Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 4/1997

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
vydána 8.1.1997
účinnost od 1.2.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 9/2003 (ze dne 19.11.2003)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  4/1997

o místním poplatku z ubytovací kapacity
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 8.1.1997 podle ustanovení § 36 odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na základě § 1 a § 7 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
(1} Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu v místech soustředěného turistického ruchu.

(2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které toto zařízení vlastní nebo právnické osoby, které mají k tomuto zařízení právo hospodaření .
Čl. 2
(1) Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den běžného roku. Finanční odbor městského úřadu může stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem roční paušální částku.
Čl. 3
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Čl. 4
(1) Poplatník je povinen se zaregistrovat u finančního odboru městského úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečně nastala.

(2) Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 5
Poplatník je povinen vést knihu ubytovaných, kde budou uvedeny tyto základní údaje :

- jméno ubytovaného, jeho adresa,

- datum narození, číslo občanského průkazu (číslo pasu),

- údaj, zda je ubytovaný zaměstnancem vlastníka zařízení,

- den příchodu a odchodu.

Stránky knihy musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.
Čl. 6
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Paušální výše poplatku je splatná každoročně do 30.6.
Čl. 7
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří finanční odbor městského úřadu poplatek platebním výměrem a může neodvedený poplatek zvýšit až o 50 %.

(2} Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost vznikla.

(3} Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.

(4} Město muže ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 8
Zrušuje se vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity č.6/1995.
 
Čl. 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.l997. 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing.František Budka

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 27. 2. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 12:37
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)