Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/2004

Požární řád obce

Vyhláška Požární řád obce
vydána 25.2.2004
účinnost od 17.3.2004
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 1/2014 (ze dne 5.3.2014 )

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 25. 2. 2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
P O Ž Á R N Í   Ř Á D   O B C E
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Domažlice a části města Havlovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě a jeho části
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Domažlice a části Havlovice je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce a města podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany (§ 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon a požární ochraně“/ s uvedením kategorie a dislokace jednotek požární ochrany, předurčených pro zásah v katastrálním území obce v I. stupni požárního poplachového plánu kraje):
 
Pro město Domažlice: první jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje HZS Domažlice, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Domažlicích. Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje HZS Domažlice, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Domažlicích. Třetí jednotka je SDH Domažlice, kategorie III, dislokovaná v požární zbrojnici v Domažlicích. Čtvrtá požární jednotka je SDH Chodov kategorie JPO III, dislokovaná v požární zbrojnici obce Chodov. Nasazování požárních jednotek ve II. a III. stupni požárního poplachového plánu kraje je rozvedeno v příloze č. 1.
 
Pro část města Havlovice: první jednotka je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje HZS Domažlice, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Domažlicích. Druhá jednotka je SDH Havlovice, kategorie V/1, dislokovaná v požární zbrojnici v Havlovicích. Třetí jednotka je SDH města Domažlice, kategorie III, dislokovaná v požární zbrojnici v Domažlicích. Čtvrtá požární jednotka je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, kategorie I, dislokovaná na požární stanici v Domažlicích. Nasazování požárních jednotek ve II. a III. stupni požárního poplachového plánu kraje je rozvedeno v příloze č. 1 str. 2.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a. kulturní akce Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť, která se koná v Domažlicích každoročně v měsíci srpnu. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečována členy požárních hlídek s odbornou způsobilostí.

b. pořádání ohňostroje při různých příležitostech. Požární bezpečnost při této činnosti je zabezpečena požární jednotkou SDH Domažlice s požární technikou.


(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

v letním období dlouhodobé působení sucha na polích a lesních kulturách. Požární bezpečnost je zabezpečena podle nařízení Plzeňského kraje.


(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

budova Městského kulturního střediska Domažlice při akcích s větším shromažďováním osob. Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena členy požárních hlídek odborně způsobilých.
 
Poznámka: Obec upravuje řešené oblasti ve vyhlášce, není-li již stanoveno v nařízení kraje jinak.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Domažlice a části města Havlovice je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v článku 7.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Domažlice a části Havlovice je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2, pro vyhlášení I. stupně požárního poplachu. Zasahující jednotky pro II. a III. stupeň podle požárního poplachového plánu kraje jsou uvedeny v tabulce přílohy č. 1 tohoto požárního řádu.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení
1. Město Domažlice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Kategorie jednotky je JPO III s počtem členů 19, s minimálním počtem členů v pohotovosti 6. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města Domažlice je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu města.

Členové jednotky SDH Domažlice se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Poděbradově ulici v Domažlicích.


2. Dále město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů v Havlovicích. Kategorie této jednotky je JPO V/1 s počtem členů 9, s minimálním počtem členů v pohotovosti 4 (družstvo o sníženém počtu členů je 1+3). Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Havlovice je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu města.


3. Členové jednotky SDH Havlovice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do požární zbrojnice ve středové části obce.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
Domažlice:
1. Město Domažlice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů v Domažlicích a další zdroje požární vody, které musí svojí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
 
a) přirozené vodní zdroje:
1. Řeka Zubřina protékající městem od západu k východu kolem ulic Hruškova, Havlíčkova a Masarykovou ulicí. U sídliště „Kavkaz“ (před domem č.p. 257) je na řece vybudované stavidlo pro možný odběr požární vody. Odběr požární vody je možný po provedení úpravy (vyhloubení části dna řeky pro koš přívodního vedení do požárního stroje) po celém toku řeky (např. pod Chodským hradem u mostu, u Branky, u tzv. Elektrárny, u závodu Doagra a Hodeta v Masarykově ulici). Tok řeky Zubřiny je vyznačen v přiloženém plánu města Domažlice.

2. Dva rybníky v „Hanově parku“ v západní části města u nemocnice. Horní rybník má obsah cca 1000 m3 vody a spodní rybník 800 m3 vody. K oběma rybníkům je příjezdová komunikace z ulice Sadová.

