Obsah

21. zasedání ze dne 25.6.2008

Typ: ostatní
-

 

 
U S N E S E N Í
 
z 21. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 25. 6. 2008


Zastupitelstvo města Domažlice:

1001 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Ing. Pavel Faschingbauer
Jan Lažanský
Mgr. Libuše Matějková

1002 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1003 - schvaluje zařazení za bod 22 nový bod - Rozpočtové opatření - počítačová učebna ZŠ Msgre B. Staška

1004 - schvaluje upravený program jednání

1005 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Jan Pangrác
MUDr. Radmila Růžičková-Pflugová

1006 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jaroslava Bauera a Josefa Urbana

1007 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1008 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 52. - 54. schůze RM

1009 - schvaluje opravený obsah kronikářského zápisu za rok 2006

1010 - a) bere na vědomí zápisy výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 29.4. a 20.5.2008
b) bere na vědomí zápisy výboru pro strategický rozvoj ze dne 5.5. a 16.6.2008
c) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 21.5.2008
d) bere na vědomí zápisy stavebního výboru ze dne 22.5. a 12.6.2008
e) bere na vědomí zápisy finančního výboru ze dne 21.5. a 18.6.2008
f) bere na vědomí zápisy výboru pro životní prostředí ze dne 5.5. a 9.6.2008
g) bere na vědomí zápis výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 10.6.2008
h) bere na vědomí zápis ze společné schůze výboru kulturního, SPOZ a CR a výboru pro školství, mládež a sport ze dne 10.6.2008
ch) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 17.6.2008

1011 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel
Adresa
Částka (v Kč)
Akce

Sídliště Šumava

Čerchovská 488, Do

6 000

Dětský den se soutěžemi a táborákem, Běh Škarmanem, Rozloučení s prázdninami

Asociace -zdr.postiž.děti

Msgre B.Staška 265, Do

1 000

Soutěžení ve sportovních disciplínách

Asociace -zdr.postiž.děti

Msgre B.Staška 265, Do

1 000

Prezentace na výstavě rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Asociace -zdr.postiž.děti

Msgre B.Staška 265, Do

1 000

Společenské setkání členů a přátel organizace v adventní době

Asociace -zdr.postiž.děti

Msgre B.Staška 265, Do

6 500

Návštěva společenské akce v bezbariérovém prostředí – Praha

Junák – svaz skautů

Zahradní 518,Do

5 000

Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek 

Pionýrská sk.Mír

Komenského 17,Do

2 700

Slavnosti světel

Pionýrská sk.Mír

Komenského 17,Do

1 400

Mikulášská veselice a nadílka

Pionýrská sk.Mír

Komenského 17,Do

3 100

Setkání dětí a rodičů + pobyt

Pionýrská sk.Mír

Komenského 17,Do

5 000

Dětský maškarní karneval

KČT Do

Mánesova 12,Do

2 000

Turistická vycházka pro rodiče s dětmi

Obl.spolek ČČK

Fügnerova 647,Do

2 400

Světový den první pomoci

TJ Jiskra DO, odd.basketbalu

Fügnerova 647,Do

6 500

Turnaj v košíkové mladších žáků

TJ Jiskra DO, odd.basketbalu

Fügnerova 647,Do

6 000

Turnaj pana Haase v košíkové

TJ Jiskra DO, odd.basketbalu

Fügnerova 647,Do

2 000

Vánoční turnaj trojiček v košíkové

TJ Jiskra Do, odd.vol.,nohej.

Fügnerova 647,Do

7 000

Volejbalový turnaj pro mládež

TJ Jiskra Do, odd.vol.,nohej.

Fügnerova 647,Do

7 000

Volejbalový turnaj pro mládež

TJ Jiskra Do, odd.vol.,nohej.

Fügnerova 647,Do

7 000

Volejbalový turnaj pro mládež

TJ Jiskra Do, odd.tenisu

Fügnerova 647,Do

7 000

Pořádání celostátních a regionálních turnajů

Obl.spolek ČČK

Fügnerova 647, Do

20 400

Krajskou soutěž zdravotních hlídek

 
1012 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle níže uvedené tabulky:
Žadatel
Adresa
Částka (v Kč)
Akce

VOŠ,OA a SZŠ Do

Erbenova 184,Do

30.000

Tvorba společných webových stránek a chatování

Zajíček na koni

Doležalova 1045,Praha 9

50.000

Letní integrační tábor pro děti
s handicapy

ZŠ praktická Do

Msgre B.Staška 232,Do

93.000

Výcvikový tábor – samba

Horolezecký odd. Do

Dvořákova 437,Do

304.406

Výstavbu boulderingové lezecké stěny

Benjamínek

Komenského 4,Do

10.000

Domažlický WOODSTOCK III.

