Menu
Město Domažlice
Domažlice

12. zasedání ze dne 24.10.2007

-

U S N E S E N Í

 

z 12. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 24. 10. 2007Zastupitelstvo města Domažlice:

626 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Jan Lažanský
Jan Pangrác


627 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

628 - schvaluje vypuštění bodu 8

629 - schvaluje zařazení bodu „odměňování členů výborů“ jako bod 8

630 - schvaluje předložený program jednání dle schválených změn

631 - volí návrhovou komisi ve složení:

JUDr. Milan Mrázek
Jiří Muchka
Ing. Jitka Heřmanová


632 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Pavla Zemana a Mgr. Karla Štípka

633 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

634 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města z 28. - 30. schůze RM

635 - a) ruší usnesení č. 348 ze 6. zasedání ZM ze dne 28.3. 2007
b) schvaluje odměny pro členy výboru, kteří nejsou členy ZM, ve výši 200,- Kč/měsíc za podmínky min. 1 účasti za měsíc na schůzi nebo za účast na dalších akcích pořádaných výborem
c) schvaluje udělení příspěvku na reprezentaci při slavnostních akcích v obřadní síni nebo jiných prostorách členům výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu, kteří zastupují město, ve výši 100,- Kč/ měsíc
Odměny budou vypláceny čtvrtletně.

636 - a) bere na vědomí zahájení rekonstrukce Aleje k Vavřinečku
b) neschvaluje snížení počtu členů výboru pro životní prostředí z počtu 7 na 5
c) neodvolává z výboru pro životní prostředí Ing. Jana Bendu
d) neodvolává z výboru pro životní prostředí Ing. Václava Koláře
e) bere na vědomí návrhy na odstranění stromů
f) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 8.10.2007
g) ukládá RM, po dohodě s MKS, snížit počet promítacích dnů v kině Čakan na 5 (středa až neděle)
h) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 10.10.2007
i) schvaluje plán činnosti stavebního výboru dle pozměněného návrhu - vypuštění bodu b
j) bere na vědomí zápis stavebního výboru ze dne 20.9.2007
k) bere na vědomí zápis výboru pro strategický rozvoj ze dne 15.10.2007
l) bere na vědomí zápis z výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 25.10.2007
m) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 17.10.2007

637- schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 433/2, spoluvlastnického podílu ve výši 639/2806 na stavební parcele č. st. 1513 a spoluvlastnického podílu ve výši 639/2806 na společných částech budovy čp. 433, v ulici Fibichově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

638 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 550/4, spoluvlastnického podílu ve výši 652/22920 na stavebních parcelách č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnického podílu ve výši 652/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550, v ulici Švabinského v Domažlicích, dle předloženého návrhu

639 - schvaluje záměr darovat nemovitosti pozemkové parcely č. 5507, 5508, stavební parcelu č. 498/5, budovu bez č. p. /č. e., průmyslový objekt na stavebních parcelách č. 498/4 a 498/5, stavební parcelu č. 1307/5, stavební parcelu č. 1307/6 a budovu bez č. p. /č. e., budovu technického vybavení na stavebních parcelách č. 1307/5, 1307/6 (bývalá regulační stanice plynu), včetně STL průmyslového plynovodu vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje

640 - schvaluje záměr darování pozemkových parcel č. 128/23, 128/39, stavební parcely č. 451 a stavby občanské vybavenosti na stavební parcele č. 451, vše v k.ú. Babylon TJ Jiskra Domažlice, Fügnerova 647, IČO: 00524123

641 - a) neschvaluje záměr prodat pozemkové parcely č. 2423/15, 2423/16, 2423/17, 2423/18 a parcely č. kat. 5141/2 (PK), vše k.ú. Domažlice za jednotnou cenu 50,- Kč/m2
b) neschvaluje záměr prodat pozemkové parcely č. 2423/15, 2423/16, 2423/17, 2423/18 a parcely č. kat. 5141/2 (PK), vše k.ú. Domažlice za jednotnou cenu 400,- Kč/m2

642 - neschvaluje neschválení prodeje pozemku p.č. 128/40 k.ú. Babylon

643 - schvaluje záměr prodat stavební parcelu č. 2343/6 k.ú. Domažlice za cenu 50,- Kč/m2

644 - neschvaluje prodej pozemku stavební parcely č. 546, k.ú. Domažlice společnosti HELDOVNA MILLENNIUM s.r.o., Baldovská 19, 344 01 Domažlice, IČ 25249274 za cenu 1.000.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu

645 - schvaluje záměr prodat část parcely p.č. 2578/2 k.ú. Domažlice o výměře 1m2

646 - schvaluje záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 506/18, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 505, 506 ve výši 448/18252 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 2573, 2574 ve výši 448/18252 v Domažlicích, Týnské předměstí za podmínek daných dle předloženého návrhu kupní smlouvy

647 - schvaluje záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 447/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 446, 447 ve výši 566/10312 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1495, 1496 ve výši 566/10312 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí za podmínek daných dle předloženého návrhu kupní smlouvy

648 - schvaluje záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 136/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 136 ve výši 726/4356 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1570 ve výši 726/4356 v Domažlicích, Hořejší předměstí za podmínek daných dle předloženého návrhu kupní smlouvy

649 - schvaluje převod vodovodního a kanalizačního řadu v bývalém areálu Stavebního podniku v Domažlicích od Mgr. Františka Škůrka, správce konkurzní podstaty Stavebního podniku a.s. Domažlice, na město Domažlice za cenu ve výši 1,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy

650 - doplňuje plán činnosti výboru kulturního, SPOZ a CR o konzultaci kronikářského zápisu s příslušným kronikářem a podávání návrhů na doplnění

651 - se zavazuje k dofinancování rozdílu mezi přijatými dotacemi a vysoutěženou cenou při nákupu hasičské cisternové automobilové stříkačky

652 - se zavazuje použít dotaci ve výši 60.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 153.350,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu střechy a komínů domu čp. 144, náměstí Míru, Domažlice

653 - schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č. 02/2006/OF včetně nového splátkového kalendáře, uzavřený mezi Městem Domažlice a DTS Domažlice, příspěvkovou organizací

654 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 7.134.000,- Kč (snížení inv. rezervy)
org. 402 § 3412 pol. 6121 + 7.134.000,- Kč (zajištění stavby pro zimní období)

655 - schvaluje:
- SWOT analýzu sociálních služeb na Domažlicku
- Vize rozvoje sociálních služeb na Domažlicku
- Strategické cíle v oblasti sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008 - 2011

656 - určuje ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadu územního plánování) ve věcech týkajících se územně plánovací dokumentace města Domažlice zastupitele starostu města Domažlice Ing. Miroslava Macha

657 - rozhoduje dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., pojmenovat ulici navazující na ul. Petrovickou jako ul. Petrovická, ulici vycházející z kruhového objezdu ústící do ul. Petrovické jako ul. U Zimního stadiónu a další kolmou ulici ústící do ulice Petrovické pojmenovat jako ulici U Pískovny

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 5. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)