Menu
Město Domažlice
Domažlice

14. zasedání ze dne 12. 12. 2007

-

U S N E S E N Í

ze 14 . zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 12. 12. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

681 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Ladislav Urban
Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer

682 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

683 - a) schvaluje vypuštění bodu č. 20 „záměr prodeje pozemkové parcely v lokalitě lomu Škarman“
b) neschvaluje zařazení jako bod č. 20 „smlouvu o úplatném postoupení pohledávky“
c) schvaluje změnu názvu bodu 41 - Informace o snížení základního kapitálu společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o.

684 - schvaluje předložený program jednání s úpravami

685 - a) volí členem návrhové komise Ing. Vítězslava Brody
b) nevolí členkou návrhové komise Ing. Jitku Heřmanovou
c) volí členem návrhové komise Mgr. Karla Štípka
d) volí členem návrhové komise MUDr. Pavla Zemana

686 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiří Muchku, JUDr. Zdeňka Nováka

687 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

688 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 33. - 34. schůze RM

689 - a) stanovuje volbu člena KV veřejným hlasováním
b) nevolí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru p. Ondřeje Tauchmanna

690 - schvaluje změnu pravidel pro udělování pamětních medailí Města Domažlice dle návrhu výboru, tj. z bodu 2 vypustit text „jehož návrh podpoří 0,5 % spoluobčanů“ a bod 3 doplnit o text „na základě doporučení výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu“

691 - schvaluje udělení pamětní medaile Města Domažlic panu MUDr. Václavu Novákovi, Csc. za zásluhy o rozvoj nemocnice v Domažlicích

692 - schvaluje opravený obsah kronikářského zápisu za r. 2005

693 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 27.11.2007
b) bere na vědomí zápisy výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6.11.2007

694 - a) ukládá odboru ŽP zahájit jednání o roční instalaci poloautomatické měřící stanice emisní situace poblíž základní školy v ulici Komenského s tím, že až z výsledků jednoročního měření je možné provést rozptylovou studii pro celou oblast Domažlic a vypočítat zdravotní rizika dětí zmíněné ZŠ a ostatní občanů Domažlic
b) bere na vědomí návrhy na odstranění stromů rostoucích mimo les v ul. Kunešova, Mánesova a Vojtěchova
c) bere na vědomí výsadbou stromu - platanu javorolistého na Kozinovo poli v Mánesově ulici p.p.č. 2311/8 v k.ú. Domažlice
d) bere na vědomí úpravu korun lip v Kozinově ulici
e) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 12.11.2007

695 - a) bere na vědomí zápis stavebního výboru ze dne 28.11.2007
b) odkládá zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 5.12.2007
c) bere na vědomí zápis rozpočtového a cenového výboru ze dne 5.12.2007

696 - schvaluje uzavření společné kupní smlouvy mezi Městem Domažlice a Stavebním bytovým družstvem Domažlice, Masarykova 486, Bezděkovské předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 040088, zast. předsedou panem Ing. Janem Anderlem, na spoluvlastnický podíl ve výši 6574/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6210/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6574/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 4970/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6210/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 4970/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6210/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6586/48304 ke stpč. 1970, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

697 - schvaluje darování bytové jednotky č.8, v budově čp. 563, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím, a to za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

698 - a) schvaluje prominutí poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5, v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích ve výši 50%
b) schvaluje podání návrhu na zastavení exekuce za podmínky zaplacení nákladů exekučního řízení a uzavření dohody o splátkovém kalendáři na úhradu 50 % poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5 v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích

699 - a) stanovuje volbu přísedícího Okresního soudu veřejným hlasováním
b) volí Alenu Salvovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
c) volí MUDr. Václava Havlíčka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
d) volí Darinu Lišaníkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
e) volí Jaroslavu Váchalovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
f) volí Alenu Houškovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
g) volí Jana Hodana přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
h) volí Ctibora Vlčka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
ch) volí Rudolfa Vančuru přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
i) volí Lubomíra Minaříka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

700 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 456/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 498/10524 na stavební parcele č. st. 1497, 1498 a spoluvlastnickému podílu ve výši 498/10524 na společných částech budovy čp. 455, 456, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

701 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 441/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 566/15582 na stavební parcele č. st. 1483, 1484, 1485 a spoluvlastnickému podílu ve výši 566/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, 441 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

702 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 540/11, spoluvlastnickému podílu ve výši 607/15276 na stavební parcele č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnickému podílu ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

703 - schvaluje pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6 ve veřejném zájmu – protipovodňová opatření, prostorová regulace a podmíněnost využití rozvojových ploch územní studií

704 - schvaluje pořízení nového územního plánu Domažlic v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a ukládá OVÚP shromažďovat žádosti jako podněty pro nový územní plán Domažlic do 31.12.2008

705 - neschvaluje pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6 pro individuální žadatele

706 - neschvaluje darování objektu na stavební parcele č. 1204, stavební parcely č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice Českému rybářskému svazu, místní organizace, Kostelní 168, Domažlice

707 - neschvaluje darování objektu na stavební parcele č. 1204, stavební parcely č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice Chodským vodárnám a kanalizacím a.s., Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

708 - neschvaluje darování objektu na stavební parcele č. 1204, stavební parcely č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice Městským lesům Domažlice,Tyršova 611, 344 01 Domažlice

 

709 - neschvaluje prodej objektu na stavební parcele č. 1204, stavební parcely č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice za cenu 20.000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizace Domažlice