Benjamínek

Komenského 4 ,Do

10.000

Benjamínek BabySigns

Karas David

Hradská 92,Do

50.000

Reprezentaci města v tanečních soutěžích

 
1013 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 9. 7. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2007 se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 dle předloženého návrhu č. 2
 
1014 - neschvaluje záměr prodat nemovitost čp. 94 na stavební parcele č. 845 a stavební parcelu č. 845, vše v k.ú. Domažlice
 
1015 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 4847/2 nově označené dle GP č. 3195-8/2008 parcelním č. 4847/5 – ostatní plocha o výměře 7 m2 a parcelním č. 4847/6 – ostatní plocha o výměře 15 m2 k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy s panem Milanem Mičanem dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 400,- Kč/m2

1016 - a) bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice
b) schvaluje prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice Aleně a Zdeňkovi Paulovým s tím, že kupující nabudou nemovitost do SJM a kupní cena se stanoví ve výši 411.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1017 - schvaluje uzavření směnné smlouvy o směně pozemků p.č. 229/5 a 708/7 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 638/25 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčený stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice“ ve vlastnictví pana Františka Jakla dle předloženého návrhu

1018 - neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 5583, k.ú. Domažlice společnosti HELDOVNA MILLENNIUM s.r.o., Baldovská 19, 344 01 Domažlice, IČ 25249274 za cenu 1.050.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle upraveného návrhu - část B čl. V odst. 1 nahrazuje větou s doplněným textem: Kupující se touto smlouvou zavazuje zajistit na vlastní náklady a odpovědnost provozování neplaceného veřejného parkoviště na předmětu koupě, a to po dobu 20 let ode dne, kdy se kupující stane vlastníkem předmětu koupě.

1019 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5583, k. ú. Domažlice společnosti HELDOVNA MILLENNIUM s.r.o., Baldovská 19, 344 01 Domažlice, IČ 25249274 za cenu 1.050.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu

1020 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků tvořících veřejné prostranství – veřejnou zeleň – pozemkových parcel č. 3800/73, 3800/75, 3800/77 k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

1021 - schvaluje nabytí nemovitostí - pozemkových parcel č. 391/3, 635/25 a 635/26 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 do vlastnictví Města Domažlice a uzavřít darovací smlouvu č. DAR 6/08 dle předloženého návrhu

1022 - schvaluje nabytí nemovitosti - pozemkové parcely č. 1038/1, k.ú. Domažlice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 do vlastnictví Města Domažlice

1023 - schvaluje záměr darování pozemkové parcely č. 4948/6, k. ú. Domažlice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390

1024 - schvaluje uznání vlastnického práva Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 k pozemkové parcele č. 5382, k.ú. Domažlice formou souhlasného prohlášení dle předloženého návrhu

1025 - schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3800/74 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti dle předloženého návrhu

1026 - a) schvaluje „Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice - 2. vlna prodeje“ s tím, že do čl. 8 odst. 1 se vkládá text: "Cd je cena domu v Kč ke dni schválení těchto zásad stanovená na základě znaleckého posudku vyhotoveného oceňováním stavby nákladovým způsobem z podnětu Města Domažlice."
b) schvaluje „Stanovení kupní ceny a úhrada kupní ceny bytových jednotek v rámci 2. vlny prodeje“
c) určuje dle čl. 3 „Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice - 2. vlna prodeje“ k prodeji v 1. etapě 2. vlny bytové domy dle upraveného návrhu – vypouští se dům Masarykova 240

1027 - a) schvaluje závěrečný účet města Domažlice za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
b) souhlasí s opatřeními přijatými radou města k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
c) schvaluje převedení části hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2007 ve výši 74.222,03 Kč do rozpočtu města Domažlice a zbývající část ve výši 232.932,94 Kč použít na úhradu ztráty hospodářské činnosti z roku 2006

1028 - a) schvaluje seznam investičních akcí kat. „B“ a „C“ s tímto doplněním:
do kategorie "B" zařazuje: výměna oken a rekonstrukce kotelny v budově KB
                                        opravu chodníku na sídlišti Kozinovo pole
                                        přemístění řadiče v ulici Komenského
                                        plynofikace areálu Střelnice
                                        opravu střechy kotelny ve Švabinského ulici
do kategorie "C" zařazuje: vybudování metropolitní sítě
přeřazuje z "C" do "B": zateplení ZŠ Msgre B. Staška
b) ukládá OISPRM zahájit proces realizace následujících investičních akcí kat. „B“ a „C“

1029 - souhlasí se spoluúčastí na dofinancování akce do výše 10 mil. Kč „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích (evidované pod číslem OSFA 2008-113) jako rozdíl mezi poskytnutou dotací a vysoutěženou cenou

1030 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0422 §3113 pol. 6122 +1.600.000,- Kč (počítačová učebna ZŠ Msgre Staška)
org. 0261 §6409 pol. 5901 -1.600.000,- Kč ( snížení rozpočtové rezervy )

1031 - a) bere na vědomí informaci o stavu ve věci projektové dokumentace stavby Domažlický pivovar a koordinaci této stavby s výstavbou Obchodního domu Kaufland, jenž je realizována na sousedních pozemcích
b) schvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s Bohdaleckou obchodní s. r. o. uzavřené dne 15. 2. 2007 ve znění dodatků č. 2 ze dne 21.6.2007 a to dle čl. III odst. 6 této smlouvy z důvodu nedodržení lhůty o podání žádosti o stavební povolení dle dohodnutých podmínek
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v. r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 22. 7. 2008
Poslední aktualizace: 22. 7. 2008 00:00
Autor: