Menu
Město Domažlice
Domažlice

138. schůze ze dne 27.09.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 138. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27.09.2022

 

Rada města v Domažlicích:

 

5274 - schvaluje upravený program schůze

 

5275 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti XXX ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů (OSM)

 

5276 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti XXX do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 251/8 v ul. 17. listopadu, Domažlice s XXX s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, náhradník: XXX (OSM)

 

5277 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 62/4 na náměstí Míru, Domažlice s XXX s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, náhradník: XXX (OSM)

 

5278 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22.01.2019 mezi městem Domažlice a panem XXX, kterým dojde k prodloužení trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2382/37 v k. ú. Domažlice do 31.12.2023

Termín splnění: 30.11.2022 (OSM)

 

5279 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2382/35 v k. ú. Domažlice paní XXX do výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši 1.506.600 Kč včetně DPH, po zániku (uplynutím doby trvání) práva stavby rodinného domu zřízeného k tomuto pozemku

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2382/34 v k. ú. Domažlice paní XXX do výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši 1.263.600 Kč včetně DPH, po zániku (uplynutím doby trvání) práva stavby rodinného domu zřízeného k tomuto pozemku

Termín splnění: 30.11.2022 (OSM)

 

5280 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 2382/35 k. ú. Domažlice po uplynutí doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k tomuto pozemku, tj. po 31.10.2022, paní XXX na dobu určitou počínající 01.11.2022 a končící dnem, ve kterém se paní XXX stane vlastníkem předmětu nájmu na základě kupní smlouvy uzavřené s pronajímatelem, za nájemné ve výši 6 Kč/m2/měsíc (OSM)

 

5281 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 2382/34 k. ú. Domažlice po uplynutí doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k tomuto pozemku, tj. po 31.10.2022, paní XXX na dobu určitou počínající 01.11.2022 a končící dnem, ve kterém se paní XXX stane vlastníkem předmětu nájmu na základě kupní smlouvy uzavřené s pronajímatelem, za nájemné ve výši

6 Kč/m2/měsíc (OSM)

 

5282 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 33282022 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 33202022 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu (OSM)

 

5283 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce bytu č. 6 na adrese 28. října 325 nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 25200631 ve výši 705.558,83 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce bytu č. 6 na adrese 28. října 325 se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 25200631 dle předloženého návrhu (OSM)

 

5284 - schvaluje v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. b) Vnitřní směrnice města Domažlice č. 1/2022, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, udělení výjimky na zadání zakázky malého rozsahu s názvem "Výměna oběhových čerpadel na dodávku teplé vody“ (OSM)

 

5285 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č.  5634/6, 5634/1, 5634/3, 5714 a 5713/1, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Petrovická, 1649/11 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV- 12- 019362/SoBS VB/2 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

 

5286 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - pozemek p. č. 646/1, k. ú. Domažlice - XXX - k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_NN_1010478808 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - pozemek p. č. 646/1, k. ú. Domažlice - XXX - k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_NN_1010478804 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu (OSM)

 

5287 - souhlasí s odstraněním 2 větví borovice na pozemku p. č. 2311/16 v k. ú. Domažlice

(OSM)

 

5288 - a) souhlasí s pokácením 1 ks vrby na pozemku p. č. 2492/14 v k. ú. Domažlice

b) nesouhlasí s odstraněním náletových dřevin na pozemcích p. č. 2501/20 a 2492/14, oba v k. ú. Domažlice (OSM)

 

5289 - a) nesouhlasí s pokácením 2 ks smrků na pozemku p. č. 5141/6 v k. ú. Domažlice

b) nesouhlasí s pokácením 2 ks vrb na pozemku p. č. 80/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic

c) souhlasí s odstraněním náletových dřevin na pozemku p. č. 4820 v k. ú. Domažlice (OSM)

 

5290 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a panem XXX dne 19.04.2018, kterým se omezuje předmět nájmu a mění výše nájemného, dle předloženého návrhu (OSM)

 

5291 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - přístřešku, která je součástí pozemku p. č. 423/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem užívání jako garážového stání pro osobní automobil a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 04.05.2018 mezi městem Domažlice a paní XXX, dle předloženého návrhu (OSM)

 

