Menu
Město Domažlice
Domažlice

114. schůze ze dne 16.12.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 114. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16.12.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4363 - schvaluje předložený program schůze

 

4364 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení technického dozoru stavebníka a vykonání autorského dozoru pro stavbu „Domažlice, sportovní areál Střelnice – oprava havarijního stavu opěrné zdi“ Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předložené nabídky v celkové ceně 10.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 12.100 Kč (autorský dozor, Střelnice – oprava opěrné zdi)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 2.100 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4365 - a) ruší usnesení č. 4306 ze dne 07.12.2021

b) schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 5545/1, 5590, 5591 a 5595 v k. ú. Domažlice, vymezených geometrickým plánem č. 4602-1303/2020 vyhotoveným spol. GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. jako samostatný pozemek p. č. st. 4648, a to včetně jeho součásti – budovy, které bude přiděleno č. p. 387, a movitých věcí uvedených v místním seznamu majetku tohoto střediska ke dni 31.12.2021, organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005743 a uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2006, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 534.904 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 12. 2021 14:26
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 14:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)