3. Rybník u „Tří vrb“ v severní části města o obsahu vody cca 8000 m3. Příjezdová komunikace k hrázi je z komunikace z Domažlic směrem na Luženičky vlevo.

4. Rybník zvaný „Pančák“ v severní okrajové části města při silnici Domažlice - Horšovský Týn, příjezd touto komunikací. Obsah vody cca 300 m3.

5. Rybník „Jezero“ v západní okrajové části města u nové výstavby v bývalých kasárnách a nové výstavby nemocnice. Kapacita cca 5000 m3 vody, příjezd odbočkou vpravo ze silnice Domažlice - Újezd.
b) umělé vodní zdroje:
1. Hydrantová vodovodní síť rozvedená ve všech čtvrtích města Domažlice (viz plán města Domažlic v příloze). Tato síť je ve správě a.s. CHVAK Domažlice.

2. Podzemní požární nádrž na náměstí před radnicí o obsahu 75 m3 vody a volným příjezdem z náměstí.

3. Podzemní požární nádrž v horní části náměstí před klášterem o obsahu 18 m3 vody s příjezdem z náměstí.

4. Krytá požární nádrž „Svatá studna“ (v Poděbradově ulici u staré Hasičárny) o obsahu 90 m3 vody. Volný příjezd z Poděbradovy ulice.

5. Nadzemní otevřená požární nádrž v Srnově ulici – bývalé DESTY o obsahu 100 m3 vody, příjezd z ulice.

6. Podzemní požární nádrž zakrytá ocelovou lamelou v areálu prodejny aut CAR POINT v Masarykově ulici o obsahu 150 m3 vody. Příjezd ze jmenované ulice.

7. Podzemní krytá požární nádrž v novém závodě GTL (za autoservisem) při komunikaci Domažlice – Bořice, odběrní stanoviště u vrátnice při komunikaci, její obsah je 45 m3 vody.

8. Podzemní otevřená požární nádrž v a.s. BETAFIN (areál bývalého skladu Potravin) v Cihlářské ulici č.p. 452. Nádrž o obsahu 80 m3 vody s volným příjezdem z uvedené komunikace.

9. Podzemní otevřená požární nádrž (po pravé straně silnice v Cihlářské ulici), před vjezdem do závodu Nábytkář Domažlice. Obsah nádrže je 150 m3 vody. Příjezd je z uvedené komunikace.

10. Podzemní otevřená požární nádrž za vjezdem do areálu závodu DOAGRA v Cihlářské ulici (v bývalém objektu ZZN) o obsahu nádrže 150 m3 vody s volným příjezdem na nádvoří závodu.
 
c) víceúčelové vodní zdroje:

 

1. Usazovací nádrž DN v areálu a.s. CHVAK směrem k Bořicům o obsahu cca 1000 m3 vody s volným příjezdem v areálu podniku.
 
Havlovice:

1. Město Domažlice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů v Havlovicích a další zdroje požární vody, které musí svojí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
 
a) přirozené vodní zdroje:

1. Řeka Zubřina protékající obcí od západu k východu směrem k městu Domažlice. Ve středu obce za kuželníkem je na řece vybudováno stavidlo pro možný odběr požární vody. U stavidla je průtok řeky rozšířen vybetonováním stěn, při zavření stavidla se vytvoří nádrž o obsahu cca 30 m3 vody. Dále je možnost odběru vody vyhloubením dna u části obce Valcha.

2. Rybník v obci na severní okrajové části obce vlevo u silnice z Havlovic do obce Újezd, s příjezdem od této komunikace k hrázi rybníka, který obsahuje cca 1000 m3 vody.

2. Město Domažlice zpracovává a udržuje v aktuálním stavu vypracovaný plán Domažlic a Havlovic s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a příjezdových komunikací. Plánek v jednom vyhotovení předává Jednotce požární ochrany SDH Domažlice (Plán města Domažlic) a Jednotce požární ochrany SDH Havlovice (Plán obce Havlovice) a oba plány předává jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - územního odboru v Domažlicích.

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů požární vody.

