Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2012

-

Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2012 
schválený usn. ZM č. 576 ze dne 21. 3. 2012
Výdaje rozpočtu na rok 2012
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
 Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu 
0094 DSO Domažlicko 55,50 DSO Domažlicko členský příspěvek
0095 DSO Lazce 11,20 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a soc. oblast 170,00 Diecézní charita Plzeň , linka důvěry Epoché Plzeň
0113 Příspěvky na sport 5 500,00 grant - sport dospělí (700), sport mládeže(3500)
      grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1300)
0114 Příspěvky na kulturu 975,00 věcné dary (10),grant kultura mládež (150),dospělí(300)
      grant-významné počiny (300),reprezentace města(100)
      grant- jednorázové akce pro mládež (100),
      den s integr. záchranným systémem (15)
0115 Cestovní ruch 507,00 propagační materiály,příspěvek Regiontour,nákup služeb
0116 Odbor životního prostředí 70,00 výkon st.správy ŽP
0117 Odbor dopravy 29,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 125,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP
0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 132,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 20,00 zast.nezletilých,protidrog.činnost,překlady
0219 Záležitosti kultury 848,10 Univerzita třetího věku (80),kulturní akce,
      kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy
0223 Správa budov 7 485,00 výdaje na činnost úřadu
0224 Kancelář starosty 240,00 členské příspěvky SMO, občerstvení,překlady,dary
0229 Personální záležitosti 45 367,15 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
      zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné,
      ochranné pomůcky,závodní lékař.péče
0230 Informační technologie 1 636,20 PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
      technická podpora,školení, el.podpisy, licence,
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0236 Pohřebnictví 20,00 obstarávání pohřbů
0239 Provozní náklady 3 477,50 el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí,
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 659,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z převodu
0241 Majetek města – nájmy, prodej 1 395,00 znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovitostí
0242 Odvoz odpadů 70,00 odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství
0243 Nebezpečné odpady 260,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 700,00 dopravní značení, dopravní obslužnost
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 835,00 znal.posudky,věc.břemena, daň z převodu, geom.plány
0258 Sociální fond 1 502,67 výdaje sociálního fondu
0259 Fond rozvoje bydlení 270,00 půjčky občanům
0266 Opravy památek v MPR 500,00 opravy památek v MPR
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 550,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0304 Příspěvky- areál Střelnice 1 353,00 TJ Jiskra areál Střelnice, porušení rozp.kázně TJ Jiskra
0410 DSO Povodí Berounky 444,00 neinv.příspěvek svazku obcí
0820 Výdaje ostatní 19 142,87 daň z příjmů za město,finanční vypořádání dotací
      bankovní poplatky,úroky kontokorent
0821 Daň z přidané hodnoty 3 000,00 DPH placená městem
0253 Úroky z úvěrů 975,00 Domov pro seniory,Havlovice-kanalizace
0212 Jesle 1 952,50 potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize,údržba
0220 JSDH Domažlice 629,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221 JSDH Havlovice 57,50 materiál,pojištění členù,ochran.pomůcky,PHM
0222 Městská policie 7 063,70 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
0261 Rozpočtová rezerva 9 400,00 rozpočtová rezerva- příjem z loterií
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 124 443,39 bez neinvestičních příspěvků příspěvkovým org.
  Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 65 853,70  
0215 Neinvestiční příspěvek- knihovna 1 053,65 dotace regionální funkce knihovny
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 191 350,74  
0821 Odpočet DPH -39 526,55  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
    5021 - Ostatní osobní výdaje
    5023 -Odměny členù zastupitelstev obcí a krajù
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle- pol. 5011 1 180,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0222 Městská policie – pol. 5011 4 767,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti-pol 5011 30 975,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
  Výdaje na platy celkem 36 922,00  
0212 Jesle- pol. 5021 13,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 10,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDH Domažlice – pol.5021 25,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229 Personální záležitosti-pol 5021 300,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 120,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
  Výdaje- dohody celkem 468,00  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 1 805,00 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členùm zastupitelstva 1 805,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 70,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 2,50 pohonné hmoty
0222 Městská policie 140,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 300,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 512,50  
       
       
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle 13,00 telekomunikace
0220 JSDH Domažlice 24,00 telekomunikace
0222 Městská policie 45,00 telekomunikace
0223 Správa budov 600,00 telekomunikace
0230 Informační technologie 180,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 870,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle 1,00 školení
0220 JSDH Domažlice 8,00 školení
0221 JSDH Havlovice 4,00 školení
0222 Městská policie 42,00 školení
0229 Personální záležitosti 10,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 520,00 školení zaměstnanci
  Školení a vzdělávání celkem 585,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0222 Městská policie 10,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 300,00  
       
       
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 15,00 věcné dary
0224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 53,50  
       
       
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0224 Kancelář starosty 35,00 peněžité dary obyvatelstvu
       