710 - schvaluje koupi nemovitostí - budov č.p. 134 a 135 umístěných na stavebních parceláchm č. 8 a 9 a těchto stavebních parcel v k. ú. Domažlice

711 - schvaluje podání žádosti na ÚZSVM územní pracoviště Plzeň odbor odloučené pracoviště Domažlice o bezúplatný převod stavební parcely č. 90 o výměře 1346 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a dále budovy č.p. 5 – objektu občanské vybavenosti na této stavební parcele v k.ú. Havlovice u Domažlic

712 - schvaluje prodej stavební parcely č. 2343/6 k.ú. Domažlice za cenu 50,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi Nábytkářem, výrobní družstvo Domažlice, Cihlářská 425, 344 53 Domažlice, IČO 000 28 967 a městem Domažlice dle předloženého návrhu

713 - a) schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky pro TJ Jiskra Domažlice ve výši 1.500.000,- Kč na překlenutí finančních problémů z důvodu rekonstrukce haly se splatností do 31.12. 2008
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 §6409 pol.5901 - 1.500.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0238 §3419 pol.5622 +1.500.000,- Kč (poskytnutí půjčky)

714 - neschvaluje záměr prodat pozemkové parcely č. 2423/15, 2423/16, 2423/17, 2423/18, vše k. ú. Domažlice za jednotnou cenu 100,- Kč/m2

715 - schvaluje záměr prodat pozemkové parcely č. 2423/15, 2423/16, 2423/17, 2423/18, vše k. ú. Domažlice za jednotnou cenu 400,- Kč/m2

716 - neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 962/2, k.ú. Domažlice

717 - schvaluje záměr prodeje stavební proluky v Husově ul., Domažlice - stavební parcely č. 671, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku zbořeniště o výměře 198 m2, k.ú. Domažlice za účelem zástavby dle platného územního plánu

718 - schvaluje záměr prodat část stavební parcely č. 2553, k.ú. Domažlice pod stavbou ubytovny – budovy č. p. 16 v ul. U nemocnice, Domažlice, označené A - 339 m2

719 - neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 2553 k.ú. Domažlice do doby ukončení nájemní smlouvy s Plzeňským krajem

720 - vydává Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2008

721- schvaluje Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu města

722 - a) vyhlašuje grant pro rok 2008 - Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova dle změněného návrhu
b) vyhlašuje grant pro rok 2008 - Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova dle změněného návrhu
c) vyhlašuje grant pro rok 2008 - Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti
d) vyhlašuje grant pro rok 2008 - Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti dle změněného návrhu s vypuštěním spoluúčasti 25 %
e) schvaluje, aby posouzení grantu Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti provedl výbor kulturní, SPOZ a CR
f) vyhlašuje grant pro rok 2008 - Podpora významných počinů dle původního návrhu
g) vyhlašuje grant pro rok 2008 - Reprezentace města dle změněného návrhu
h) nevyhlašuje grant pro rok 2008 - Příspěvky z rozpočtu města
i) vyhlašuje granty od 1.1. 2008 s termínem podání žádosti do 15.2. 2008

723 - bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitostí budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové parcely č. 1v katastrálním území Babylon – hájenky na Babyloně

724 - schvaluje zveřejnění záměru prodat nemovitosti – pozemky v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, t. j. části pozemkových parcel č. 2170/2, 2170/7, 2181/1 a 2185/16 nově označené jako pozemková parcela č. 2181/1, travní porost o výměře 17177 m2, vše v k. ú. Domažlice a části pozemkových parcel č. 2170/2, 2185/4, 4942/1 a 2186 nově označené jako pozemková parcela č. 2185/4, travní porost o výměře 10057 m2, vše v k. ú. Domažlice

725 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 3/24 na pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

726 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 na pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

727 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

728 - schvaluje podání žádosti ČR – Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Domažlice o provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice

729 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 5.518.000,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 + 5.518.000,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)

730 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 1.337.059,- Kč ÚZ 13306 (dotace na dávky sociální péče)
org. 0227 § 4171 pol. 5410 + 1.337.059,- Kč ÚZ 13306 (příspěvek na živobytí)

731 - schvaluje pravidla rozpočtového provizória pro rok 2008 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
- investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2008 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
- výdajů spojených s dostavbou a dovybavením zimního stadiónu
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2007.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

732 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol.4211 ÚZ98661 +14.919.000,- Kč (dotace na výstavbu zimního stadiónu)
org. 0401 §6409 pol.6121 ÚZ98661 +14.919.000,- Kč (čerpání dotace na výstavbu zimního stadiónu)

733 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0401 §3412 pol.6121 -22.500.000,- Kč (snížení výdajů na zimní stadión)
org. 0264 §6409 pol.6901 +22.500.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

734 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0238 pol.2412 +818.000,- Kč (splátka půjčky - jistina)
org. 0264 §6409 pol.6901 +818.000,- Kč (navýšení investiční rezervy)

735 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0251 §3639 pol.6351 +2.169.300,- Kč (příspěvek na dofinancování nákupu podniku)
org.0264 §6409 pol.6901 - 2.169.300,- Kč (snížení investiční rezervy)

736 - bere na vědomí snížení základního kapitálu společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o. ze stávající výše 6.659.000,-Kč o částku 4.659.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.000.000,-Kč. Výše vkladu jediného společníka společnosti – města Domažlice bude celá vyplacena městu Domažlice jakožto jedinému společníkovi společnosti

737 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol.4116+4.717.000,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol.5410+4.717.000,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)

738 - odkládá projednání jednacího řádu zastupitelstva města Domažlice na příští zasedání

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 21. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2008 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)