Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 5/2002

o místním poplatku za komunální odpad

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 28.8.2002
účinnost od 1.1.2003
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 3/2003 (21.5.2003)
zrušena vyhláškou 12/2003 (ze dne 19.11.2003)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 5/2002

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 28. 8. 2002 svým usnesením č. 973 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
čl. 1
Základní ustanovení
Město Domažlice vybírá v souladu s § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen “poplatek”).
Čl. 2
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, finanční odbor (dále jen “správce poplatku”) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí:

a)fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Domažlice; za domácnosti může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí (viz. Čl. 8 této vyhlášky),

b)fyzická osoba, která má na území města Domažlice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 380,- Kč a je tvořena:

(a)z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

(b)z částky 130,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

(2)Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3)Sazba poplatku stanovená podle odst. (1) pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) této vyhlášky se snižuje na částku 260,- Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním dosáhne věku 15 let a osoba mladší.

(4)V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Osvobození
(1)Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci podle Čl. 3 písm. a) a b):

a)fyzická osoba v době výkonu základní vojenské služby,

b)fyzická osoba ve vyšetřovací vazbě a v době výkonu trestu odnětí svobody,

c)fyzická osoba hlášená k trvalému pobytu na ohlašovně,

d)fyzická osoba pobývající nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku mimo území České republiky,

e)fyzická osoba pobývající z léčebných důvodů nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení,

(2)Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci podle Čl. 3 písm. b):
  • fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území města Domažlice, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice

(3)Nárok na osvobození od poplatku pro osoby uvedené v odst. (1) písm. a) až c) a v odst. (2), vzniká za celé kalendářní měsíce, ve kterých trvá nárok na osvobození podle odst. (1) a odst. (2).

(4)Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

(5)Nárok na osvobození podle odst. (1) a (2) je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem prokázat.
Čl. 6
Splatnost a způsob úhrady
(1)Poplatek pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen i jednou splátkou, která je splatná nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(2)Poplatek pro poplatníka podle Čl. 3 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(3)V případě úhrady poměrné výše poplatku podle Čl. 4 odst. (4), je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

(4)Poplatek lze uhradit:

a)v hotovosti v pokladně MěÚ Domažlice

b)poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku

c)bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku
Čl. 7
Ohlašovací povinnost
(1)Poplatník podle Čl. 3 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu.

(2)Povinnost podle odst. (1) je splněna zápisem do evidence obyvatel města Domažlice. V případě cizinců, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení podle příslušného právního předpisu, je povinnost podle odst. (1) splněna oznámením správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(3)Poplatník podle Čl. 3 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(4)Poplatník podle Čl. 3 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik své poplatkové povinnosti a každou změnu, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala a ohlašované skutečnosti řádně doložit.
Čl. 8
Oznámení sdružené platby
(1)Společný zástupce, vlastník nebo správce domu je povinen oznámit správci poplatku jméno, příjmení, datum narození všech osob, za které poplatek odvádí a období za které poplatek od těchto osob odvádí.

(2)Pro oznámení dle odstavce (1) je závazný formulář “Oznámení o sdružené platbě”, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Oznámení musí být správci doručeno nejpozději do 5 dnů po provedení platby.
Čl. 9
Sankce
(1)Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(2)Nebude-li splněna ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3)Nesplní-li poplatník svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

(4)Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Prominutí poplatku
Správce poplatku, může na základě písemné a zdůvodněné žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
 

Příloha č. 1

Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob za rok 2001.
 

(1) Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2001 - zahrnují náklady na likvidaci směsného odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) vzniklých při činnosti fyzických osob a likvidaci černých skládek.
 
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2001 celkem 6,911.608 Kč
Počet osob dle evidence obyvatel k 31.12.2001 10 989
Počet vlastníků rekreačních staveb 41
Náklady na 1 poplatníka za rok 626,60 Kč


(2)Stanovení poplatku dle § 10b, odstavce 3, písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů :
 
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2001 5,918.273,- Kč
Počet osob dle evidence obyvatel k 31.12.2001 10 989
Počet vlastníků rekreačních staveb  
Náklady na 1 poplatníka za rok 536,60 Kč
Maximální částka na 1 poplatníka (dle odst. 3 písm. b) 250,00 Kč
 

Příloha č. 2

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


A. Údaje o osobě, odvádějící sdruženou platbu (dle Čl. 8 vyhlášky)
 
Jméno:  
Příjmení / název (firma):  
Rodné číslo / IČO:  
Ulice:  
Trvalé bydliště / sídlo:  
Číslo popisné:  
Číslo orientační:  
PSČ:  
Obec:  
Telefon / fax / e-mail  


B. Celkový počet osob:
 
Počet osob, za které je poplatek hrazen:  


C. Trvalé bydliště poplatníků
 
Trvalé bydliště poplatníků, za které je poplatek odváděn:
Ulice:  
Číslo popisné:  
Číslo orientační:  
PSČ:  
Obec:  


D. Údaje o všech poplatnících, za které je poplatek hrazen v rámci sdružené platby:
 
Jméno:  
Příjmení:  
Rodné číslo nebo datum narození:  
Období, za které je poplatek hrazen - zakroužkujte variantu a) nebo jednotlivé měsíce
a) celé období b) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Datum vložení: 21. 11. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:56

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)