       
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0200 Mateřská škola 3 109,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207 Základní škola Komenského 17 5 370,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208 Základní škola Msgre B.Staška 4 621,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209 Základní škola praktická 450,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0211 Základní umělecká škola 548,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0214 Městské kulturní středisko 7 521,50 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 5 024,30 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 360,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231 Plavecký bazén a ubytovna 4 904,90 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251 DTS Domažlice 28 945,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 053,65 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
  Neinvestiční příspěvky celkem 66 907,35 vč. dotace na regionální funkce knihovny
       
       
       
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 150,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 20,00 Linka důvěry Epoché Plzeň o.s.
0113 Příspěvky na sport 700,00 grant - sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 3 500,00 grant – sport mládeže
0113 Příspěvky na sport 1 300,00 grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích
0114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant – kultura,sociální oblast a zájmová činn.- mládež
0114 Příspěvky na kulturu 300,00 grant- kultura,sociální oblast a zájmová činn.-dospělí
0114 Příspěvky na kulturu 300,00 grant – podpora významných počinù
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – reprezentace města
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – jednorázové akce pro mládež
0114 Příspěvky na kulturu 15,00 den s integrovaným záchranným systémem
0123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 5,00 protidrogová prevence
0219 Záležitosti kultury 80,00 Univerzita třetího věku
0219 Záležitosti kultury 25,00 Dívka Šumavy
0219 Záležitosti kultury 3,10 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224 Kancelář starosty 81,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0304 Příspěvky - areál Střelnice 630,00 TJ Jiskra – areál Střelnice
0304 Příspěvky - TJ Jiskra 723,00 TJ Jiskra- úhrada FÚ odvod za porušení rozp.kázně
  Položka 522x celkem 8 182,10  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0119 Odbor výstavby a ÚP 690,00 nový územní plán Domažlice- I.etapa
0223 Správa budov 300,00 nákup auta
0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
0230 Informační technologie 100,00 výpočetní technika
0252 Majetek města – prodeje,výkupy 1 500,00 výkupy pozemků
0260 Správa sportovních zařízení 1 500,00 příplatek mimo základní kapitál
0263 Fond vodárenské infrastruktury 14 595,00 předplacené nájemné - výdaje
  Kapitálové výdaje celkem 18 785,00  
       
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0214 Městské kulturní středisko 1 000,00 příspěvek do investičního fondu- nákup židlí velký sál
0251 DTS Domažlice 1 500,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
  Investiční transfery p.o. Celkem 2 500,00  
       
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901  
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0264 Investiční rezerva rozpočtu 240 276,31 financování investičních akcí města
       
       
       
       
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0116 Odbor životního prostředí 25,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0120 Odbor správní 80,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 575,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0212 Jesle 280,00 stravné, příspěvek na služby
0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
0229 Personální záležitosti 330,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 350,00 služby hrobová místa
0239 Provozní náklady – majetek 200,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241 Majetek města – nájmy 16 130,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241 Majetek města - nájmy 3 270,00 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 500,00 příspěvek od EKO-KOM
0263 Fond vodárenské infrastruktury 14 595,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 140,00 splátky půjček
0259 Fond rozvoje bydlení 270,00 splátky půjček od obèanù
0820 Ostatní příjmy 5 530,13 z parkovacích automatů a karet, úroky, fin.vypořádání
0821 Daň z přidané hodnoty 13 327,00 příjem nadměrného odpočtu DPH za r.2011
  Nedaňové příjmy celkem 59 702,13  
       
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0800 Příjmy daní a poplatky 132 745,66 podíl na daňových příjmech, místní poplatky
0700 Správní poplatky 8 000,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 140 745,66  
       
       
       
Přijaté dotace   pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0100 Příspěvky od obcí 3 000,00 příspěvky na školy,veřejnoprávní smlouvy
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 053,65 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
0810 Přijaté dotace 26 171,34 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
    3 950,00 převod z hospodářské činnosti
    520,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
    1 453,00 příjem návratné fin.výpomoci od ZŠ Komenského 17
    1 851,12 Dotace-Optimalizace řízení lidských zdrojů MěÚ Domažlice
  Neinvestiční dotace a přísp.celkem 37 999,11  
    1 000,00 dar na investice-Casino Č.Kubice
    2 000,00 Dotace – metropolitní síť
    29 993,65 dotace -Odbahnění rybníka Babylon
    6 385,59 dotace- V06 Technologické centrum
    421,96 dotace- varovný monitorovací systém před povodněmi
  investiční dotace a přísp. Celkem 39 801,20  
  Přijaté dotace celkem 77 800,31  
       
       
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0252 Majetek města-prodeje 5 500,00 příjmy z prodeje pozemků
0252 Majetek města-prodeje 1 000,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 5 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 9 400,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 1 100,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0363 Čistá Berounka 113 122,00 proúčtovaná dotace Čistá Berounka
  Kapitálové příjmy celkem 135 122,00  
       
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0200 Mateřská škola 700,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (1600)
    1 900,00 502-spotřeba energie
    500,00 511-opravy a udržování
    800,00 518-ostatní služby
    50,00 521-mzdové náklady (dohody o provedení práce)
    14,00 524- zákonné sociální pojištění
       
