Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 1/2007

Nařízení 1/2007

Nařízení 1/2007 o vyhlášení nouzového stavu
vydána 26.1.2007
účinnost od 26.1.2007
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ  starosty města Domažlice  č. 1

Čl. I
Rozhodnutím vlády České republiky č.11 ze dne 24.ledna 2007 a na základě opatření hejtmana Plzeňského kraje, ze dne 25.1.2007, byl vyhlášen nouzový stav pro území Plzeňského kraje na dobu od 05.00 hod. dne 25.ledna 2007 do 24.00 hod. 5. února 2007, kterým byla přijata tato krizová opatření:

a) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na území Plzeňského kraje s výjimkou osob, provádějících likvidační práce a orgány státního dozoru v lesích

a České inspekce životního prostředí,

b) provádění terenních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon ), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ( obecním zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.
 
stanovuji

v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem podle § 22 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon, ve znění pozdějších zákonů § 11 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ( obecním zřízení ), ve znění pozdějších předpisů dle § 32, odstavec 2, písmene a) zákona 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

tato krizová opatření :
 
Zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých do 30.6.2007 a zpracování těžeb nahodilých dle § 32, odstavec 2, písmene a) zákona 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

Zpracování těžeb nahodilých provést přednostně na účelových komunikacích náležejíc do pozemků určených k plnění funkcí lesa, dále zpracování soustředěné těžby nahodilé a následně nahodilé těžby roztroušené tak, aby se zabránilo šíření kalamitních škůdců. Tyto těžby provést do 30.6.2007. Ostatní těžbu nahodilou, při které nedochází k ohrožení života, zdraví či majetku a není zdrojem šíření kalamitních škůdců zpracovat do 31.8.2007.
Čl. II
1. Za nesplnění uložené povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uložena pokuta do výše 3 000 000 Kč. Pokud by byla povinnost porušena v době krizového stavu, lze uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč.

2. Fyzické osobě lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Poruší-li fyzická osoba povinnost v době krizového stavu, lze jí uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

3.Pokud by nebyla uložená povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze podle § 34 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení pokutu uložit opětovně.
Čl. III
Závěrečné ustanovení


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 


 
V Domažlicích dne : 26.ledna 2007

Ing. Miroslav Mach
Datum vložení: 18. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:51
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)