4. Vlastník pozemku a příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Pro město Domažlice je zřízena jedna ohlašovna požárů na čísle telefonu 150 nebo 379 723 333 na Operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - územního odboru v Domažlicích v Břetislavově ulici č.p. 158, označena tabulkou „Ohlašovna požárů“. Pro obec Havlovice je zřízena ohlašovna požárů na č. telefonu 379 725 370 v domku č.p. 87 Havlovice, vrátka označena tabulkou „Zde hlaste požár“.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v Domažlicích se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Požární poplach pro jednotku SDH Domažlice je vyhlašován z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - územního odboru v Domažlicích. V případě poruchy (vypnutí proudu) je zajištěn náhradní zdroj proudu.

Vyhlášení požárního poplachu v obci Havlovice se provádí:

a. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaný přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b. signálem „HO – ŘÍ“ z gramofonové desky místním rozhlasem v obci, který je ovládán z místnosti vedle požární zbrojnice. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se použije „Povelka“ se signálem HOŘÍ a nebo pokřikem občanů „HOŘÍ“.
 
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje pro město Domažlice a obec Havlovice je uveden v příloze č. 1.
 
Čl. 10
Závěrečné a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád pro město Domažlice a obec Havlovice ze dne 23. dubna 1991.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.Příloha č. 1 k vyhlášce č.3/2004SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
 
1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města Domažlice, obce Havlovice a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

město Domažlice:
 
Stupeň požárního poplachu První jednotka PO Druhá jednotka PO Třetí jednotka PO
I. HZS Domažlice HZS Domažlice JSDH Domažlice

JSDH Chodov
II. JSDH Kout na Šumavě JSDH Kdyně JSDH Klenčí pod Č.

JSDH Horšovský Týn

JSDH Koloveč

JSDH Blížejov
III. JSDH Postřekov JSDH Poběžovice HZS Staňkov

JSDH Folmava

JSDH Hostouňčást města Havlovice:

 
Stupeň požárního poplachu První jednotka PO Druhá jednotka PO Třetí jednotka PO
I. HZS Domažlice JSDH Havlovice JSDH Domažlice

HZS Domažlice
II. JSDH Chodov JSDH Kout na Šumavě JSDH Kdyně

JSDH Klenčí pod Č.

JSDH Horšovský Týn

JSDH Koloveč
III. JSDH Blížejov JSDH Postřekov JSDH Poběžovice

HZS Staňkov

JSDH Folmava


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2004


 
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA DOMAŽLICE, KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ
 
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Min. počet členů v pohotovosti
Město Domažlice III 19 6
 
Požární technika a věcné prostředky PO Počet

Požární automobilová cisterna CAS-K 24 LIAZ DO 54-36

číslo TP AK 379230, číslo karoserie L2 FA 0051/1990,

číslo podvozku L 2 FA 0051/1990
 
1
Požární dopravní automobil DA-8/12 AVIA A-30 DO-39-91

číslo TP AH 468281, číslo karoserie 027/1985,

číslo podvozku VO 582/1985
 
1
Skříňový nákladní automobil NA-N2-SA, AVIA A-31 DO-68-29

číslo TP AN 874181, číslo karoserie K 012960,

číslo podvozku K 012960
1
Přívěsná motorová stříkačka PMS-8/12 1
Motorová stříkačka (bez přívěsu) MS-8/8 1
Gumový člun (bez motor. jednotky) 1
Dýchací přístroje vzduchové Saturn 4
Vozidlové radiostanice PO 2
Přenosné radiostanice PO 10
Plovoucí čerpadlo Maxim 1
Světelný agregát 220 V 1
Řetězová benzinová motorová pila 1
 
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE ČÁST HAVLOVICE, KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ
 
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Min. počet členů v pohotovosti
část Havlovice V/1 9 4 
Požární technika a věcné prostředky PO Počet
Přívěsná motorová stříkačka PMS-8
 
1

Legenda:

JPO............................ jednotka požární ochrany

Dislokace JPO.......... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokovaná

Kategorie JPO......... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí

území kraje jednotkami požární ochrany

Počet členů............. skutečný počet jednotky, minim. počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minim. počet členů v pohotovosti …. počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

kategorie JPO II, nebo JPO III, zajišťujících nepřetržitou pracovní

pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29

odst. 4 zákona o požární ochraně – zpravidla jedno nebo dvě družstva

o sníženém početním stavu 1+3).
Datum vložení: 20. 2. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:36

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)