Menu
Město Domažlice
Domažlice

31. zasedání ze dne 20. 4. 2005

-

U S N E S E N Í

z 31. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 20. 4. 2005Zastupitelstvo města Domažlice:

912 - bere na vědomí rezignaci p. Jaroslava Zavadila na člena zastupitelstva města Domažlice

913 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Ing. Josef Hrubý
Mgr. Karel Mojžíš
Josef Pitter


914 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

915 - schvaluje vypuštění bodu 8 – zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM

916 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu 8

917 - volí návrhovou komisi ve složení:

Antonín Nikodém
Stanislav Antoš
Ivan Rybár


918 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce a Ing. Miroslava Macha

919 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jiřího Muchky o činnosti rady města ze 71. - 74. schůze RM

920 - schvaluje darovací smlouvu - převod hřbitova v Domažlicích, a to parcel č. 686 - ostatní plocha, hřbitov o výměře 20 584 m2, p.č. 684/3 - ostatní plocha, hřbitov o výměře 12 525 m2, st.p.č. 801 o výměře 240 m2 s objektem občanské vybavenosti č.p. 112 a st. p. č. 936 o výměře 16 m2 se zemědělskou stavbou bez č. p. v Chrastavické ul. v Domažlicích od Římskokatolické farnosti Domažlice, náměstí Míru, č.p. 136, 344 01 Domažlice

921 - schvaluje prominutí dlužné částky ve výši 188.222,- Kč (neuhrazené splátky za rok 2005 plynoucí ze smlouvy o nahrazení pohledávky č. 01/2003/fin ze dne 22. 1. 2003) Římskokatolické farnosti Domažlice, náměstí Míru, č.p. 136, 344 01 Domažlice a penále 1.176,45 Kč k 20. 4. 2005

922 - bere na vědomí informace o záměru výstavby smuteční síně a krematoria

923 - schvaluje darování objektů trafostanic na st. parcelách č. 2919, 570/2, 2947, 3254/4, vše k.ú. Domažlice, Západočeské energetice, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, IČ 49790463

924 - schvaluje prodej st. parcel č. 2563, 2622, 2922, 3254/4 vše v k.ú. Domažlice

925 - schvaluje prodej st. parcel č. 2563, 2622, 2922, 3254/4, vše v k.ú. Domažlice Západočeské energetice, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, IČ 49790463 za cenu 400,- Kč/m2

926 - neschvaluje prodej st. parcely č. 1538 k.ú. Domažlice

927 - neschvaluje směnu pozemku č. kat. 2466, k. ú. Domažlice za pozemek ve vlastnictví města Domažlice

928 - schvaluje prodej budovy č. p. 286 na stavební parcele č. 1161/4, budovy bez č. p. - objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1161/2, budovy bez č. p. - objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1161/3, budovy bez č. p. - objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1161/5, budovy bez č. p. - objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1161/6, stavební parcely č. 1161/4, stavební parcely č. 1161/2, stavební parcely č. 1161/3, stavební parcely č. 1161/5, stavební parcely č. 1161/6, pozemkové parcely č. 5374, vše k. ú. Domažlice společnosti PRAVES, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Hořejší předměstí, Petrovická 286, IČ 18230547 za cenu 5.070.135,- Kč dle předloženého návrhu kupní smlouvy s tím, že v bodu VII. se mění druhá věta na: „prodávající se zavazuje podat návrh na vklad citovanému katastrálnímu úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne zaplacení kupní ceny."

929 - schvaluje odložení bodu číslo 15 na květnové zasedání

930 - neschvaluje prodej st. parcely č. 2976/1 a 2976/2 k.ú. Domažlice

931 - schvaluje prodej movitého majetku za cenu 119.007,50 Kč panu Jiřímu Kazimourovi s tím, že platba bude provedena rovnoměrně ve 3 splátkách v období 3 let

932 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 a vyhláška č. 24/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice, dle předloženého návrhu

933 - schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 36.000,- Kč

934 - schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 50.000,- Kč

935 - schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 204.400,- Kč

936 - schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice dle předloženého návrhu

937 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1122 + 6.572.680,- Kč (daň z příjmů – příjem)
org. 0820 § 6399 pol. 5362 + 6.572.680,- Kč (daň z příjmů – výdej)

938 - schvaluje doplnění žádosti o bezplatný převod pozemků tvořících veřejné prostranství veřejnou zeleň do vlastnictví města Domažlice schválené usnesením č. 565 ze dne 22. června 2004 o stavební parcelu č. 451/10, k.ú. Domažlice

939 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č. 506/3, k. ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice

940 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 5418 o výměře 15 m2, k. ú. Domažlice

941 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 5418 o výměře 15 m2, k. ú. Domažlice za cenu 100,- Kč/m2

942 - schvaluje darování pozemkové parcely č. 4977/8 o výměře 21 m2 z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Domažlice

943 - schvaluje demolici skladu – budovy č. 12 na stpč. 487, k.ú. Pec pod Čerchovem

944 - schvaluje bezúplatný převod stavební parcely č. 1605, k. ú. Domažlice z majetku ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

945 - schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 2398/11, 2398/55, 4783/33, 4783/34, 4783/35, 4783/37, 4783/38, 4783/40, 4783/41, 4783/42, 4783/43, 4783/45, 4783/46, 4783/47, 4818/65, 4827/14, 4827/15, 4938/4, k. ú. Domažlice z majetku ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

946 - souhlasí se změnou vlastníka bytové jednotky Kunešova 506/9, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 23. 1. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)