Obsah

24. zasedání ze dne 24.9.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 24. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 24. 9. 2008


 

Zastupitelstvo města Domažlice:

1092 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:
Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer

1093 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1094 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu 13

1095 - volí návrhovou komisi ve složení:
Jaroslav Bauer
Ing. Vítězslav Brody
JUDr. Milan Mrázek

1096 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Muchku a Jana Pangráce

1097 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1098 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Ing. Pavla Fachingbauera o činnosti rady města ze 60. - 62. schůze RM

1099 - neukládá RM projednat přemístění reklamního tubusu z nám. Míru v Domažlicích na jiné vhodné místo

1100 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 26.8.2008
b) bere na vědomí zápis výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 3.9.2008
c) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 8.9.2008
d) bere na vědomí zápis z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 28.8.2008
e) bere na vědomí zprávu o výsledku provedené kontroly v Mateřské škole, příspěvková organizace
f) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.9.2008

1101 - bere na vědomí zápis ze společné schůze výboru kulturního, SPOZ a CR a výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. 9. 2008

1102 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu

1103 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu

1104 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu

1105 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu

1106 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu

1107 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Reprezentace města“ dle změněného návrhu a to s pouze
s termínem pro přijetí žádostí do 14.11.2008

1108 - vyhlašuje grant pro rok 2009 „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu

1109 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 507/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1110 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 444/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 576/10368 na stavební parcele č. st. 1489, 1490 a spoluvlastnickému podílu ve výši 576/10368 na společných částech budovy čp. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1111 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1112 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1113 - neschvaluje záměr prodat nemovitosti - budovu č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2 a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji za min. cenu 9 mil. Kč s tím, že nemovitosti budou předány do správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích za těchto podmínek:
1. umístění sbírek Jindřicha Jindřicha v budově č. p. 61 a jejich správa na náklady Muzea Chodska v Domažlicích dle Smlouvy o společném užívání části sbírek národopisného muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích ze dne 14. 6. 1999
2. zřízení věcného břemene k nemovitostem za účelem provádění údržby a oprav zaklenutého potoka
3. předkupní právo ve prospěch Města Domažlice za kupní cenu i v případě změny organizace, které jsou nemovitosti předávány k vlastnímu hospodářskému využití

1114 - schvaluje záměr prodat nemovitosti - budovu č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2 a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji s tím, že nemovitosti budou předány do správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích za těchto podmínek:
1. umístění sbírek Jindřicha Jindřicha v budově č. p. 61 a jejich správa na náklady Muzea Chodska v Domažlicích dle Smlouvy o společném užívání části sbírek národopisného muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích ze dne 14. 6. 1999
2. zřízení věcného břemene k nemovitostem za účelem provádění údržby a oprav zaklenutého potoka
3. předkupní právo ve prospěch Města Domažlice za kupní cenu i v případě změny organizace, které jsou nemovitosti předávány k vlastnímu hospodářskému využití

1115 - schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 4779/4 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle předloženého návrhu

1116 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 47/7 o výměře 58 m2, k. ú. Babylon dle předloženého návrhu

1117 - schvaluje podání žádosti o převod pozemku p.č. 4253/8 a pozemku č. kat. 4255/1 (PK), vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky

1118 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím a k pozemkům a o postoupení práv ze smlouvy o dílo dle předloženého návrhu

1119 - schvaluje záměr prodat části pozemkových parcel č.4814/45, 4814/43, 4814/40, k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Kaufland Domažlice SO 04 A1- napojení na silnici I/22“

1120 - a) ruší usnesení č. 977 b) ze dne 28.5.2008
b) schvaluje přijetí nabídky přímého prodeje nepotřebného vojenského majetku Domažlice - posádkové cvičiště Vavřinec za celkovou kupní cenu 3,642.300,- Kč podanou Ministerstvem obrany ČR a schválit koupi p.č. 2704/1, 2732, 2733, 2751/1, 2798/1, 2799, 2800/1, 2806, 2808, 2810, 2811, 2813/3, 2814, 2863, 2865, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2892, 2926, 3001, 3002, vše k.ú. Domažlice dle této nabídky

1121 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Úprava připojení obce Babylon na přeložku silnice I/26 “ a provedením této stavby na pozemcích p.č. 128/11, 128/16, 128/17, 128/20, 128/30, 128/31 a 176 vše k.ú. Babylon za podmínky, že investor stavby ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR v rámci přípravy stavby v majetkoprávním projednání uzavře s vlastníkem nemovitostí kupní smlouvu na trvalý zábor pozemků a nájemní smlouvu na dočasný zábor pozemků a to na část, která bude stavbou dotčena

1122 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 +13.043.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 +13.043.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

1123 - odkládá projednání bodu 23 - návrh zadání změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice na příští zasedání zastupitelstva

1124 - schvaluje odkoupení nemovitosti - budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti postavené na stavební parcele č. 384, k.ú. Babylon za cenu 5 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

1125 - nemění a nedoplňuje usnesení č. 931 ze dne 30.4.2008 takto:
"schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech - na budovách č. p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a na stavebních parcelách č. 8 a 9, vše v k. ú. Domažlice za cenu 5,5 mil. Kč"

1126 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0260 § 3412 pol.6121 - 382.541,- Kč (vybavení zim. stadionu)
org.0260 § 3412 pol.5213 + 382.541,- Kč (transfery zim. stadionu s.r.o.)

1127 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0308 § 3634 pol.5171 + 788.741,- Kč (oprava střechy kotelna Švabinského)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 788.741,- Kč (snížení investiční rezervy)

1128 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 - 5 mil. Kč (domov pro seniory)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5 mil. Kč (invest. rezerva)

1129 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4131 + 662.000,- Kč (příjem z hospodářské činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 662.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 3. 10. 2008
Poslední aktualizace: 3. 10. 2008 00:00
Autor: