Menu
Město Domažlice
Domažlice

108. schůze ze dne 09.11.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 108. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 09.11.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

4197 - schvaluje upravený program schůze

 

4198 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 3996 ze dne 14.09.2021 z důvodu nezájmu o přidělený byt(OSM)

4199 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 29/D5 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 21.11.2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4200 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2022 do 31.12.2022 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2022 pro následující vozidla:

Stavební mechanizmy: RZ povolená hmotnost

KOMATSU WB 93R-5 P00 1763 9 t

KOMATSU PW 180-7EO P01 4846 18,63 t

KOMATSU WB 97S5 P00 9407 9,5 t

KOMATSU WB 97S2 P00 1764 9,5 t

Nákladní vozidla:

MAN TGA 18.360 4x4 BB 3P4 4945 18 t

MAN LE 10.180 4x4 BB 2P9 8052 10,8 t

LIAZ 110.850 CAK-8 DO 5706 17 t

PRAGA V3-S FEKÁL DO 4002 10,7 t

MAN L.2007.46.004 6P91645 26 t

b) nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2022 do 31.12.2022 pro následující vozidla:

Nákladní vozidla:

MAN TGA 26.390 6x6 BB 2P9 8189 26 t

MAN TGS 33.400 6x4 BB 7P6 5312 26 t

TATRA T815 CAV 4P0 3110 22,4 t

MAN TGS 26.440 6x6 BB 6P7 7306 26 t(OSM)

 

4201 - a) bere na vědomí žádost o umístění chodníku souběžného s komunikací II/193 směr Havlovice a o finanční podíl na jeho výstavbě

b) souhlasí se záměrem umístění stavby přístupového chodníku na pozemku p. č. 2592/2 v k. ú. Domažlice k tenisové hale na náklady xxxukládá odboru správy majetku dojednat s investorem podmínky smlouvy řešící samotné vybudování stavby chodníku na pozemku města (na náklady investora, podle projektové dokumentace schválené městem, ve lhůtách určených městem) a podmínky převodu vlastnického práva ke stavbě chodníku na město (bezúplatně)

Termín splnění: 30.11.2021(OSM)

 

4202 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 5154 + 7.830 Kč (MŠ Petrovická - elektřina)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.830 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4203 - mění a doplňuje usnesení č. 4151 ze dne 26.10.2021 takto:

"schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 4037 v k. ú. Domažlice k umístění budovy bez čp./če. - garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu"(OSM)

 

4204 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, jež je součástí pozemků p. č. st. 571/1 a p. č. 435/3, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4205 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 21.09.2017 kterým bude prodloužen nájem pozemku p. č. st. 2245/1 v k. ú. Domažlice, a to o 3 roky(OSM)

 

4206 neschvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 29.05.2019 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice k umístění prodejního stánku), kterým bude rozšířen účel nájmu (prodávaný sortiment)(OSM)

 

4207 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování nadzemní části teplovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na p. č. st. 879/3 v k. ú. Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Viktorem Krutinou, IČ 73415502, č. zak. 121/2020, označené datem červenec 2021 a projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Cenefelsem, IČ 15707776, označené datem červen 2021 („Projektová dokumentace teplovodní přípojky“) a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. st. 872/1 v k. ú. Domažlice, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

4208 - schvaluje ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou dne 21.04.2006 mezi městem Domažlice a společností ELEKTROWIN a. s., IČ 27257843, a to uplynutím sjednané doby trvání ke dni 31.12.2021(OSM)

 

4209 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení pamětní cedule pro zajištění publicity projektu „Novostavba mateřské školy – Petrovická ulice, Domažlice“ Františkovi Voráčovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Blansko, PSČ 67 801, IČ 40409708, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 3.156 Kč (Výstavba MŠ v Petrovické ul. – pamětní deska publicity)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 548 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.608 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4210 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 11.01.2018 jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného domu k pozemku p. č. 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 6 měsíců

Termín splnění: 30.11.2021(OSM)

 

4211 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx jakožto kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2446/61, p. č. 2446/78 a p. č. st. 4640, vše v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 317.950 Kč do společného jmění manželů, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2021(OSM)

 

4212 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost společnosti PROKONZULTA a. s., IČ 26307367 o „sdělení k nevyužití předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku“ a schválit vzdání se předkupního práva k budově bez čp./če. - stavbě technického vybavení umístěné na pozemku p. č. st. 4028 v k. ú. Domažlice pro případ prodeje této budovy v dražbě či aukci organizované společností PROKONZULTA a. s., IČ 26307367(OSM)

 

4213 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - garáže v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 za účelem užívání jako garáže a zřízení skladu materiálu, na dobu neurčitou, za cenu 1.694 Kč/rok bez DPH s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4214 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.08.2021 s Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kašperské hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 5171 – 73.118 Kč (Oprava oplechování, Revitalizace BD – realizace, Dodatek č.1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 73.118 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4215 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.05.2021 se společností Radek Škvára, s. r. o., se sídlem Kotopeky, Hořovice, PSČ 268 01, IČ 25095234 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 § 2143 pol. 5171 - 135.374 Kč (Demolice Čerchov – realizace, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 135.374 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4216 - bere na vědomí informované nezávazné vyjádření k připravované akci „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací" předložené společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.(OSM)

 

4217 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 § 3113 pol. 5331 + 192.000 Kč (ZŠ a MŠ Domažlice – příspěvek na provoz, mzdy stravování zaměstnanců)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 192.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:

účet 501 – spotřeba materiálu - 98.000 Kč

účet 511 – opravy a udržování - 130.000 Kč

účet 518 – nákup služeb - 15.000 Kč

účet 521 – mzdové náklady + 142.000 Kč

účet 524 – zákonné soc. Pojištění + 47.000 Kč

účet 527 – zákonné soc.náklady (FKSP) + 18.000 Kč

účet 551 – odpisy + 48.000 Kč

účet 60x – tržby - 200.000 Kč

účet 6xx – ostatní výnosy + 20.000 Kč

účet 67x – transfery, dotace + 192.000 Kč(OF)

 

4218 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice takto:

Účet 512 – cestovné - 25.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby (doprava) - 50.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 30.000 Kč

Účet 525 – ostatní sociální pojištění + 16.000 Kč

Účet 502 – spotřeba energie + 29.000 Kč(OF)

 

4219 - schvaluje poplatky za péči poskytovanou příspěvkovou organizací města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2022 za podmínky, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán nebo vykonává podnikatelskou činnost nebo studuje nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá, takto:

- poplatek za 5 dnů péče v týdnu ve výši 1.800 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 4 dny péče v týdnu ve výši 1.440 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 3 dny péče v týdnu ve výši 1.080 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 2 dny péče v týdnu ve výši 720 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 1 den péče v týdnu ve výši 360 Kč/měsíc + stravné(OF, OKS)

 

4220 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 10.000 Kč (městská policie – cestovné)

org. 0222 § 5311 pol. 5167 - 10.000 Kč (městská policie – školení) (OF)

 

4221 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98037 + 111.569,26 Kč (Příspěvek MF- kompenzační bonus)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 111.569,26 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4222 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 454.781 Kč (dotace PK – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 454.781 Kč (M.centrum – dotace PK, pečovatelská služba)(OF)

 

4223 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 30.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)(OKS)

 

4224 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5169 - 8.000 Kč (Správa budov – služby )

org. 0229 § 6171 pol. 5132 + 8.000 Kč (Personální záležitosti – ochranné pomůcky)

OKS

 

4225 - schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku u Městské policie Domažlice ve výši 100.000 Kč, uzavíranou mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a zaměstnancem dle předloženého návrhu(OF)

 

4226 - doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2022 - zařazení do anketního dotazníku - akce obnovy kulturní památky měšťanský dům čp. 46, nám. Míru, parc. č. 178 k. ú. Domažlice - provedení výměny střešní krytiny včetně klempířských prvků

Termín splnění: 30.11.2021(OKS)

 

4227 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2022“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2022“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2022“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2022“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahujících se k městu Domažlice 2022“ dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021(OKS)

 

4228 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2022“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2022“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2022“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2022“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2022“ dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2022“ dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2022“ dle předloženého návrhu

h) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2022“ dle předloženého návrhu

ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021(OKS)

 

4229 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2022– registrované sociální služby“ dle upraveného návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2022“ dle upraveného návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021(OKS)

 

4230 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 22. října 2021(OKS)

 

4231 - schvaluje dodatek č. 7 Organizačního řádu dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4232 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 05.10.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 25.10.2021

 

4233 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2021(MP)

 

4234 - schvaluje návrh programu 41. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24.11.2021 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4235 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, číslo osvědčení ČAK 11279 zastupováním města Domažlice v řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 10 C 44/2021 o žalobě o zaplacení částky 17.850 Kč s příslušenstvím(OF)

 

4236 - schvaluje spolupořádání výstavy kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany pořádanou Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s., základní organizace Domažlice dne 01.12.2021 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

4237 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání interaktivní tabule 3 Panel 65“, včetně příslušenství , společnosti BOXED, s. r. o., se sídlem Velflíkova 1428/4, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 27243842, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6122 + 118.096 Kč (MŠ Petrovicku ul. – interaktivní tabule včetně SW)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 20.496 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 97.600 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4238 - a) bere na vědomí žádosti prodejců na vánočních trzích, které se konají od 17.12.2021 do 23.12.2021

b) schvaluje přidělení dřevěných stánků na vánočních trzích ve střední části náměstí Míru v Domažlicích, konaných od 17.12.2021 do 23.12.2021, takto:

- stánek č. 1: Jan Šturma

- stánek č. 2: Jan Šturma

- stánek č. 3: Diecézní charita Plzeň

- stánek č. 4: Jaroslav Lagron

- stánek č. 5: Jiřina Fialová

- stánek č. 6: neobsazen

- stánek č. 7: Václav Bočan

- stánek č. 8: Sapporo my s. r. o.(OSM)

 

4239 - ruší usnesení č. 4127 a) a b) ze dne 12.10.2021(OSM)

 

4240 - mění a doplňuje usnesení č. 4191 z 26.10.2021 takto:

doplňuje složení delegace do partnerského města Two Rivers ve dnech 28.05.2022 – 04.06.2022 o člena Výboru pro spolupráci s partnerskými městy Amara Ibrahima(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 11. 11. 2021 15:06
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2021 15:09
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)