Menu
Město Domažlice
Domažlice

Řád veřejného pohřebiště

-

Město Domažlice

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pohřebnictví")

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
 

 1. Rada města Domažlice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejného pohřebiště města Domažlice na své 4. schůzi konané dne 08.01.2019 usnesením č. 155.
 2. Řád veřejného pohřebiště město Domažlice vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 13.12.2018, vydaného pod č. j. PK-RR/5495/2018.
Článek 1
Úvodní ustanovení

V souladu s platnou zákonnou úpravou a zásadami piety se tímto řádem veřejného pohřebiště (dále jen "řád") upravují poměry a provoz areálu městského hřbitova a urnového háje v Domažlicích v Chrastavické ulici (dále jen "pohřebiště").

 1. Tento řád se vztahuje na pohřebiště a je závazný pro vlastníky, nájemce a správce pohřebiště, organizace zabezpečující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních úkonů, objednavatele služeb a návštěvníky pohřebiště. Pohřebiště slouží k ukládání ostatků zemřelých občanů města Domažlice a jiných obcí.
 2. Součástí pohřebiště jsou:
 • budova s obřadní síní

 • místa pro jednotlivé hroby, rodinné hroby a hrobky

 • dětská pohřebiště

 • urnový háj

 • kolumbária

 • části památníků, vojenské hroby, hroby obětí nacismu, historické hroby

 • vsypová loučka

 • vodovodní zařízení, elektrická zařízení, sběrná místa na odpadky, lavičky

 • přístupová komunikace, cesty, veřejná zeleň a oplocení

 1. Pohřebiště je provozováno prostřednictvím správce, kterým je organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73733113 (dále jen "správce").
Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je veřejně přístupné. Vstupní brány jsou otevřeny v době od 1. října až do 30. dubna od 8:00 h do 18:00 h. V době od 1. května až do 30. září od 7:00 h do 19:00 h. Ve zvláštních případech (terénní úpravy, stavba, exhumace, extrémní přírodní situace apod.) může správce návštěvní dobu pohřebiště či jeho části omezit.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti
 1. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory pohřebiště bez výzvy do uzavírací doby. Děti ve věku do 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu rodičů.
 2. Návštěvníci pohřebiště a osoby provádějící zde práce jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména je zakázáno hlučet, běhat, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky mimo odpadové nádoby nebo jinak znečišťovat místo. Dále je zakázáno návštěvníkům pohřebiště vodit psy a jiná domácí zvířata na pohřebiště.
 3. Motorová a jiná vozidla (s výjimkou vozíků invalidních občanů), jakož i jízdní kola mohou vjíždět na pohřebiště a zde se zdržovat pouze ve výjimečných případech a vždy se souhlasem správce. Cesty, pěšiny a uličky pohřebiště nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
 4. Stromy a keře na propůjčených místech lze vysazovat pouze po předchozím souhlasu správce. Vysazené dřeviny se stávají majetkem města Domažlice. Vyžádá-li si to estetický vzhled nebo jiné závažné důvody, je správce oprávněn dřeviny odstranit.
 5. Správce sám instaluje pevné lavičky. Všichni návštěvníci mohou lavičky užívat.
 6. Rozsvěcovat světla na pohřebišti lze pouze tehdy, jsou-li umístěna ve svítilnách nebo jinak bezpečně zajištěna.
 7. Ukládání nádob, nářadí a jakýchkoli jiných předmětů (dále též jen "jiné předměty") na veřejnou zeleň a místa kolem hrobových míst je zakázáno. Na náhrobky se smí ukládat jen předměty mající pietní charakter, je zakázáno ukládat na náhrobky jiné předměty a předměty rychle podléhající zkáze (například potraviny). Správce hřbitova je oprávněn tyto nevhodně umístěné předměty odstranit.
 8. Správci musí být hlášeno, odnáší-li si vlastník z pohřebiště části náhrobků, hrobové ozdoby apod.
 9. Na pohřebišti je zakázáno spalování listí.
 10. Vstup na vsypové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. další předměty z těchto míst odstranit.
 11. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně a při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z pohřebiště.
 12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce, ve výjimečných případech s předchozím souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu1 .

 

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,

b) pohřbívání,

c) provádění exhumací,

d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,

e) správu a údržbu pohřebiště (přístupová komunikace a cesty jsou účelovými komunikacemi ve smyslu platných silničních předpisů a nejsou začleňovány do operačních plánů zimní údržby; jestliže je vlivem povětrnostních podmínek snížena jejich schůdnost, může správce pohřebiště uzavřít),

f) zajišťování likvidace odpadu,

g) vedení pomocné evidence uložených lidských ostatků.

Článek 5
Povinnost nájemce hrobového místa

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi městem Domažlice a nájemcem hrobového místa. Tato smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného.

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 8 tohoto řádu.Před zahájením prací je povinen si vyžádat souhlas správce a souhlas provozovatele s uložením ostatků a řídit se při provádění prací jejich pokyny. Má-li být zřízena hrobka, je nájemce povinen předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou správu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 2 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce z hrobového místa nebo na vsypové loučce, je správce oprávněn toto učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob.

 1. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle příslušných ustanovení občanského zákoníku jako s věcí opuštěnou.
 2. Oznamovat městu Domažlice2 veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pohřebnictví.
 3. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Toto platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a nájemcem hrobového místa.
 3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidským ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako jsou dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve

a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

b) kovové nebo

c) odpovídající požadavkům příslušné české technické normy 3.

 1. Maximální rozměry rakve v hrobkách nesmějí překročit délku 215 cm a šíři 80 cm.
Článek 7
Tlecí doba

Doba pro uložení lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
 

Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60 cm.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm.

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového okryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměru nejméně 40 cm x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)  Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)  Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)  Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 1. Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky,

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,

- povinnost dozoru při výstavbě,

- podmínky pro užívání přístupové komunikace, cest, veřejné zeleně,

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené správcem, zejména pak

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,

- neomezování průchodnosti přístupové komunikace a cest a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
Článek 9
Sankce a kontrola
 1. Porušení povinností stanovených tímto řádem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů4.
 2. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce. Dozor nad dodržováním tohoto řádu přísluší správci a Městské policii Domažlice.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
 1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného řádu pohřebiště se ruší Řád pohřebiště schválený usnesením rady města Domažlice č. 5251 ze dne 17.09.2002.
 2. Pokud tento řád neupravuje některé právní poměry týkající se pohřebiště, řídí se příslušnými ustanoveními zákona o pohřebnictví.
 3. Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 4. Řád bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Domažlice po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu bude vyvěšen ve vývěsní skříni na pohřebišti. 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města Domažlice


 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města Domažlice


 

1 např. zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

2 Odboru správy majetku Městského úřadu Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, tel. 379 719 111

3 ČSN 49 3160-3 Rakve

4 např.zákon o obcích, zákon o přestupcích

Datum vložení: 29. 1. 2019 7:39
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:31
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)