč a to formou pokrytí z vlastního rozpočtu města

1470 - souhlasí s realizací projetu „Rekonstrukce ulic Srnova a Tovární - 2. část“

1471 - schvaluje financování projektu „Rekonstrukce ulic Srnova a Tovární – 2. část.“ ve výši min. 7.300.000,- Kč

1472 - souhlasí s realizací projektu „Tréninkové a volnočasové centrum, podprojekt č. 6, Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy a přístavba“

1473 - se zavazuje uhradit vlastní podíl žadatele finančních nákladů na realizaci projektu „Tréninkové a volnočasové centrum, podprojekt č. 6, Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy a přístavba“ve výši 110 mil. Kč“ 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 24. 6. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)