Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 9/1993

vyhláška 9/1993

 
změna Vyhlášky o zákazu prodeje alkoholických 
nápojů a tabákových výrobků
vydána 2.9.1993
účinnost od 18.9.1993
novelizuje vyhlášku 3/1993 (ze dne 22.4.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2014 (ze dne 17.12.2014)

VYHLÁŠKA  9/1993,

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA O ZÁKAZU PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 2. 9.1993 vydat podle § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 3 zákona ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi toto obecně závazné nařízení:
ČL. I
Vyhláška č.3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 1 se za slova "na veřejných prostranstvích" doplňuje formulace "a veřejně přístupných místech";

2. Dosavadní text čl. 2 se označuje jako odstavec 1 a do článku se vkládají odstavce 2, 3 a 4, které zní:

"(2) Za veřejně přístupné místo se pro účely této vyhlášky považují pozemky nebo jejich části a budovy nebo jejich části, které jsou se souhlasem jejich vlastníka přístupné předem neurčeným osobám (např. chodby, schodiště), s výjimkou místností určených kolaudačním rozhodnutím k prodejním a restauračním účelům 0). 

(3) Podáváním alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v nádobách určených ke konzumaci nápojů nebo v otevřeném balení.

(4) Prodejem alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v uzavřeném balení." .

3. V čl. 3 písm. a) se slovo "prodávají" nahrazuje slovem "podávají".

4. Dosavadní text čl. 3 se označuje jako odst. 1 a do článku se vkládá odstavec 2, který zní:

"(2) Zakazuje se vystavování tabákových výrobků ve výkladních skříních s výjimkou trafik a pevných nepřenosných stánků.
ČL. II
Starosta města se zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění vyhlášky č.3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených touto vyhláškou.
 
ČL. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.


 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.

 
 

Zdeněk Slačík

zástupce starosty města

v.r.


 
0) § 82 odst. 1 zák.č.50/1978 Sb., ve znění zák.č.103/1990 Sb. a zák. č.262/1992 Sb.
Datum vložení: 16. 9. 1993 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 7:51

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)