5292 - bere na vědomí studii stavby „Dostavba proluky na p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice“ vypracovanou Ing. Viktorem Krutinou, Projektová činnost ve výstavbě, Husova třída 37, Domažlice, IČ 73415502, opatřenou datem duben 2022, jejíž investorem je pan XXX, konstatuje, že předložená studie není projektovou dokumentací ve smyslu článku II. odst. 6 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 10.11.2021 mezi městem Domažlice a panem XXX (dále též jen „Smlouva“), dále konstatuje, že pan XXX nesplnil povinnost podle článku II. odst. 6 čtvrtá věta Smlouvy (když ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky původně předložené projektové dokumentace a nedoručil opravenou projektovou dokumentaci městu ke kontrole), a schvaluje uplatnění smluvní pokuty podle článku IV. odst. 7 písm. b) Smlouvy (OSM)

 

5293 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Boženy Němcové ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na období od 01.10.2022 do 15.11.2022, pro vozidla:

IVECO 65 C15 5P12455 6,5 t

SCANIA P230 CB4X2 3P4 5744 18 t

MAN 8.145 LC 3P1 4455 8,6 t

FUSO FE4P10TF1 4AM 7820 6,5 t (jízdní souprava)

VOLVO 2MJ3C 6P7 2302 26 t (OSM)

 

5294 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru ke kostelu Narození Panny Marie pro dálkový autobus BOVA FHD 127-365, RZ: 3K27445, povolená hmotnost 18,900 t na období 29.10.2022 (od 15:00 do 21:00 hodin) (OSM)

 

5295 - schvaluje uzavření prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci, tj. bytovému domu Vrchlického 656 v Domažlicích, na vlastnické právo k jednotkám podle ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 25239724, dle předloženého návrhu (OSM)

 

5296 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelných kontrol elektrické požární signalizace (EPS) za rok 2022 v budově MKS Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 16.330 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 19.760 Kč (MKS – kontrola EPS)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 3.430 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.330 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5297 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení výkazu výměr na provedení výměny plynových kotlů v budově MŠ Poděbradova 53 v Domažlicích Ing. Pavlovi Cenefelsovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 15707776 dle předložené nabídky v celkové ceně 4.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5169 + 4.000 Kč (VV – výměna kotlů MŠ Poděbradova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5298 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 371.760 Kč bez DPH/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 449.830 Kč (Příkazní smlouva Jiskra)

org. 0304 § 6399 pol. 5362 - 78.070 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 371.760 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

 

5299 - mění a doplňuje usnesení č. 5154 ze dne 30.08.2022 takto:

"schvaluje pronájem pozemku p. č. 2225/7 a části pozemku p. č. 2221/23, vymezené situačním plánkem, oba v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům a uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, IČ 00115436, jakožto nájemcem, kterým se mění předmět nájmu a výše nájemného, dle nově předloženého návrhu" (OSM)

 

5300 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.07.2022 s názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře uzavřenou se společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Havlíčkova 947, Klatovy IV, PSČ 339 01, IČO 02877155 ve výši 199.056,06 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 6121 + 240.858 Kč (Revitalizace Steidlova parku - I. etapa - realizace, Dodatek č. 2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 240.858 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5301 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

 

5302 - schvaluje nájemné na rok 2023 za pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury společnosti CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí č. p. 388, Domažlice, IČ 49788761 ve výši plných odpisů takto:

vodovodní infrastruktura (síť ) – stavební část 4,06 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura – ostatní stavby 0,04 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura (technologie)-zařízení 0,03 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV) – stavební část 3,19 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV technologie) – zařízení 6,89 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (síť) – stavební část 4,84 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (technologie) – zařízení 0,36 mil. Kč bez DPH

(OF)

 

5303 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2022 v tomto složení:

Předseda: Bc. Stanislav Antoš

Členové: Ing. Radek Wiesner

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2022 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2022 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31.03.2023 (OF)

 

5304 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0574 pol. 4122 + 409.527 Kč (dotace PK – Technická mapa Domažlice)

org. 0574 § 3639 pol. 5169 + 409.527 Kč (technická mapa Domažlice) (OF)

 

5305 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4122 + 9.000 Kč (dotace PK - Školní závody na dračích lodích)

org. 0208 § 3119 pol. 5336 + 9.000 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška - školní závody na dračích lodích)

(OF)

 

