Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. zasedání ze dne 31. 1. 2007

-

U S N E S E N Í
ze 4. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 31. 1. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

171 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Lažanský
Jan Pangrác
Ladislav Urban

172 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

173 - schvaluje vypuštění bodů 20 a 21 z předloženého programu jednání

174 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková
Josef Urban

175 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku a Vlastimila Konrádyho

176 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o zahájení jeho činnosti

177 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 4. - 6. schůze RM

178 - volí pí Ladislavu Kuchynkovou, Domažlice, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

179 - bere na vědomí dopis p. Witze ze dne 20. 11. 2006 a 26. 1. 2007

180 - ruší usnesení č. 1445 ze dne 28. 8.2006, kterým bylo schváleno uzavření „Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na stavební parcele č. 1486, 1487 a spoluvlastnického podílu č. 585/10431 na společných částech budovy čp. 443, v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

181 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 443/6, spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na stavební parcele č. 1486, 1487 a spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na společných částech budovy čp. 442, 443, v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

182 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 440/1, spoluvlastnického podílu ve výši 576/15582 na stavební parcele č. 1483, 1484 a spoluvlastnického podílu ve výši 576/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

183 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 568/5, spoluvlastnického podílu ve výši 426/23020 na stavební parcele č. 2933, 2934 a spoluvlastnického podílu ve výši 426/23020 na společných částech budovy čp. 566, 567, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

184 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 530/2, spoluvlastnického podílu ve výši 606/7620 na stavební parcele č. 2598 a spoluvlastnického podílu ve výši 606/7620 na společných částech budovy čp. 530, v ulici Mánesově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

185 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 563/12, spoluvlastnického podílu ve výši 652/15224 na stavební parcele č. 2931, 2932 a spoluvlastnického podílu ve výši 652/15224 na společných částech budovy čp. 562, 563, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

186 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 534/8, spoluvlastnického podílu ve výši 427/12168 na stavební parcele č. 2602, 2603 a spoluvlastnického podílu č. 427/12168 na společných částech budovy čp. 534, 535 v ulici Paroubkově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

187 - schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 2660/8 k.ú. Domažlice za část pozemku p.č.2288 k.ú. Domažlice dle žádosti

188 - neschvaluje prodej stavební parcely č. 4256 o výměře 23 m2, stavební parcely č. 4291 o výměře 1 m2 a části pozemkové parcely č. 644/1 nově označené dle geometrického plánu č. 2948-114-2006 jako pozemková parcela č. 644/5 - zahrada, vše k. ú. Domažlice

189 - schvaluje uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce č. 447/8 spoluvlastnický podíl ve výši 566/10312 na stavební parcele č. 1495, 1496 a spoluvlastnický podíl ve výši 566/10312 na společných částech budovy čp. 446, 447 v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

190 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi bytové jednotky č. 541/11, spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na stavební parcele č. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu

191 - bere na vědomí zprávu o průběhu I. etapy projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku“

192 - schvaluje „Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007"

193 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se zaslání znaleckého posudku na ocenění objektu občanské vybavenosti na stavební parcele č. 797 a této stavební parcely v k.ú. Domažlice (objekt tělocvičny v areálu stadionu Střelnice)

194 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 618312131 mezi ČR - Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 a městem Domažlice na odkoupení st.p.č. 1649/24 k.ú. Domažlice, za cenu dle znaleckého posudku

195 - schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, Fügnerova 647, 344 01 Domažlice, IČ 00524123 a městem Domažlice na darování objektu občanské nemovitosti na st.p.č. 3281 k.ú. Domažlice

196 - schvaluje toto rozpočtové opatření týkající se rozpočtu 2006:
org. 0810 pol. 4211 + 900.000,- Kč ÚZ 98661 (dotace na výtah)
org. 0287 § 3639 pol. 6121 + 900.000,- Kč ÚZ 98661 (realizace výtahu)

197 - schvaluje toto rozpočtové opatření týkající se rozpočtu 2006:
org. 0417 pol. 4216 + 1.158.750,- Kč ÚZ 17774 (dotace na páteřní infrastrukturu)
org. 0417 § 3639 pol. 6121 + 1.158.750,- Kč ÚZ 17774 (realizace páteřní infrastruktury)