0207 ZŠ Komenského 17 800,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (3500)
    2 300,00 502-spotřeba energie
    500,00 511-opravy a udržování
    1 500,00 518-ostatní služby
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
       
0208 ZŠ Msgre B.Staška 650,00 501- spotřeba materiálu
    2 800,00 502-spotřeba energie
    400,00 511-opravy a udržování
    800,00 518-ostatní služby
       
0209 ZŠ praktická 120,00 501- spotřeba materiálu
    60,00 511-opravy a udržování
    240,00 518-ostatní služby
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0211 Základní umělecká škola 300,00 501- spotřeba materiálu
    500,00 502-spotřeba energie
    200,00 511-opravy a udržování
    20,00 512 - cestovné
    650,00 518-ostatní služby
    34,00 527 - zákonné sociální náklady
    200,00 528 - ostatní sociální náklady
       
0214 Městské kulturní středisko 582,60 501-spotřeba materiálu
    985,50 502-spotřeba energie
    170,00 504-prodané zboží
    104,00 511-opravy a udržování
    13,00 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 045,80 518-ostatní služby
    4 575,00 521-mzdové náklady
    1 470,90 524-zákonné sociální pojištění
    102,20 528- ostatní sociální náklady
       
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0215 Městská knihovna B.Němcové 800,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    235,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
    50,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
  regionální funkce knihovny 5,00 513-náklady na reprezentaci
  jsou hrazeny z dotace Plzeňského 322,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
  kraje 2 668,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    907,10 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    27,20 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    60,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
       
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb
    1 945,00 501-spotřeba materiálu
    1 100,00 502-spotřeba energie
    170,00 511-opravy a udržování
    10,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 502,00 518-ostatní služby
    5 114,00 521-mzdové náklady
    1 738,76 524-zákonné sociální pojištění
    100,00 527 - zákonné sociální náklady
    25,00 528-ostatní sociální náklady
       
    2 167,00 501-spotřeba materiálu-nový domov pro seniory
    1 700,00 502-spotřeba energie-nový domov pro seniory
    90,00 511-opravy a udržování - nový domov pro seniory
    10,00 512-cestovné- nový domov pro seniory
    3,00 513- náklady na reprezentaci
    1 466,49 518-ostatní služby - nový domov pro seniory
    7 600,00 521-mzdové náklady-nový domov pro seniory
    2 584,00 524-zákonné soc. pojištění-nový domov pro seniory
    80,00 527 -zákonné soc. náklady-nový domov pro seniory
    60,00 528-ostatní sociální náklady nový domov pro seniory
       
0231 Plavecký bazén a ubytovna 260,00 501-spotřeba materiálu
    2 700,00 502-spotřeba energie
    230,00 511-opravy a udržování
    3,00 512-cestovné
    1,40 513-náklady na reprezentaci
    650,00 518-ostatní služby
    2 772,00 521-mzdové náklady
    943,00 524-zákonné sociální pojištění
    123,00 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    16,50 528-ostatní sociální náklady
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0251 DTS Domažlice 5 600,00 501-spotřeba materiálu
    400,00 502-spotřeba energie
    30,00 504-Prodané zboží
    900,00 511-opravy a udržování
    2,00 512-cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    8 700,00 518-ostatní služby
    11 150,00 521-mzdové náklady
    3 791,00 524-zákonné soc.pojištění
    500,00 527-zákonné sociální náklady
    120,00 528- ostatní sociální náklady
       
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací
Č.ORG Název organizace Rozpočet Poznámka
0214 Městské kulturní středisko 1 000,00 příspěvek do investičního fondu- nákup židlí velký sál
0251 DTS Domažlice 1 500,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
       
Peněžní fondy města
Sociální fond  
0258 Příjmy 140,00 splátky půjček
    968,18 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 108,18  
  Výdaje 1 502,67 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
 
Fond rozvoje bydlení  
0259 Příjmy 270,00 splátky poskytnutých půjček občanům
  Výdaje 270,00 poskytnuté půjčky občanům
 
Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263 Příjmy 14 595,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 14 595,00 vodárenská infrastruktura, odečet předplaceného náj.
 
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240 Příjmy 5 000,00 příjmy z prodeje bytů
    9 400,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
    1 100,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
  Příjmy celkem 15 500,00  
  Výdaje 659,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daň z převodu nem.
       
       
       
       
FINANCOVÁNÍ  
8124 Splátka jistiny – úvěr Domov pro seniory -7 920,00 úvěr ČSOB a.s.
8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace -1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s.
8905 Krátkodobě přijaté fin.prostředky 20 000,00 přijetí kontokorentního úvěru KB
8905 Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. -20 000,00 splátka kontokorentního úvěru KB
8115 Změna stavu fin.prostředků na BÚ 9 626,45  
  Financování celkem 0,00  
       
  CELKEM PŘÍJMY 413 385,50  
  CELKEM VÝDAJE 413 385,50  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0,00  
       
V Domažlicích dne 23. 3. 2012
Ing. Alena Kučerová
vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 26. 3. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)