Obsah

15. zasedání ze dne 30. 1. 2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 15. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 30. 1. 2008


Zastupitelstvo města Domažlice:

739 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková
Jan Lažanský

740 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

741 - schvaluje předložený program jednání

742 - volí návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Pavel Zeman
Mgr. Karel Štípek
JUDr. Zdeněk Novák

743 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Pavla Faschingbauera, JUDr. Milana Mrázka

744 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

745 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města z 35. - 38. schůze RM

746 - a) bere na vědomí rezignaci Pavla Tulačky na člena výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku a výboru strategického rozvoje
b) bere na vědomí rezignaci Jana Volfíka na člena kontrolního výboru
c) stanovuje volbu členů výborů veřejným hlasováním
d) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku Václava Ticháčka
e) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem finančního výboru Radka Wiesnera

747 - a) bere na vědomí zápis výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.12.2007
b) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 11.12.2007
c) bere na vědomí zápis výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku ze dne 16.1.2008

748 - bere na vědomí zápisy výboru pro životní prostředí ze dne 11.12.2007 a 14.1.2008,
- ukládá DTS, p.o., výsadbu vhodných keřů před ZŠ Komenského 17, Domažlice,
- bere na vědomí pokácení dvou kusů jírovců u vchodu do letního kina,
- bere na vědomí roční instalaci poloautomatické měřící stanice emisní situace na p.p.č. 505/2 v k.ú. Domažlice,
- ukládá odboru ŽP ve spolupráci s OSM-MH zajištění instalace poloautomatické měřící stanice včetně stanovisek dotčených orgánů a potřebného územního povolení,
- ukládá OSM zařadit do rozpočtu města potřebné finanční prostředky na instalaci měřící stanice po dobu 1 roku

749 - bere na vědomí zprávu o činnosti KV zastupitelstva města
- schvaluje plán kontrolní činnosti KV ZM na rok 2008 dle předloženého návrhu, tj. kontrolu Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice
- bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 23.1.2008

750 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 550/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 607/22920 na stavební parcele č. st.p. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 607/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

751 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 448/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 566/3646 na stavební parcele č. st.p. 1493 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 566/3646 na společných částech budovy čp. 448 v ulici Doubově v Domažlicích , dle předloženého návrhu

752 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 530/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 648/7620 na stavební parcele č. st. 2598 a spoluvlastnickému podílu ve výši 648/7620 na společných částech budovy čp. 530 v ulici Mánesově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

753 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 138/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 726/4356 na stavební parcele č. st. 1572 a spoluvlastnickému podílu ve výši 726/4356 na společných částech budovy čp. 138 v ulici 28. října v Domažlicích, dle předloženého návrhu

754 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 558/10, spoluvlastnickému podílu ve výši 648/15425 na stavební parcele č. st. 2927, 2928 a spoluvlastnickému podílu ve výši 648/15425 na společných částech budovy čp. 558, 559 v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

755 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 138/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 726/4356 na stavební parcele č. st. 1572 a spoluvlastnickému podílu ve výši 726/4356 na společných částech budovy čp. 138, v ulici 28. října v Domažlicích, dle předloženého návrhu

756 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 462/8, spoluvlastnickému podílu ve výši 521/10935 na stavební parcele č. st. 1502, 1503 a spoluvlastnickému podílu ve výši 521/10935 na společných částech budovy čp. 461, 462 v ulici Dvořákově v Domažlicích, Domažlice dle předloženého návrhu

757 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 549/10, spoluvlastnickému podílu ve výši 652/22920 na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnickému podílu ve výši 652/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550 v ulici Švabinského v Domažlicích , dle předloženého návrhu

758 - neschvaluje záměr odprodeje části pozemkové parcely č. 4819/1 k.ú. Domažlice

759 - schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 3900/53 ostatní plocha o výměře 68 m2 k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku

760 - schvaluje uzavření směnné smlouvy s paní Marií Pangrácovou, Domažlice, jejímž předmětem je směna části pozemkové parcely č. 2760/3, nově označené č. 2760/15, ve vlastnictví Města Domažlice, za část pozemkové parcely č. 2760/1, nově označené č. 2760/14, ve vlastnictví Marie Pangrácové dle předloženého návrhu

761 - odkládá bod 14 do jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2008

762 - neschvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 34.834,30 Kč za užívání bytové jednotky v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích

763 - neschvaluje záměr prodeje části parcely č.5389/1 k.ú. Domažlice

764 - neschvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 478/7, k.ú. Domažlice

765 - schvaluje záměr prodat pozemky č.p. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3, 707/4 vše k.ú. Havlovice u Domažlic za podmínky umožnění vybudování městské infrastruktury a jejího bezplatného užívání na těchto pozemcích

766 - schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 84/12, 84/13, 84/14, 84/15 a část pozemku p.č. 84/1 vše k.ú. Babylon

767 - bere na vědomí informaci oboru správy majetku a odboru investic, strategického plánování a rozvoje města týkající se studie Domažlice – průmyslová zóna východ zpracované Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje

768 - schvaluje záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 447/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 446, 447 ve výši 566/10312 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1495, 1496 ve výši 566/10312 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí za podmínek daných dle předloženého návrhu kupní smlouvy

769 - schvaluje přihlášení Města Domažlice do dražby nemovitostí vyhlášené Okresním soudem v Domažlicích pod značkou 7 E16/2007-56 (zem. pozemky pro další rozvoj)

770 - schvaluje toto rozpočtové opatření, týkající se rozpočtu roku 2007:
org.0810 pol.4116 ÚZ13306 -2.029.681,- Kč (snížení dotace na dávky soc. péče)
org.0227 §4181 pol.5410 ÚZ13306 -1.854.000,- Kč (snížení dotace péče o osobu blízkou)
org.0227 §4173 pol.5410 ÚZ13306 - 175.681,- Kč (snížení dotace mimořádná pomoc)

771 - schvaluje toto rozpočtové opatření, týkající se rozpočtu roku 2007:
org.0227 §4171 pol.5410 ÚZ13306 + 1.745.000,- Kč (zvýšení příspěvek na živobytí)
org.0227 §4179 pol.5410 ÚZ13306 – 1.745.000,- Kč (snížení ostatní sociální dávky)
org.0227 §4182 pol.5410 ÚZ13306 – 1.462.000,- Kč (snížení příspěvek na pomůcky)
org.0227 §4185 pol.5410 ÚZ13306 + 1.940.000,- Kč (zvýšení příspěvek na provoz vozidla)
org.0227 §4183 pol.5410 ÚZ13306 - 478.000,- Kč (snížení příspěvek na bezbariérový byt)

772 - schvaluje toto rozpočtové opatření, týkající se rozpočtu roku 2007:
org.0430 pol.4216 ÚZ17768 87.495,- Kč (příjem dotace investiční ze státního rozpočtu)
org.0430 pol.4216 ÚZ17780 1.312.427,- Kč (příjem dotace investiční ze strukturál. fondů)
org.0430 pol.4116 ÚZ17414 2.505,- Kč (příjem dotace neinv. ze státního rozpočtu)
org.0430 pol.4116 ÚZ17455 37.573,- Kč (příjem dotace neinv. ze strukturálních fondů)
org.0430 §3419 pol.6123 ÚZ17768 87.495,- Kč (čerpání dotace- rolba ze státního rozpočtu)
org.0430 §3419 pol.6123 ÚZ17780 1.312.427,- Kč (čerpání dotace-rolba ze strukturálních fondů)
org.0430 §3419 pol.5139 ÚZ17414 2.505,- Kč (čerpání dotace-propagační mat. ze st.rozpočtu)
org.0430 §3419 pol.5139 ÚZ17455 37.573,- Kč (čerpání dotace-propagační mat. ze strukturálních fondů)

773 - a) schvaluje čl. 1 jednací řádu ZM
b) neschvaluje čl. 2 jednacího řádu ZM s vypuštěním slov „a to podle harmonogramu, který je zpracován na kalendářní pololetí“ a s vypuštěním věty „Změna termínu zasedání zastupitelstva je možná pouze v mimořádných případech, je-li potřeba neodkladného rozhodnutí zastupitelstva v určité věci a hrozí nebezpečí z prodlení.“
c) neschvaluje se čl. 2 jednacího řádu s vypuštěním věty „Změna termínu zasedání
zastupitelstva je možná pouze v mimořádných případech, je-li potřeba neodkladného rozhodnutí zastupitelstva v určité věci a hrozí nebezpečí z prodlení.“
d) neschvaluje čl. 2 jednacího řádu ZM dle předloženého návrhu
e) odkládá projednání bodu 26 - jednací řád

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 11. 2. 2008
Poslední aktualizace: 11. 2. 2008 00:00
Autor: