Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 7/2010

o místním poplatku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška 7/2010 o místním poplatku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vydána 8.12.2010
účinnost od 1.1.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 13/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou vyhláška 3/2011 (ze dne 20.4.2011)
zrušena vyhláškou vyhláška 5/2012 (ze dne 20.6.2012)

Obecně závazná vyhláška  č. 7/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém zasedání dne 8. 12. 2010 usnesením č. 56 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
Čl. 3
Veřejná prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podloubí domů na náměstí Míru, podloubí domů v Kostelní ulici, průchod domu čp. 1 v Branské ulici,průchod domu čp. 2 v ulici Msgre. B. Staška, aleje před klášterem a prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru vyznačené v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4
 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
 • a) za provádění výkopových prací 1,- Kč
 • b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,- Kč
 • c) za umístění stavebních nebo reklamní zařízení, umístění skládek 1,- Kč
 • d) za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 1,-Kč
 • e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 2,-Kč
 • f ) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 5,-Kč
 • g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádky) 2,-Kč
 • h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa o rozměru do 10 m2 činí na území :
 
 • a) městské památkové rezervace památkové ochranné pásmo diferencovaný režim A 36.500,-Kč
 • b) památkové ochranné pásmo diferencovaný režim B 18.000,-Kč
 • c) ostatní části města 10.000,-Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek při užívání veřejného prostranství je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
 • a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
 • b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
 • a) město Domažlice a jím ovládané právnické osoby,
 • b) pořadatel akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného s výjimkou reklamních akcí,
 • c) poplatník, který má ohledně užívání veřejného prostranství uzavřenu nájemní smlouvu s Městem Domažlice, a to po dobu trvání nájemního vztahu
 • d) vlastník reklamního zařízení v podloubí domů na náměstí Míru a v Kostelní ulici
(3) Úleva ve výši 50% z poplatku se poskytuje:
 • a) u poplatku dle čl. 6 v odst. 1 písm. b) prodejcům s ukázkou řemeslné výroby
 • b) u poplatku dle čl. 6 v odst. 1 písm. b) prodejcům s trvalým pobytem nebo místem podnikání v Domažlicích prodávajícím vlastní výrobky či výpěstky nebo občerstvení při kulturních, sportovních či společenských akcích organizovaných Městem Domažlice nebo jím ovládanými právnickými osobami.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.9
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.13/2003, ze dne 17.12.2003.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v.r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v.r.
 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Příloha č.1

Veřejné prostranství
Datum vložení: 14. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2023 14:09

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)