Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2022

Požární řád obce

Vyhláška 4/2022 - Požární řád obce
vydána 14.12.2022
účinnost od 5.1.2023
novelizuje vyhlášku vyhlášku 1/2014 (ze dne 5.3.2014)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice,

kterou se vydává požární řád města

 

Zastupitelstvo města Domažlice vydalo usnesením č. 122 na svém zasedání konaném dne 14.12.2022 na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

(2)  Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Domažlice (dále jen „města“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:

a) zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,

b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

 

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.           

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města  je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

 

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stavy a vybavení

(1) Město Domažlice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Kategorie jednotky je JPO III/I s počtem členů 19, s minimálním počtem členů v pohotovosti 4(družstvo o sníženém počtu členů je 1+3). Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města Domažlice je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu města.

(2) Dále město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů v části města Domažlice  v Havlovicích. Kategorie této jednotky je JPO V/1 s počtem členů 9, s minimálním počtem členů v pohotovosti 4 (družstvo o sníženém počtu členů je 1+3). Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky, je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu města.

(3) Členové jednotky SDH Domažlice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v Břetislavově ulici v Domažlicích, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH. Členové jednotky SDH Domažlice-část Havlovice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v Havlovicích, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].

(2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[2]. Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

(3) Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

(4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Město zřizuje ohlašovnu požárů na služebně Městské policie Domažlice, Boženy Němcové 118. Objekt je trvale označen tabulkou „Ohlašovna požárů”.

 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

(1)     Vyhlášení požárního poplachu ve městě Domažlice se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje městským rozhlasem či případně ještě dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (megafonem, tlampačem apod.)

(2) Vyhlášení požárního poplachu v části Havlovice se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaný přerušovaným tónem sirény po  dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo místním rozhlasem.     

b)  v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje městským rozhlasem či případně ještě dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (megafonem, tlampačem apod.)

 

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce, ze dne 05.03.2014.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

                                                                                                          

 

Ing. Radek Wiesner, v.r.  

starosta

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v.r. 

místostarosta 

 

 

 

[1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[2] Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011 ze dne 11.05.2011

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny pro jednotlivé stupně  požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

město Domažlice

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu

 

První jednotka požární ochrany

Druhá jednotka požární ochrany

Třetí jednotka požární ochrany

Čtvrtá jednotka požární ochrany

Název jednotek požární ochrany

JPO HZS Plzeňskáho  kraje – HS Domažlice

JPO HZS Plzeňskáho  kraje – HS Domažlice

JSDH  Domažlice

JSDH Kout na Šumavě

Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS

 

JPO I

 

JPO I

 

JPO III

 

JPO III

 

Havlovice

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu

 

První jednotka požární ochrany

Druhá jednotka požární ochrany

Třetí jednotka požární ochrany

Čtvrtá jednotka požární ochrany

Název jednotek požární ochrany

JPO HZS Plzeňského  kraje – HS Domažlice

JPO HZS Plzeňského kraje – HS Domažlice

JSDH   Havlovice

JSDH  Domažlice

Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS

 

JPO I

 

JPO I

 

JPO V

 

JPO III

 

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH  - Domažlice, Havlovice

Název jednotek požární ochrany

Kategorie jednotek požární ochrany

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Počet členů

 

 

 

JSDH  Domažlice

 

 

 

JPO III

1x CAS 20  T815,

1 x dopravní automobil Iveco Daily

1 x velitelský automobil Škoda Yeti

1 x autobus Karosa C 934

1 x čtyřkolka Arctic Cat

1 x skříňový NA – Avia NA-31

1 x lodní přívěs s nafukovacím člunem CMD 420

1 x přenosná požární stříkačka Tohatsu PS 16

 

 

 

19

 

JSDH Havlovice

 

JPO V

1 x dopravní automobil DAS Avia A31

1 x dopravní automobil GAZ Vydra

1 x přenosná požární stříkačka PS 12

 

9

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

NA -  nákladní automobil

 

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

 

Typ zdroje vody

Název

Kapacita

Čerpací stanoviště

Využitelnost

1

přirozené

řeka Zubřina

 

ul. Hruškova – u stavidel, č.p. 217

celoročně

2

2 rybníky v Hanově parku

horní-cca 1000 m³, spodní-cca

800 m³

Sadová ul.

celoročně

3

rybník „ U tří vrb“

cca

8 000 m3

na hrázi – Benešova ul.

celoročně

4

rybník „ Pančák“

cca

300 m3

na hrázi – příjezd ulice Prokopa Velikého

celoročně

5

rybník „ Jezero“

cca

5 000 m3

na hrázi – příjezd z Kozinovo ul.

celoročně

6

Řeka Zubřina – Havlovice – U kuželníku

30 m³

Stavidlo U kuželníku

celoročně

7

Rybník „Ovčárna“

1000 m³

na hrázi – severní okraj obce – směr Újezd

celoročně

8

umělé

hydrantová vodovodní síť

 

 

celoročně

9

podzemní požární nádrž na náměstí před radnicí

75 m³

nám. Míru před radnicí

celoročně

10

podzemní požární nádrž v horní části náměstí před klášterem

18 m³

nám. Míru – před klášterem

celoročně

11

krytá požární nádrž „ Svatá studna „( u staré hasičárny)

90 m³

ulice Poděbradova

celoročně

12

podzemní požární nádrž v areálu CAR POINT -Masarykova ul., před hlavní budovou vpravo

150 m³

Masarykova ul. - parkoviště

celoročně

13

podzemní krytá požární nádrž v závodě GTL ( za autoservisem )

45 m³

kom. DO- Bořice, odběr. stanoviště  za vrátnicí vpravo při komunikaci

celoročně

14

nadzemní otevřená požární nádrž v Srnově ul., č.78 ( bývalá Desta)

100 m³

ul. Srnova

celoročně

15

nadzemní otevřená požární nádrž ( po pravé straně silnice v Cihlářské ul.) před vjezdem do závodu Nábytkář -vpravo polní cesta

150 m³

před vjezdem do závodu Nábytkář -vpravo polní cesta

celoročně

16

nadzemní otevřená požární nádrž za vjezdem do areálu PRIMAGRA v Cihlářské ul..

150 m³

ul. Cihlářská

celoročně

17

víceúčelové

usazovací nádrž DN v areálu a.s. CHVAK – 4 nádrže

2000 m³

v areálu ChVAK – na začátku areálu ČOV  - za závorou

celoročně

B) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

 

Typ zdroje vody

Název

Kapacita

Čerpací stanoviště

Využitelnost

18

umělé

požární nádrž – průmyslová a obytná  zóna “ Za kasárny ”

1000 m³

ul. U Pískovny

celoročně

 

C) Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů

zdroje vody 1

 

zdroje vody 2

 

zdroje vody 3

 

Datum vložení: 20. 1. 2023 9:48
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2023 14:36

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)