Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady města Domažlice pro označování ulic a domů

-

Zásady města Domažlice pro označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a pro použití a umístění čísel k označení budov
Rada města Domažlice se na své 54. schůzi dne 20. 11. 2012 usnesením č. 3197 vydala v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen "zákon o obcích") vyhláškou ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, tyto zásady (dále jen „zásady“):

Čl. 1 Označení ulic názvy

Dle § 30 zákona o obcích provede označení ulic a jiných veřejných prostranství obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

Čl. 2 Označení budov čísly

Dle § 32 zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu. Druh veřejného prostranství (ulice, náměstí, sídliště, stezka, nábřeží, most, areál apod.) se na tabulce označuje vždy plným názvem, velkými tiskacími písmeny, umístěným před samotným názvem druhu veřejného prostranství.

Čl. 3 Přidělení čísel

(1) Budovám1 jsou přidělována čísla popisná. Stavbám pro individuální rekreaci, dočasným stavbám a budovám popsaných v § 31 odst. 2 písm. c) zákona o obcích jsou přidělována čísla evidenční. Tato čísla přiděluje Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování. Doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově či stavbě podle katastru nemovitostí
(2) Čísla popisná jsou přidělována pro každou část města v samostatné číselné řadě. Čísla evidenční jsou přidělována pro celé město v samostatné číselné řadě. (3) Číslo popisné či evidenční po zrušené budově nelze znovu přidělit.
(4) Číslo popisné a evidenční se přiděluje na základě kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu či na základě oznámení o užívání stavby s následnou závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby, nebo stavebním úřadem ověřené dokumentace stavby v případech, kdy se doklady o stavbě nedochovaly nebo rozhodnutí či souhlasu stavebního úřadu se změnou v užívání stavby (např. rozdělení nebo sloučení budovy, změna z účelu užívání stavby individuální rekreace na jiný účel apod.).
(5) Číslo popisné a evidenční zaniká odstraněním stavby na základě ohlášení odstranění stavby stavebnímu úřadu, stavební úpravou ohlášenou stavebnímu úřadu, při které dochází ke sloučení budov nebo změnou stavby na objekt individuální rekreace, ohlášenou stavebnímu úřadu.

Čl. 4 Provedení tabulek čísel k označení budov a označení ulic

K označení budov a objektů čísly a názvy ulic se používají jednotné smaltované tabulky, v odůvodněných případech z jiného trvanlivého materiálu. Pro označování se užívá velkých písmen abecedy. Je-li v názvu datum, uvádí se arabskými číslicemi a slovně vypsaným jménem měsíce. Text i číslice se v poli tabulky centrují podle svislé i vodorovné osy. Víceřádkový text se provádí tak, aby jádro názvu bylo v jednom řádku. Zkratka se použije pouze v případě, kdy není místo k napsání celého slova, nebo v případě titulu.
a) Tabulka k označení názvu ulice bude o rozměrech 500 x 250 mm modré barvy s bílou obrubou a bílým nápisem velkými tiskacími písmeny. Vnější okraj je šíře 12 mm, pruh orámování je šíře 10 mm, velikost písmen činí 100 mm. Velikost písmen označení druhu veřejného prostranství činí 45 mm.
b) Tabulka popisného čísla bude o rozměrech 200 x 160 mm červené barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí. Vnější okraj je šíře 10 mm, pruh orámování je šíře 6 mm, velikost arabských číslic činí 80 mm.
c) Tabulka evidenčního čísla bude o rozměrech 150 x 120 mm zelené barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí. Vnější okraj je šíře 5 mm, pruh orámování je šíře 4 mm, velikost arabských číslic činí 65 mm.

Čl. 5 Umístění tabulek

Tabulky pro označení ulice musí být umístěny minimálně na pravé straně ve směru chůze nebo jízdy při začátku ulice z obou jejich stran. Připevňuje se nejlépe na nárožní budově v takové výši, jež zabrání jejímu poškozování a ve které je zajištěna její viditelnost (nejlépe 3 m nad terénem), a to rovnoběžně se směrem ulice, jejíž název je na tabulce uveden. Prochází-li ulice několika křižovatkami, musí být uliční tabulka osazena před a za křižovatkou s jinou ulicí. Není-li v místě určeném pro umístění uliční tabulky žádný vhodný objekt, lze tabulku připevnit na jinou pevnou konstrukci.
Tabulky s popisnými čísly se umísťují při vchodu do budovy. Zároveň musí být viditelné z veřejné komunikace. V případě, že tato podmínka nebude splněna, je nutno umístit druhou tabulku tak, aby z veřejné komunikace viditelná byla. Tabulky s čísly budou umístěny zpravidla ve výšce 2 - 3 m nad zemí.
Čísla jiného provedení (ozdobná nebo umělecky ztvárněná) mohou být na budově umístěna podle vůle majitele kdekoliv, avšak vždy jen tehdy, pokud jsou na viditelném místě umístěna čísla předepsaná těmito zásadami.

Čl. 6 Účinnost Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení.

 
Ing. Miroslav Mach
starosta
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta
v. r.
Datum vložení: 26. 11. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)