Menu
Město Domažlice
Domažlice

118. schůze ze dne 15.02.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 118. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.02.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4512 - schvaluje předložený program schůze

 

4513 - mění a doplňuje usnesení č. 4450 ze dne 18.01.2022 takto:

souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1592/22 v k. ú. Pec s konáním svatebních obřadů na tomto pozemku za podmínky předložení souhlasného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, tj. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, obsahující povolení vjezdu na území chráněné krajinné oblasti Čerchov“(OSM)

 

4514 - nesouhlasí jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a jako vlastník dotčených pozemků p. č. 5406 a 5408/1, oba v k. ú. Domažlice s návrhy dopravního řešení parkoviště u obchodního centra Kaufland Domažlice předloženými dne 06.12.2021 společností Kaufland Česká republika, v. o. s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Praha 6(OSM)

 

4515 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2170/23 v k. ú. Domažlice, vedeného jako orná půda, vymezenou situačním plánkem, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2870-08/22 vyhotoveným Stavební kanceláří Vaněk, s. r. o., se sídlem Domažlice, IČ 29084946

Termín splnění 07.03.2022(OSM)

 

4516 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Branská 56, Domažlice - Město, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2022 - 31.03.2022, z důvodu přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 23.02.2022(OSM)

 

4517 - schvaluje pronájem pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky a uzavření nájemní smlouvy č. 10N22/30 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4518 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20.03.2018 mezi městem Domažlice a paní Jitkou Šimíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 61150509, jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, kterým se mění splatnost nájemného na rok 2022, dle předloženého návrhu (OSM)

 

4519 - schvaluje účast na projektu „I ty můžeš otevřít hranici“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020(OSM)

 

4520 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 357/3 v k. ú. Česká Kubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Česká Kubice, DO - vedení NN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IE-12-0008190/SoBS VB/12 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4521 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Rodinný dům Domažlice p.p. č.k. 158 - Voborníkova ul.“ dle projektové dokumentace vypracované Vladimírem Koldou, IČ 10391100, zak. č. 8/2021, označené datem 10-2021 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 5042/1, 5042/9 a 5042/8, vše v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/přípojku(OSM)

 

4522 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 298/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Kosmonautů, 2240/1 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0019318/VB3 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4523 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení a dodání skluzavky do rybníka Babylon společnosti ALFEKO s. r. o., se sídlem Tomáše Bati 1026, Třebíč – Borovina, PSČ 674 01, IČ 26898241 v celkové výši 252.300 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení betonových patek pod skluzavku do rybníka Babylon Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, PSČ 345 06, IČ 73687804 v celkové výši 27.300 Kč bez DPH(OSM)

 

4524 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o vzájemném vypořádání ze dne 23.07.2020 mezi městem Domažlice a společností DIMATEX CS spol. s r. o., IČ 43224245 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4525 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - místnosti č. 004 a místnosti s WC č. 005 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, spolku UCHO, z. s., se sídlem Tlumačov 35, PSČ 344 01, IČ 22609652 za účelem zřízení a provozování sociální služby pro děti se zdravotním postižením, na dobu neurčitou, za cenu 515 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4526 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.08.2020, uzavřené mezi městem Domažlice a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizací Domažlice, se sídlem Msgre B. Staška 265, Domažlice, IČ 69457026 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4527 - schvaluje zadání zakázky na odebrání a provedení rozboru 3 ks vzorků zeminy kolem podzemní tankovací nádrže umístěné v prostoru bývalého vojenského seřadiště v Petrovické ulici v Domažlicích společnosti QCONTROL s. r. o., odštěpný závod, se sídlem Lesní 693, Bílovice nad Svitavou, PSČ 664 01, IČ 28311060 dle předložené nabídky v celkové ceně 49.540 Kč bez DPH(OSM)

 

4528 - schvaluje zadání zakázky společnosti MIDAKON s. r. o., se sídlem Na Návsi 18/4, Brno, PSČ 620 00, IČ 08927677 na zajištění výkonu autorského dozoru k akci „Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích“ za cenu 13.600 Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky(OSM)

 

4529 - a) schvaluje zadání zakázky na odstranění zbývajících závad uvedených v protokolu o provedení roční odborné technické kontroly č. 256/2021, týkajícího se dětských hřišť v majetku města Domažlice, společnosti TECHNOLOGY SERVICE s. r. o., se sídlem Křižíkova 4, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26400715 dle předložené cenové nabídky v celkové ceně 155.170 Kč bez DPH

b) schvaluje v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. b) vnitřní směrnice města Domažlice č. 1/2022 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu udělení výjimky na dodávku nových herních prvků pro dětská hřiště v majetku města Domažlice

cschvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku nových herních prvků pro dětská hřiště v majetku města Domažlice se společností TECHNOLOGY SERVICE s. r. o., se sídlem Křižíkova 4, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26400715 dle předloženého návrhu

d) schvaluje vyřazení herních prvků dětských hřišť, konkrétně v případě DH Doubova ulice (Kavkaz) – herní sestava v pořizovací ceně 55.995 Kč vč. DPH, DH Paroubkova ulice - duhový domeček v pořizovací ceně 39.925 Kč vč. DPH a dvouhoupadlo kuřátko v pořizovací ceně 29.476,30 Kč vč. DPH a DH na pláži rybníka Babylon – točidlo Tornádo v pořizovací ceně 13.566 Kč vč. DPH, z majetku města Domažlice

e) ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice, p. o. provést likvidaci vyřazených herních prvků, tzn. v případě DH Doubova ulice – herní sestava, DH Paroubkova ulice - duhový domeček, dvouhoupadlo kuřátko a DH na pláži rybníka Babylon – točidlo Tornádo, a dále v případě Doubovy a Palackého ulice odstranění stávajícího kačírku ze stanovišť prvků a následně po instalaci nových prvků vrácení kačírku popř. jeho doplnění

Termín splnění: 31.05.2022(OSM)

 

4530 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o podmínkách realizace k projektu č. 271 „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, s Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15, IČ 66002222, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4531 - souhlasí s prováděním výkopových prací většího rozsahu v zimním období v ul. Petrovická dle předloženého situačního plánku v období od 01.03.2022 do 23.03.2022 (1. etapa) a od 24.03.2022 do 06.05.2022 (2. etapa) za účelem provedení rekonstrukce kanalizace, části vodovodu a přepojení přípojek společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Masarykova 388, Domažlice, IČ 49788761(OSM)

 

4532 - schvaluje zadání zakázky na doplnění panikového kování u tří vstupních dveřích do prostoru recepce Hvozdu budovy Kulturního centra Pivovar Domažlice panu Richardu Aubrechtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kříše, Břasy, PSČ 338 24, IČ 13856171 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 51.000 Kč bez DPH(OSM)

 

4533 - doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2022 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4534 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2022 dle předloženého návrhu(OF)

 

4535 - a) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

d) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice dle předloženého návrhu

e) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 58 Domažlice dle předloženého návrhu

f) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

g) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

h) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

ch) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

i) schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4536 - schvaluje úplné znění Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

4537 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Domažlice jako klientem a Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátkou se sídlem v Rakovníku, IČ 71463551 jako advokátem dle předloženého návrhu(OKS)

 

4538 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 31.01.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 02.02.2022

 

4539 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2022(MP)

 

4540 - schvaluje návrh programu 44. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23.02.2022 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4541 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit Studii revitalizace Steidlova parku v Domažlicích vypracovanou Mgr. Vladimírem Ledvinou (leden 2022)

Termín splnění: 04.03.2022(OSM)

 

4542 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Suchá nádrž Týnské předměstí“ uzavřené dne 21.12.2020 mezi městem Domažlice a Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4543 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1133 ze dne 26.01.2022

b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit, v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.05.2020 a jejího dodatku ze dne 23.10.2020 uzavřené mezi městem Domažlice na straně jedné a xxx na straně druhé, a ve znění smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k právu stavby a o postoupení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.11.2021, se zatížením práva stavby váznoucího na pozemcích p. č. 2446/56 a p. č. st. 4655, oba v k. ú. Domažlice zástavním právem ve prospěch MONETA Money Bank, a. s., IČ 25672720, dle předloženého návrhu zástavní smlouvy k nemovitým věcem

Termín splnění: 23.02.2022(OSM)

 

4544 - a) bere na vědomí vyjádření společnosti VINIČKA s. r. o., IČ 25234277 (dále též jen „Společnost“) ze dne 11.02.2022,

b) schvaluje zaslání předžalobní výzvy Společnosti k:

- vydání bezdůvodného obohacení za užívání bez právního důvodu věcí, které tvořily předmět výpůjčky podle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 01.07.2012 mezi městem Domažlice jako půjčitelem a Společností jako vypůjčitelem (dále též jen „Smlouva“) a jeho vybavení,

- vyklizení veškerých staveb a pozemků, které tvořily předmět výpůjčky podle Smlouvy, a jejich vrácení městu,

- vrácení veškerých movitých věcí, které tvořily vybavení předmětu výpůjčky podle Smlouvy, městu,

c) schvaluje podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení proti Společnosti v případě, že Společnost je nevydá městu Domažlice na základě předžalobní výzvy,

d) schvaluje podání žaloby proti Společnosti o vyklizení nemovitých věcí a movitých staveb, které tvořily předmět výpůjčky podle Smlouvy, a o vydání movitých věcí, které tvořily vybavení nemovitých věcí a movitých staveb podle Smlouvy, pro případ, že Společnost uvedené věci nevrátí městu Domažlice na základě předžalobní výzvy,

e) zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku k podání výše uvedených žalob a k zastupování města Domažlice v příslušných soudních řízeních(OSM)

 

4545 - souhlasí s užíváním části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon za účelem umístění kuličkové dráhy obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, IČ 00572551 dle předloženého návrhu za předpokladu dodržení městem stanovených podmínek(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 2. 2022 10:19
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2022 10:43
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)