Menu
Město Domažlice
Domažlice

98. schůze ze dne 29.06.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 98. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 29.06.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3789 - schvaluje upravený program schůze

 

3790 - schvaluje přidělení bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 56, v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3791 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3792 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 144/2 na náměstí Míru, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3793 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3794 - bere na vědomí žádost ze dne 24.05.2021 a nesouhlasí se změnou v osobě nájemce předmětného bytu(OSM)

 

3795 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se předkupního práva zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 10.02.1994 k nemovitostem - domu č. p. 7, stavební parcele č. st. 510/1 v k. ú. Domažlice, dnes označeným a vedeným v katastru nemovitostí jako nemovitost - pozemek p. č. st. 510/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 7, Týnské Předměstí v k. ú. a obci Domažlice

Termín splnění: 25.08.2021(OSM)

 

3796 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 5061/5, 5061/6, 4139/6, 4139/7 a 4139/8, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3797 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3496/2, k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Chodská, 3497/7 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3798 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. st. 3254/3, jehož součástí je stavba označená číslem popisným 232, Hořejší předměstí, p. č. 4800/1, 4800/2, 4800/3, 4800/4, 4796/4, 4796/5, 4796/1, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 4796/1 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3799 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4796/4 v k. ú. Domažlice ve prospěch xxx v rámci stavby „Plynofikace domu - RD na poz. č. 5883, k. ú. Domažlice“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

3800 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat pozemky p. č. 28, p. č. 31/1 a p. č. st. 141, jehož součástí je budova bez čp./če. (zemědělská stavba), vše v k. ú. Havlovice u Domažlic(OSM)

 

3801 - neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem paní Veronikou Němcovou, se sídlem Domažlice, IČ 73687243 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 236 v ul. Kozinova v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 15.03.2019(OSM)

 

3802 - a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění, při realizaci díla "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ s Ing. Lubomírem Klajsnerem, Jablonského 40, 326 00 Plzeň, IČ 11630426, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 56.870 Kč (Pivovar expozice – koordinátor BOZP)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 9.870 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 47.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

3803 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb představující výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci díla s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČO 69253307, ve výši 51.200 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 51.200 Kč (Pivovar expozice - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 51.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3804 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22.02.2011, jejíž předmětem je výpůjčka budovy čp. 177, jež je součástí pozemku p. č. st. 1636 v k. ú. Domažlice na adrese Kozinova 177, Domažlice - Hořejší Předměstí, mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, IČ 49774034 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3805 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 07.04.2020, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice na adrese Branská 56, Domažlice - Město, mezi městem Domažlice a paní Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Branská 56, Domažlice - Město, IČ 72194553 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3806 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 01.10.1990, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice na adrese Branská 56, Domažlice - Město, mezi městem Domažlice a panem Daliborem Kubů, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 10054278 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3807 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.04.2012, jejíž předmětem je pronájem budovy čp. 297, jež je součástí pozemku p. č. st. 450/3 v k. ú. Domažlice na adrese Kozinova 297, Domažlice - Hořejší Předměstí, mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, IČ 49774034 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3808 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11.07.2017, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 a budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, vše v k. ú. Domažlice na adrese Chodské náměstí 96, Domažlice - Město, mezi městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice - Město, IČ 00073865 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3809 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 325, jež je součástí pozemku p. č. st. 4482, spolu s pozemkem p. č. 2446/45 (jako zahradou), oba v k. ú. Domažlice na adrese Višňová 325, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 27.06.2018, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3810 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 356, jež je součástí pozemku p. č. st. 4616, spolu s pozemky p. č. 2490/16 a p. č. 2490/61 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 356, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 14.07.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3811 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 362, jež je součástí pozemku p. č. st. 4610, spolu s pozemkem p. č. 2490/43 (jako zahradou), oba v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 362, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 14.07.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3812 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.04.2021 se společností AURUM BUILDING s. r. o., se sídlem Pětikozly 34, Pětikozly, PSČ 294 30, IČ 24283223 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 5171 + 565.845 Kč (Oprava vady anglických dvorků, BD Kozinova – realizace, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 565.845 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3813 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 2760/2 a p. č. 2760/5, oba v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem k zahrádkářským účelům a k umístění dřevěné chaty, na dobu neurčitou, za cenu 4.075 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3814 - a) souhlasí s umístěním bodů záchrany (rescue point) na území Lesního hospodářského celku Městské lesy Domažlice

b) zplnomocňuje společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 k podání návrhu na rozmístění bodů záchrany (rescue point) na území Lesního hospodářského celku Městské lesy Domažlice, k jednání s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a k zastupování města Domažlice v příslušných řízeních(OSM)

 

3815 - souhlasí s pokácením stromu (lípy) na městském pozemku p. č. 4978/22 v k. ú. Domažlice a souhlasí s pokácením stromu (jasanu) na pozemku p. č. 2667/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3816 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 5169 + 206.301 Kč (Ekoaudit pozemků)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 206.301 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3817- a) schvaluje zadání zakázky na připojení dálkového odečtu plynoměru do systému centrálního dispečinku na kotelně Břetislavova 84 společnosti GasNet s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567 dle předloženého návrhu v celkové výši 23.961 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org.0287 §3634 pol. 5137 + 28.993 Kč (kotelna Břetislavova – připojení dálkového odečtu plynu)

org.0287 §6399 pol. 5362 - 5.032 Kč (odpočet DPH)

org.0264 §6409 pol. 6901 - 23.961 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3818 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení podrobného průzkumu krovu budovy radnice dle předložené cenové nabídky Ing. Jana Musila, fyzické osoby podnikající, se sídlem Fráni Šrámka 1318/18, České Budějovice, PSČ 370 01, IČ 04525230 ve výši 34.000 Kč

b)  schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 6171 pol. 5171 + 34.000 Kč (Radnice – průzkum krovu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 34.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3819 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 150 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k zahrádkářským účelům a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.08.2019, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3820 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a části pozemku p. č. 5704 v Petrovické ulici v Domažlicích), dle předloženého návrhu (OSM)

 

3821 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Spálená k parc. č. st. 7 (u čp. 133 z ul. náměstí Míru) pro vozidla MAN, nákladní automobil, RZ: 8P3 8341, povolená hmotnost 15 t a JCB 3CX SM, rypadlo nakladač evid. č. OAA 0048497, povolená hmotnost 7,68 t, a to od 16.08.2021 do 07.09.2021(OSM)

 

3822 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Novostavba mateřské školy Petrovická“ uzavřené dne 26.06.2021 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ25200631 ve výši 367.585,27 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Novostavba mateřské školy Petrovická“ uzavřené dne 26.06.2021 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ25200631 ve výši 10.534,50 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 444.778 Kč (MŠ Petrovická - Dodatek č. 2)

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 12.747 Kč (MŠ Petrovická - Dodatek č. 3)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 79.405 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 378.120 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3823 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na provedení provizorní opravy části střech na spojovací budově ZŠ Komenského 17 v Domažlicích

b) schvaluje zadání zakázky na provedení provizorní opravy části střech na spojovací budově ZŠ Komenského 17 v Domažlicích panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky v celkové výši 355.375 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171  + 430.004 Kč (ZŠ Komenského – opravy střech)

org. 0287 § 6399 pol. 5362  -    74.629 Kč (odpočet DPH)       

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 355.375 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3824 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek udělení výjimky na uzavření smlouvy o dílo s Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kašperské hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 na akci s názvem „Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kašperské hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 na akci s názvem „Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“ za cenu 613.851,71 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 5171 + 136.795 Kč (Oprava oplechování, Revitalizace BD - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 136.795 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3825 - a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy pro výkon autorského dozoru při realizaci díla "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ s Ing. arch. Ondřejem Bláhou, Jasmínova 383/9, Plzeň – Koterov, PSČ 326 00, IČ 86952111, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 169.000 Kč (Pivovar expozice – autorský dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 169.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3826 - souhlasí s užíváním části pozemku p. č. 964/23, k. ú. Pasečnice za účelem umístění autorského díla „Labuť“ obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, IČ 00572551 dle předloženého návrhu za předpokladu dodržení městem stanovených podmínek(OSM)

 

3827 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 pol. 4216 ÚZ 34544 + 15.000 Kč (dotace MK– interaktivní tabule)

org. 0215 § 3314 pol. 5336 ÚZ 34544 + 15.000 Kč (převod dotace MKBN)(OF)

 

3828 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4122 + 20.048 Kč (dotace PK – péče o děti v době nouzového stavu)

org. 0208 § 3299 pol. 5336 + 20.048 Kč ( převod dotace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška)(OF)

 

3829 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 68.500 Kč (městská policie – opravy a udržování, kamera č.16)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 68.500 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3830 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 26.800 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 20.000 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 5.000 Kč (Městská policie – sociální pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 1.800 Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)(OF)

 

3831 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 44.110 Kč (městská policie – kamerový bod Chodská ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.110 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3832 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13018 + 107.040 Kč (dotace MPSV- odměny soc. práce,COVID-19)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13018 + 80.000 Kč (odměny sociální práce, COVID-19)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13018 + 19.840 Kč (odvod soc.zabezpečení, odměny COVID-19)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13018 + 7.200 Kč (odvod zdravotní pojištění, odměny COVID-19)(OF)

 

3833 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0110 § 5213 pol. 2212 + 41.100 Kč (krizové řízení – příjmy z pokut)

org. 0110 § 5213 pol. 2324 + 49.560 Kč (krizové řízení – přijaté náhrady)

org. 0110 § 5213 pol. 5903 + 90.660 Kč (krizové řízení – rezerva na krizová opatření)(OF)

 

3834 - souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy č. p. 9, Česká Kubice, jež je součástí pozemku p. č. st. 126, k. ú. Česká Kubice (spočívajícím v provedení výměny kuchyňské linky včetně spotřebičů) a s daňovým i účetním odepisováním tohoto technického zhodnocení dle § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění, společností Domažlické městské lesy s. r. o.(OF)

 

3835 - schvaluje zřízení depozitního účtu města Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČO 00253316 u Komerční banky a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

3836 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

3837 - souhlasí s přijetím daru - 1 500 ks kancelářských gum v celkové hodnotě 18.459 Kč Kč od dárce TOP TANK s. r. o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, PSČ 150 00, Praha 5, IČ 26403226, pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích(OKS)

 

3838 - a) bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých pracovišť během letních prázdnin v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci

b) bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých pracovišť MŠ během letních prázdnin v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

3839 - a) bere na vědomí Protokol o kontrole Čj.: KHSPL 15990/2021 pořízený z kontroly vykonané dne 16.06.2021 v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci

b) bere na vědomí Protokol o kontrole Čj.: KHSPL 16426/2021 pořízený z kontroly vykonané dne 17.06.2021 v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

3840 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 21. června 2021(OKS)

 

3841 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice IČ 00253316 a URBITECH s. r. o., 687 05 Jalubí 453, IČ 04572106 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3842 - schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 11/2016 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích, Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, IČ 00073873 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316(OKS)

 

3843 - bere na vědomí informaci ohledně výkonu veřejného opatrovnictví(OKS)

 

3844 - a) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ, k zastupování města Domažlice v pozici účastníka v řízeních ve věcech svéprávnosti podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

b) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ, k zastupování města Domažlice v  soudních řízeních, ve kterých bylo město Domažlice jmenováno opatrovníkem pro řízení podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

c) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ, k zastupování města Domažlice ve všech správních řízeních, ve kterých bylo město Domažlice jmenováno opatrovníkem pro řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád(OKS)

 

3845 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.06.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 22.06.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.06.2021

 

3846 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací stavby "Domažlice, Kozinovo pole severovýchod, bytové domy" se společností Advokátní kancelář Roubal a spol. s. r. o., se sídlem Otýlie Beníškové 1664/14, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 03443540, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3639 pol. 5166 + 145.200 Kč (Právní služby)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 145.200 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3847 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice ve výši 46.912 Kč na pořízení vozíku NEK TV 3/7 s horní odkládací policí a kolečky s termoplastickou gumou(OF)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

Datum vložení: 2. 7. 2021 7:21
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2021 7:37
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)