Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/1996

o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům

Vyhláška o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům
vydána 18.9.1996
účinnost od 19.9.1996
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 1/2006 (ze dne 22.2.2006)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  3/1996

o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům.
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 18.9.1996 vydat na základě § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.91/1984 Sb. o opatření proti přenosným nemocem, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
V zájmu účinného boje proti škodlivým hlodavcům ukládá město Domažlice povinné hromadné hubení myší a potkanů (dále jen deratizace) na území města Domažlice dvakrát ročně a to v době od 1.dubna do 30.dubna a od 1.října do 30.října.
Čl. 2
Povinnosti právnických a fyzických osob
(1) Vlastníkům a nájemcům (dále jen vlastníkům) veřejných a obytných budov, provozoven, restaurací, jídelen, výkrmen, stájí, chlévů, skladišť, kůlen, skládek, kanalizačních zařízení, rozvodných kanálů, jiných zařízení, objektů a pozemků se ukládá, aby v souladu se zvláštními předpisy(1), dali na svůj náklad v určenou dobu provést deratizační práce firmě, nebo osobám oprávněným tyto práce provádět (dále jen oprávněné osoby).

(2) Za účelem provádění deratizace jsou nájemníci, pokud sami nezajišťují provedení deratizace, povinni oprávněným osobám umožnit položení hubicích nástrah.

(3) Dále jsou vlastníci povinni zejména:
  • vyčistit objekty od všech nepotřebných předmětů
  • udržovat objekty v pořádku a čistotě, aby nemohly hlodavcům poskytnout úkryt, hnízdiště nebo obživu
  • uskladnit, nebo urovnat ostatní předměty tak, aby byly přehledné a snadno přístupné pro založení hubící nástrahy
  • ukládat potraviny a krmivo tak, aby k nim škodliví hlodavci neměli přístup
  • zajistit dozor nad domácími zvířaty v době probíhání akce
  • Městské policii na požádání doložit potvrzení o splnění povinnosti vyplývající z Čl. 2 , odst. 1
Čl. 3
Pokládání hubících nástrah
Hubící nástrahy budou pokládány na všech místech předpokládaného pohybu myší a potkanů. Přitom bude postupováno tak, aby nástrahy nebyly přístupny lidem, nebo domácím zvířatům. Působení nástrah bude kontrolováno oprávněnými osobami.
Čl. 4
Sankce
(1) Dle zákona o přestupcích (2) lze uložit pokutu do výše 5.000,-Kč každému, kdo poruší zákaz, nebo nesplní povinnost ustanovenou, nebo uloženou v souvislosti s předcházením a výskytem přenosných chorob.

(2) Právnické osobě a podnikateli, který poruší tuto vyhlášku, může být uložena pokuta do výše 100.000,- Kč dle zvláštních předpisů(3).
Čl. 5
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.(1) § 46 odst.2 vyhl. č. 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem

(2) § 29 odst.2 zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

(3) § 50 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích
Datum vložení: 20. 9. 1996 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:45

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)