198 - vydává obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 2/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného dle předloženého návrhu

199 - volí členy volební komise:

Jana Pangráce
Josef Urban
JUDr. Milan Mrázek

200 - stanovuje volbu předsedů a členů výborů veřejným hlasováním

201 - ruší usnesení č. 158, 160, 168, 170 z 3. ZM ze dne 13. 12. 2006

202 - zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) devítičlenný stavební výbor

203 - zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) devítičlenný výbor strategického rozvoje

204 - zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) třináctičlenný výbor školství, mládeže a sportu

205 - zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) devítičlenný výbor pro bezpečnost, dopravu a informatiku

206 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou stavebního výboru pana Jana Lažanského

207 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Jiřího Muchku

208 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Ing. Viktora Krutinu

209 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Václava Kouříka

210 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Václava Karbana

211 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Ing. Josefa Vaňka

212 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Ing. Zbyňka Wolfa

213 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru pana Antonína Vlčka

214 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem stavebního výboru paní Boženu Kvítkovou

215 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru strategického rozvoje pana Stanislava Antoše

216 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Jaroslava Bauera

217 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Ing. Vítězslava Brodyho

218 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Ing. Dušana Lišaníka

219 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Ing. Petra Šámala

220 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Radka Wiesnera

221 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana arch. Ladislava Schejbala

222 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Pavla Tulačku

223 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru strategického rozvoje pana Davida Racze

224 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru životního prostředí pana MUDr. Pavla Zemana

225 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru životního prostředí pana Jana Látku

226 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru životního prostředí pana MUDr. Martina Mulače

227 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru životního prostředí pana Ing. Václava Koláře

228 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru životního prostředí pana Ing. Petra Šámala

229 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru životního prostředí pana Antonína Jahna

230 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru životního prostředí pana Ing. Jana Bendu

231 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Mgr. Libuši Matějkovou

232 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Jarmilu Václavovicovou

233 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu pana Vlastimila Konrádyho

234 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Jitku Wogelovou

235 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Jiřinu Eretovou

236 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu pana Rudolfa Špotáka

237 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu pana Antonína Jahna

238 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Alenu Wolfíkovou

239 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu pana Ondřeje Tauchmanna

240 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Marii Mauleovou

241 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Jaroslavu Mlezivovou

242 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Martu Schirovou

243 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu paní Hanu Mervartovou

244 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou rozpočtového a cenového výboru pana Ing. Pavla Faschingbauera

245 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem rozpočtového a cenového výboru pana Ing. Petra Jankovce

246 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem rozpočtového a cenového výboru paní Ing. Jitku Peterovou

247 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem rozpočtového a cenového výboru paní Ing. Soňu Brody

248 - volí dle § 84 odst. 2 písm . m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem rozpočtového a cenového výboru paní Marii Šmejkalovou

249 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem rozpočtového a cenového výboru pana Václava Pelnáře

250 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem rozpočtového a cenového výboru pana Romana Kalouse

251 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru školství, mládeže a sportu pana Mgr. Karla Štípka

252 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Antonína Nikodéma

253 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu paní Mgr. Janu Terelovou

254 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Bc. Jana Látku ml.

255 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Jiřího Pojara

256 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Martina Pangráce

257 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Mgr. Václava Hrušku

258 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Mgr. Ivana Rybára

259 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Mgr. Jana Anderleho

260 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu paní Evu Tomanovou

261 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Mgr. Jiřího Brože

262 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Václava Cihlu ml.

263 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu pana Bc. Jaroslava Říhu

264 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana JUDr. Zdeňka Nováka

265 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Aleše Haise

266 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Jaroslava Zavadila

267 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Václava Konopíka

268 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Ing. Věstislava Křenka

269 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Mgr. Hynka Berku

270 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Ing. Jaroslava Rojta

271 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Josefa Pojara

272 - volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku pana Pavla Tulačku

273 - bere na vědomí informaci o cenách vodného a stočného v roce 2007

274 - zřizuje fond oprav a údržby vodárenské infrastruktury


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 14. 2. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)