Obsah

17. zasedání ze dne 26.3.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

z 17. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 26. 3. 2008Zastupitelstvo města Domažlice:

812 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Lažanský
Dalibor Kubů
Ing. Pavel Faschingbauer


813 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

814 - schvaluje předložený program jednání

815 - volí návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš
Jan Pangrác


816 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Muchku a Mgr. Karla Štípka

817 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

818 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Faschingbauera o činnosti rady města ze 43. - 44. schůze RM

819 - a) ukládá radě města prověřit možnosti dopravního oddělení horní a dolní části náměstí
b) bere na vědomí zápis výboru pro strategický rozvoj ze dne 25.2.2008
c) bere na vědomí zápisy výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 26.2.2008 a 5.3.2008
d) bere na vědomí zápisy finančního výboru ze dne 25.2.2008 a 12.3.2008
e) bere na vědomí zápis výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.3.2008
f) bere na vědomí zápis výboru pro ŽP ze dne 10.3.2008
g) schvaluje předložený plán činnosti výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku na dobu 2008 - 2010 
h) bere na vědomí zápis výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 12.3.2008
ch) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 18.3.2008
i) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM
j) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 19.3.2008

820 - schvaluje uzavření společné kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7054/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6064/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7104/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6064/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7054/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7054/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7104/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice a na spoluvlastnický podíl ve výši 6064/242824 ke st.p.č. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice

821 - schvaluje uzavření společné kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7104/242824 ke stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7104/242824 ke stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6064/242824 ke stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6064/242824 ke stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice a na spoluvlastnický podíl ve výši 7074/242824 ke stpč. 2588, 2589 a 2590, k.ú. Domažlice

822 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 463/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 511/10979 na stavební parcele č. st. 1481, 1482 a spoluvlastnickému podílu ve výši 511/10979 na společných částech budovy čp. 463, 464 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

823 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 507/17, spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnickému podílu ve výši 598/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu

824 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 549/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 607/22920 na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnickému podílu ve výši 607/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

825 – schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 506/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 429/18252 na stavební parcele č. st. 2573, 2574 a spoluvlastnickému podílu ve výši 429/18252 na společných částech budovy čp. 505, 506 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu

826 - odkládá projednání bodu č. 11 na příští zasedání zastupitelstva města s tím, že do tohoto termínu nebude učiněn žádný krok k odstoupení od smlouvy

827 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.2423/16 o výměře 76 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví pana Václava Váchala dle předloženého návrhu

828 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.2423/18 o výměře 173 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Anně a Václavu Pelnářovým dle předloženého návrhu

829 - schvaluje záměr nabytí pozemkové parcely č. 2543/9 a parcely ve zjednodušené evidenci č. 2575/2, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice, a to formou výkupu těchto pozemků za cenu dle znaleckého posudku

830 - schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.4847/2 - nově označené č. 4847/5 o výměře 7 m2 a 4847/6 o výměře 15 m2 k.ú. Domažlice

831 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.644/1 o výměře 10 m2 k.ú. Domažlice

832 - bere na vědomí informaci o výsledku dražby nemovitostí vyhlášené Okresním soudem v Domažlicích pod značkou 7 E16/2007-56 (zemědělské pozemky pro další rozvoj) – 26780 m2 pozemků v k. ú. Domažlice a 10083 m2 pozemků v k.ú. Mračnice

833 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.3900/53 ostatní plocha o výměře 68 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.,Masarykova 523, 34401 Domažlice IČ: 45350272 dle předloženého návrhu

834 - a) neodkládá projednání bodu č. 17 na příští zasedání ZM
b) schvaluje záměr prodeje nemovitosti – stavební parcely č. 671, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu včetně smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že stanovuje minimální kupní cenu na částku 400.000,- Kč

835 - schvaluje uzavření smlouvy se spol. Stauner Verwaltungs s.r.o., Starý Klíčov 143, 345 01 Mrákov, IČ: 00872466 o převodu vlastnictví vodovodní přípojky nacházející se na pozemcích p.č. 656/2 a p.č. 657/1 (PK) k.ú. Domažlice na město Domažlice dle předloženého návrhu

836 - schvaluje prodej části stavební parcely č. 2553 o výměře 1236 m2 označené dle geometrického plánu GEO HT s.r.o., č.zak. 3149-1304/2007 číslem 2553 o výměře 339 m2, k.ú. Domažlice, za cenu 1200,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

837 - bere na vědomí dopis společnosti AZ-CZECH s. r. o., provozovna Meclov 185 ze dne 18. 2. 2008 

838 - schvaluje prodej pozemků p.č. 84/12, 84/13, 84/14, 84/15 a část pozemku p.č. 84/1 vše k.ú. Babylon za cenu 600,- Kč/m2

839 - schvaluje doplnění usnesení č. 112 ze dne 12. 9. 1995 takto:
„ a to nemovitostí - pozemkových parcel č. 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6 , stavebních parcel č. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 a budov nacházejících se na těchto stavebních parcelách - budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 218, budovy bez č. p. /č. e. - na stavební parcele č. 219, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 220, budovy bez č. p. /č. e na stavební parcele č. 221, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 222, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 223, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 224, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 225, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 226, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 227, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 228, budovy bez č. p. /č. e. . na stavební parcele č. 229, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 230, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 231, vše v katastrálním území Dolní Folmava“

840 - schvaluje Dodatek č. 3 Statutu sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu

841 - schvaluje zachování dosavadního způsobu odměňování neuvolněných členů zastupitelstva včetně výše odměn

842 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje dle předloženého návrhu

843 - a) nemění položku v rozpočtu:
org. 0113 §3419 pol. 5229 680.000,- Kč (grant – sport dospělí)
b) schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 100.000,- Kč (grant reprezentace města)
c) neschvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 400.000,- Kč (grant podpora významných počinů)
d) schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0114 §3399 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – podpora významných počinů)
e) schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0114 §3421 pol. 5229 + 100.000,- Kč (příspěvky na jednorázové akce pro mládež)
f) mění položku v rozpočtu:
org. 0114 § 3429 pol. 5229 40.000,- Kč (grant kultura mládež)
g) mění položku v rozpočtu:
org. 0114 § 3392 pol. 5229 260.000,- Kč (grant kultura dospělí)
h) mění položku v rozpočtu:
org. 0211 §3231 pol. 5331 150.000,- Kč (511- opravy a udržování)
ch) zařazuje položku do rozpočtu:
org. 0214 §3311 pol. 5331 + 30.000,- Kč. (501-spotřeba materiálu, vybavení loutkového divadla)
i) neschvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0220 §5512 pol. 5137 + 40.000,- Kč (pračka)
j) mění položku v rozpočtu:
org. 0229 § 6171 pol. 5032 18.000,- Kč (pojistné na zdravotní pojištění)
k) mění položku v rozpočtu:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 165.000,- Kč (511-oprava a údržba Plavecký bazén)
l) mění položku v rozpočtu:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 33.000,- Kč (53-daně a poplatky Plavecký bazén)
m) schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0304 § 3419 pol. 5229 + 182.500,- Kč (příspěvek TJ Jiskra Domažlice na úhradu zvýšených nákladů Plavecké školy)
n) schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0810 pol. 4131 + 1.285.000,- Kč (příjem z hospodářské činnosti, nájemné z nebytových prostor)

844 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2008 jako vyrovnaný s výší investiční rezervy 73,277.100,- Kč dle upraveného návrhu, včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

845 - a) schvaluje financování akce dostavba ZS v Domažlicích ve výši 23.220.000,- a vybavení ZS ve výši 2.200.000,- z investiční rezervy
b) schvaluje převod do sociálního fondu ve výši 1.005.012,- Kč.
c) schvaluje aktuální znění Přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

846 - bere na vědomí informace o stavu projektu akce „ Čistá Berounka“

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 7. 4. 2008
Poslední aktualizace: 7. 4. 2008 00:00
Autor: