Menu
Město Domažlice
Domažlice

87. schůze ze dne 13.04.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 87. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.04.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3440 - schvaluje upravený program schůze

 

3441 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 3215 z 02.02.2021 z důvodu odmítnutí bytu zájemcem i náhradníkem

c) ruší usnesení č. 3183 z 19.01.2021 z důvodu, že ČEZ bude realizovat přeložku v rámci svých změn v horizontu do 5 let(OSM)

 

3442 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 28, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3443 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích, pro vozidlo TATRA T 158, nákladní automobil, RZ: 7P7 9412, povolená hmotnost 30 t s návěsem UMIKOV NC3, přípojné vozidlo, RZ: 8P1 6853, povolená hmotnost 42 t(OSM)

 

3444 - souhlasí s užíváním části pozemků p. č. 128/17 a 128/19, oba v k. ú. Babylon za účelem umístění autorského díla (kamenný milník) obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, IČ 00572551 dle předloženého návrhu za předpokladu dodržení městem stanovených podmínek(OSM)

 

3445 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - Malinovka, garáž - k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121777703 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2143 pol. 5171 + 12.500 Kč (Malinovka, garáž – připojení ČEZ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3446 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování kabelové přípojky NN zřízené v rámci stavby DC dobíjecí elektrostanice Domažlice popsané v projektové dokumentaci vypracované společností HemaCB s. r. o., IČ 07562501, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Švancar, číslo projektu CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452 a označené datem 03/2021 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4796/1 v k. ú. Domažlice na dobu určitou ve prospěch společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/bm kabelové přípojky NN a 2.500 Kč bez DPH/elektroměrový pilíř(OSM)

 

3447 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 1057/15, 1057/18, 2311/5, 2311/1, 2311/7, 2311/11, 2311/29, 2311/34, 2311/37, 2311/30, 2311/38, 2311/32, 2311/40, 2311/49, 4818/28, 4818/27, 4818/26, 1038/5, 1038/4, 1038/1, 4818/49, 1032/3, 1032/4, 1121/12, 1121/14, 1010/2, 1010/4, 4871/1, 4871/4, 1178/1, 1178/7, 1178/2, 1178/6 a 1185/34, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha, IČ 29148278 v rámci stavby „SEK Domažlice NAKIT“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 4102 340 508 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (OSM)

 

3448 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Janou Podpleskou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73687758 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 61 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 29.03.2021, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 29.03.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3449 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup 300 tun posypové soli" realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

3450 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice - Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice - Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová/Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice - Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Martin Janovec/Jakub Mráz, Mgr. Ivan Rybár/ Mgr. Stanislav Tauer a Lenka Králová/Bc. Šárka Koukolová(OSM)

 

3451 - vylučuje účastníka Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou 1448/4, PSČ 169 00, IČ 26165031, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

3452 - a) schvaluje přihlášení objektu Kulturní centrum Pivovaru, Pivovarská č. p. 10 do soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje 2020“ a soutěže „Stavba roku 2021“

b) schvaluje úhradu prezentačních přihlašovacích poplatků v celkové výši 15.125 Kč včetně DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 5169 + 15.125 Kč (Stavba roku - přihlašovací poplatky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 15.125 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3453 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, Domažlické nemocnici, a. s., se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 26361078 za účelem zřízení skladu archiválií, na dobu neurčitou, za cenu 4.000 Kč/rok bez DPH s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3454 - a) ruší usnesení č. 3105 b) ze dne 05.01.2021

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy havarijního stavu střechy, resp. ucelených částí střechy zimního stadionu v Domažlicích mezi městem Domažlice a panem Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předloženého návrhu (OSM)

 

3455 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení přípravy pro umístění a montáž 3 ks zastávek MAD v Domažlicích včetně provedení opěrných zídek a pokládky zámkové dlažby v prostoru těchto zastávek panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, PSČ 345 06 Kdyně, IČ 73687804 dle předložené nabídky v celkové výši 128.443 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž 3 ks zastávek MAD v Domažlicích včetně opatření těchto zastávek polepy dravců panu Lukáši Obereitrovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Býčkovice, PSČ 412 01 Litoměřice, IČ 72769297 dle předložené nabídky v celkové výši 156.300 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0247 § 3639 pol. 6122 + 344.539 Kč (zastávky MAD Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 344.539 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3456 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu názvů autobusových zastávek takto:

Bytové družstvo – Před Smolovem

Elitex – U Hřbitova

Hodeta – Masarykova

Nábytkář – Cihlářská II

Potraviny – Cihlářská I

Sídliště – U Jatek

U nemocnice – U Bývalé nemocnice - Hanův park

U pohřební služby – U Všech svatých

ZZN – Cihlářská III

Žel. st. - Vlakové nádraží

Žel. zast. - U Zastávky

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit název nové autobusové zastávky U Zimního stadionu (v Petrovické ulici)

Termín splnění: 28.04.2021(OSM)

 

3457 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 3420, jehož součástí je budova čp. 296 v ulici 28. října v Domažlicích, a části pozemku p. č. 2404/6 vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice, společnosti IvaB Plus s. r. o., se sídlem Okružní 678, Třemošná, PSČ 330 11, IČ 09379029 zaměstnávající výhradně zdravotně postižené zaměstnance, za účelem zřízení chráněné dílny, na dobu neurčitou, za cenu 54.000 Kč bez DPH/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši dvojnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

3458 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, ve výtahové šachtě a na střeše budovy čp. 502, jež je součástí pozemku p. č. st. 2570 v k. ú. Domažlice, v ulici Kunešova v Domažlicích, za účelem umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu společnosti United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/2015, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 03579051, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 6.000 Kč bez DPH/rok s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

3459 - a) souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 30.09.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 357, Javorová ul., Domažlice

b) souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 30.09.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 357, Javorová ul., Domažlice(OSM)

 

3460 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2771/8, lesní pozemek v k. ú. Postřekov za cenu 300.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3461 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.04.2020 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/54 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 1455327 mezi Oberbank AG, Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakouská republika prostřednictvím a v souvislosti se svojí pobočkou v České republice Oberbank AG pobočka Česká republika, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26080222 jako bankou (zástavním věřitelem), xxx jako zástavci a klienty a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/54 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/54 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx, jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 2081137963 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut xxx jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 2081137963 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3462 - jmenuje členy komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek na poskytnutí úvěru ve výši 35.000.000 Kč na financování projektu Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské předměstí, Švabinského čp. 564 a projektu ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Ing. Alena Kučerová a Bc. Stanislav Antoš(OF)

 

3463 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 - 71.038 Kč (č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost 2021“)

org. 0114 § 3392 pol. 5229 + 35.500 Kč (č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2021“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 35.538 Kč (č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2021“)

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost-celoroční činnost 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

 

Název projektu

Městská rada seniorů

35.200

34.222

Celoroční činnost MRS 2021

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

63.000

60.375

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

Klub českých turistů

9.280

9.151

Roční činnost KČT: Setkání na Čerchově, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

TJ Sokol Domažlice- TS Hanka

6.400

6.311

Celoroční činnost taneční skupiny Hanka pro rok 2021

CB klub Domažlice, z. s.

43.000

40.014

Podpora radioamatérské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s.

80.000

78.889

Roční činnost pěveckého sboru Čerchovan

 

236.880

228.962

 

 

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

 

Název projektu

Klub českých turistů-odbor Domažlice

25.040

12.055

Česká studánka – odemykání a zamykání

Základní organizace ČZS Domažlice

52.000

23.200

Okresní výstava výpěstků zahrádkářů s mezinárodní účastí

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havlovice

16.860

6.845

Křest nového hasičské záchranného vozu + setkání občanů Havlovic a okolí

Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s.

180.000

83.400

Koncert ke 120. výročí pěveckého sboru

 

273.900

125.500

 

 

d) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

 

Název projektu

Mgr. Štěpán Podešt

49.760

33.070

Jazzový Baldov

Westmusic s.r.o.

80.000

7.228

Chodrockfest 2021

V+K, z.s.

70.000

47.670

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

Ludmila Darjaninová Peterková

40.000

27.570

12. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice

 

239.760

115.538

 

 

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 4 „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

 

Název projektu

Mgr. Kamil Jindřich

50.000

50.000

Učebnice hry na bicí – BUM 2

 

50.000

50.000

 

 

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 5 „Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

(80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

 

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

73.600

50.000

Almanach ke 150. výročí založení školy

 

73.600

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2021(OKS)

 

3464 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.08.2021(OKS)

 

3465 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0112 § 4379 pol. 5229 - 44.000 Kč (č. 2 „Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2021“)

org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 44.000 Kč (č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021– registrované sociální služby“)

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021 - registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MCT CZ z.s.

280.338

20.000

Regionální sociální služba - Raná péče

SNN v ČR s.z., PC Domažlice, p.s.

49.000

40.000

Odborné sociální poradenství

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

192.000

180.000

Podpora terénní pečovatelské služby

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

350.000

50.000

Archa pro rodiny s dětmi, Klub Fontána pro děti

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.

40.000

35.000

Odborné sociální poradenství

Network East – West, z.s.

98.100

60.000

Terénní program Centrum JANA

Raná péče Kuk, z.ú.

10.000

9.000

Raná péče

 

1.019.438

394.000

 

 

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021 - registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Důvod vyřazení

CENTRUM HÁJEK z.ú

30.000

nebylo prokázáno, že klienty jsou obyvatelé města Domažlice

Linka bezpečí, z.s.

25.000

nebylo prokázáno, že klienty jsou obyvatelé města Domažlice

 

55.000

 

 

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu č. 2 „Program pro poskytování dotací – sociálně zájmová oblast pro rok 2021“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Oblastní spolek Českého červeného kříže

52.000

52.000

Zajištění činnosti během roku

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. MO Domažlice

27.000

27.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace

30.720

30.000

Činnost organizace na rok 2021

SONS ČR z.s.

27.000

27.000

Celoroční činnost SONS ČR

 

136.720

136.000

 

Termín splnění: 31.08.2021(OKS)

 

3466 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.08.2021(OKS)

 

3467 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 202/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 203/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 204/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021(OKS)

 

3468 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 205/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Muzeem Chodska v Domažlicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ 344 01, IČ 00073873, dle předloženého návrhu (OKS)

3469 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 206/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 43.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3470 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 207/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Spolkem rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze, se sídlem Praha 6 - Řepy, Vondroušova 1154/13, PSČ 163 00, IČ 49279033, dle předloženého návrhu(OKS)

3471 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 208/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídlištěm Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská, PSČ 344 01, IČ 22661492, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3472 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 209/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Konfederací politických vězňů České republiky, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00, okresní pobočka č. 10 Domažlice, se sídlem Kdyně, Rýzmberská 553, PSČ 345 06, IČ 00417581, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3473 - a) souhlasí s nákupem služby od sociálního podniku Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, Praha 1, IČ 24232050 na zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb úřadu osobám se sluchovým postižením od 01.05.2021 do 31.12.2021, dle předložené nabídky

b) ukládá OKS objednat službu na zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb úřadu osobám se sluchovým postižením u sociálního podniku Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, IČ 24232050, Praha 1

Termín splnění: 26.04.2021(OKS)

 

3474 - schvaluje prominutí poplatku za péči poskytovanou Sluníčkem Domažlice, příspěvkovou organizací, za měsíc duben 2021 v poměrné výši dle počtu dní, kdy bylo zařízení uzavřeno(OKS)

 

3475 - souhlasí se zapojením Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“(OKS)

 

3476 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 92/2018, 8 P a Nc 101/2021, 8 P a Nc 102/2021(OKS)

 

3477 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník (OSVZ)

 

3478 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o plnění Realizačního plánu na rok 2020

Termín splnění: 28.04.2021(OSVZ)

 

3479 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Realizační plán na rok 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.04.2021(OSVZ)

 

3480 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 09.03.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 29.03.2021

 

3481 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2021(MP)

 

3482 - schvaluje návrh programu 34. zasedání Zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 28.04.2021, dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3483 - a) ruší usnesení č. 3409 a), b) ze dne 30.03.2021

b) nesouhlasí s legalizací dvou staveb pro rodinnou rekreaci umístěných na pozemku p. č. 189/1, druh pozemku lesní pozemek v k. ú. Babylon ve vlastnictví Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 71214011

c) nesouhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním částí pozemku p. č 189/1 v k. ú. Babylon do užívání Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 71214011 za účelem umístění dvou staveb pro rekreaci, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3484 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru během výkopových prací v rámci stavby „Památník osvobození Domažlic“ s organizací Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745 za cenu 2.300 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0569 § 3326 pol. 6121 + 2.783 Kč (Památník osvobození – archeologický dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.783 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3485 - a) schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Havlovice

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Domažlice(OSM)

 

3486 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti COLAS CZ, a. s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00, IČ 26177005 ve výši 13.780.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa" se společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00, IČ 26177005 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 16.673.800 Kč (BD Domažlice - Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě - realizace)

org. 0264 §6409 pol.6901 - 16.673.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3487 - schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje na realizaci akce „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“(OSM)

 

3488 - schvaluje návrh bankovní záruky č. GOBG2100789 vystavené Českou spořitelnou a. s. k zajištění pohledávek uplatněných v soudním řízení u Krajského soudu v Plzni č. j. 49 Cm 87/2019(OSM)

 

3489 - schvaluje zpětvzetí uplatněné bankovní záruky č. 578224/15 vystavené Českou spořitelnou a. s. dne 04.09.2015 včetně vzdání se všech práv z této záruky vyplývajících(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 14. 4. 2021 15:10
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2021 8:31
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)