Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 4/2000

o místním poplatku ze psů

Vyhláška o místním poplatku ze psů
vydána 15.11.2000
účinnost od 1.1.2001
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 8/2003 (ze dne 19.11.2003)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  4/2000

o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 418 ze dne 15. 11. 2000 v souladu s ustanoveními § 10, písm. a), § 12, 35 a § 84 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), a s ustanoveními § 1 písm. a) a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Město Domažlice vybírá ve smyslu § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů místní poplatek ze psů.

(2) Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad Domažlice.
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.
 
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen na základě přiznání k místnímu poplatku ze psů zaplatit poplatek dle čl. 8 a ve výši dle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky.

(2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku ve smyslu zákona o místních poplatcích nebo ve smyslu této obecně závazné vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení městskému úřadu prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit městskému úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od vzniku této skutečnosti.

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit městskému úřadu příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

(5) Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(6) Český svaz chovatelů nebo organizace zřízené jako kynologický klub jsou povinny písemně na seznamu oznámit svoje členy finančnímu odboru městského úřadu.

(7) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu městského úřadu písemně ohlásit všechny psy v domě chované.
Čl. 5
Sazby poplatku
(1) Sazba místního poplatku ze psa činí ročně:

a) v nájemních, družstevních domech a sídlištích 800,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 1 200,- Kč

b) v rodinných domech nebo trvale pobývajících na zahradě 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.

(2) Bez ohledu na odst. 1 tohoto čl. se sazba místního poplatku ze psa dále stanovuje takto:

a) je-li vlastníkem poživatel invalidního, starobního, či vdovského důchodu a tento důchod je jediným zdrojem příjmu, činí poplatek ročně 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč,

b) je-li vlastník členem kynologického klubu nebo Českého svazu chovatelů 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč,

c) je-li poplatník členem mysliveckého sdružení a je vlastníkem loveckého psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč,

d) slouží-li pes používaný k hlídání objektů podniků a závodů ve městech 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí ze psů:
  • jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné, držitelé ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem),
  • jejichž vlastníkem je Město Domažlice
  • jejichž vlastníky jsou členové lesní, myslivecké a rybářské stráže,
  • jejichž vlastníky jsou pracovníci státní nebo městské policie, kteří používají psy ke služebním účelům,
  • služebních Policie ČR,
  • záchranářských se speciálním výcvikem, pokud mají příslušné osvědčení.

(2) Požadavek na osvobození od poplatků ze psů je vlastník povinen prokázat ve lhůtě do 15 dnů městskému úřadu od doby, kdy nastaly důvody pro osvobození.

(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby.

(2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů a to uplynutím měsíce, ve kterém zanikl předmět poplatku stanovený v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky.

(3) Zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit finančnímu odboru městského úřadu.

(4) Zjištěný přeplatek na poplatku ze psa se vrátí, činí-li více než 50,- Kč.
Čl. 8
Splatnost poplatku
(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psa při přihlášení ihned bez vyměření na účet města Domažlice složenkou nebo převodem z účtu nebo hotově na finančním odboru městského úřadu.

(2) V následujících letech je poplatek splatný předem, a to do 31. března každého roku bez vyměření.

(3) Po dohodě s finančním odborem městského úřadu může být poplatek v následujících letech splatný i ve dvou splátkách, a to vždy do 31. 3. a 31. 8. každého roku.
Čl. 9
Známky pro psy
(1) Městský úřad vydá vlastníkům kontrolní známku označenou evidenčním číslem po úhradě poplatku v hotovosti nebo po předložení dokladu o zaplacení.

(2) Kontrolní známky vydá městský úřad pro psy, kteří jsou od poplatku osvobození.

(3) Obnova známek se provádí vždy dle po- třeby.

(4) Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi skutečně známku nosili. V případě ztráty kontrolní známky vydá městský úřad známku náhradní.

(5) Známka je nepřenosná na jiného psa.

(6) Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen nahlásit finančnímu odboru městského úřadu nejpozději do 15 dnů zjištěné ztráty nebo odcizení.
Čl. 10
Sankční opatření
(1) Nezaplatí-li poplatník místní poplatek ze psů včas nebo ve správné výši, vyměří finanční odbor městského úřadu poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

(2) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(3) Místní poplatek vyměřovaný platebním výměrem nebude vyměřen, pokud jeho výše nedosáhne částky 50,- Kč.

(4) Pokud poplatník nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, povinnost nepeněžité povahy, může finanční odbor městského úřadu uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou dle čl. 4 (čl. 7), lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

(6) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Čl. 11
Prominutí poplatku
Městský úřad může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 12
Všeobecná ustanovení
(1) Povinnosti vlastníka psa v zájmu zachování hygieny, čistoty, veřejného pořádku ve městě, ochrany zdraví, bezpečnosti spoluobčanů nerušeného občanského soužití jsou upraveny obecně závaznou vyhláškou města.1)

(2) Povinnosti vlastníka psa v oblasti ochrany zvířat proti týrání a v oblasti veterinární péče jsou řešeny zvláštními zákony.2)

(3) Při řízení ve věcech tohoto poplatku postupuje městský úřad podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
(1) Účinností této vyhlášky se ruší Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/1997 účinná od 1. února 1997.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 
Jan Látka

starosta města

v. r.Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v.r.

1) Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č. 20/1997 v pozdějších změnách a doplněních.

2) Zákon č.167/1993 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů.
Datum vložení: 1. 1. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 16:57

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)