5306 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ98187 + 404.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - příjem dotace)

org. 0223 § 6115 pol. 5021 ÚZ98187 + 400.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - výdaje komise)

org. 0223 § 6115 pol. 5169 ÚZ98187 + 104.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - nákup služeb)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.000 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

 

5307 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5169 - 4.500 Kč (OKS – nákup služeb)

org. 0224 § 6171 pol. 5492 - 30.000 Kč (OKS – dary)

org. 0224 § 6171 pol. 5175 + 34.500 Kč (OKS – pohoštění) (OF)

5308 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 2141 + 500.000 Kč (příjem z úroků na účtech města)

org. 0820 § 6310 pol. 5141 + 700.000 Kč (úroky – kontokorentní úvěry)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

 

5309 - odkládá projednání bodu č. 30 do vydání nařízení vlády k cenám plynu a energií (OF)

 

5310 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 465.000 Kč (DTS Domažlice-přísp. na provoz - Babylon, svoz papíru)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 465.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu + 103.000 Kč (středisko Babylon)

Účet 518 – ostatní služby + 29.000 Kč (středisko Babylon)

Účet 518 – ostatní služby + 333.000 Kč (navýšení svozu separovaného papíru)

Účet 672 – příspěvek na provoz + 465.000 Kč (OF)

 

5311 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958, do dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2023 (OF)

 

5312 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky v rámci výzvy Regionální a národnostní kultura/Podpora uměleckých aktivit projekt Chodské slavnosti 2023 (OKS)

 

5313 - schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. C080126007 uzavřené dne 14.03.2001 mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice IČ 00253316 a firmou Sodexo Pass Česká republika a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 2, 15000, IČ 61860476 dle předloženého návrhu

(OKS)

 

5314 - schvaluje spolupořádání „Oblastního kola soutěže pIšQworky 2022“ Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 a městem Domažlice ve dnech 31.10. a 01.11.2022 v prostorách KC Pivovar Domažlice (OKS)

 

5315 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2022/2023 v 7. ročnících Základní školy Domažlice, Komenského 17, za podmínky, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (OKS)

 

5316 - a) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti č.j.: ČŠIP-777/22-P na Základní školu Domažlice, Komenského 17, které provedla Česká školní inspekce dne 09.06.2022

b) ukládá JUDr. Zdeňku Novákovi, starostovi města, zaslat České školní inspekci informaci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě

c) ukládá starostovi JUDr. Zdeňku Novákovi informovat stěžovatele o výsledku vyřízení jeho stížnosti zřizovatelem a o opatřeních k odstranění případných nedostatků

Termín splnění: 14.10.2022 (OKS)

 

 

5317 - schvaluje Dodatek č. 1 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

 

 

5318 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

   org. 0223 § 6171 pol. 5169  -      3.000 Kč (Správa budov – služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5362 + 3.000 Kč (Správa budov – dálniční známky)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 - 100.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 + 100.000 Kč (Personální záležitosti – školení zaměstnanci) (OKS)

 

5319 - souhlasí s prodloužením termínu odevzdání kroniky města za rok 2021, a to do 31.10.2022 (OKS)

 

5320 - schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi městem Domažlice a FaceUp Technology s. r. o., se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, PSČ Brno, IČO 06142630, dle předloženého návrhu (OKS)

 

5321 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19.09.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.09.2022

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 19.09.2022

 

 

5322 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30.05.2022 se společností Autocont a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 04308697 na akci "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0533 § 3113 pol. 6122 + 754.840 Kč (ZŠ Kom.17- Dodatek č. 1 Odb. učebny-Konektivita)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 131.006 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 623.834 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

 

5323 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 35362022 na projekt „Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému Domažlice, VII. etapa“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 525.706 Kč určené na realizaci projektu „Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému Domažlice, VII. etapa“

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 pol. 4222 + 525.706 Kč (Dotace PK - MKDS Domažlice, VII. etapa)

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 525.706 Kč (Městský kamerový dohledový systém, VII. etapa)

 

(OSM)

 

 

5324 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 6123 - 176.000 Kč (Správa budov – dopravní prostředky)

org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 176.000 Kč (Správa budov – stroje, přístroje, zařízení)

(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 29. 9. 2022 11:15
Datum poslední aktualizace: 7. 10. 2022 7:22
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)