Menu
Město Domažlice
Domažlice

101. schůze ze dne 17.08.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 101. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 17.08.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3892 - schvaluje upravený program schůze

 

3893 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

 

3894 - neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3895 - a) schvaluje výjimku z platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice s tím, že žádost o přidělení bytu nebude zařazena do evidence žadatelů o byt

b) schvaluje zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 17/6 v ul. Vodní, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3896 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení od koupě nemovitosti - jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice)

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 921 ze dne 26.05.2021

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice) a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.161.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31.10.2021(OSM)

 

3897 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 260/22 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem za spoluvlastnický podíl ve výši 2/4 na pozemku p. č. 783/8 v k. ú. Pasečnice v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob(OSM)

 

3898 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 03.10.2016 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Besimem Ramizim, IČ 26277221, předchůdcem společnosti Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, Horšovský Týn - Velké Předměstí, PSČ 346 01, IČ 03049485, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice), kterým bude sjednáno prodloužení doby nájmu do 31.12.2026(OSM)

 

3899 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizací Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, IČ 69457026 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 11.08.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období leden 2021 - květen 2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3900 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Domažlicích uzavřené dne 26.03.2014 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 dle předloženého návrhu (OSM)

 

3901 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, jež je součástí pozemků p. č. st. 571/1 a p. č. 435/3, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3902 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 23.09.2015 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice), kterým bude sjednáno prodloužení doby nájmu do 31.12.2026 a změna podnájemce(OSM)

 

3903 - souhlasí dle čl. VI smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 01.07.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., IČ 25234277 s přenecháním části pozemku p. č. 6/1 v k. ú. Babylon v rozsahu cca 40 x 40 m do užívání Občanské demokratické straně, se sídlem Truhlářská 1106/9, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 16192656 za účelem konání volební akce - promítání letního kina dne 19.08.2021 v době od 15:00 do 22:30 hodin(OSM)

 

3904 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5152/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel(OSM)

 

3905 - ruší usnesení č. 3869 ze dne 20.07.2021(OSM)

 

3906 - bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 00524123, v roce 2020 na části Městského stadionu Střelnice v Domažlicích v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 21.09.2020, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

3907 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 375.000 Kč bez DPH/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 453.750 Kč (Příkazní smlouva Jiskra)

org. 0304 § 6399 pol. 5362 - 78.750 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 375.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3908 - schvaluje zpětvzetí žaloby o určení existence pohledávky města Domažlice za společností morez stavební s. r. o. podané dne 11.06.2020 proti insolvenčnímu správci dlužníka morez stavební s. r. o. v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 58 INS 26950/2019 (když řízení o žalobě města je vedeno pod sp. zn. 58 ICm 2006/2020), a to v plném rozsahu(OSM)

 

3909 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2586/36 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063 v rámci stavby „FTTH_Domažlice_Hořejší_předměstí_Palackého_DOHOR1“, číslo SAP 11010-101245 na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

3910 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č.  838/5, 840/5, 840/10, 844/7, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, č. parc. 839/1 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3911 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Rodinný dům“ na pozemku p. č. st. 269, k. ú. Domažlice dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jakubem Halíkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, č. zak. 09/2021, označené datem 02/2021 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4781/3 a 4781/54, oba v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 přípojku(OSM)

 

3912 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené dne 15.04.2021 mezi městem Domažlice a společností Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, IČ 29148278 v souvislosti s připravovanou stavbou „SEK Domažlice NAKIT“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3913 - souhlasí s dočasným odnětím částí pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to částí pozemků v k. ú. Dolní Folmava - p. č. 702/1, 737/9; v k. ú. Pec - p. č. 1592/16, 1592/5, 1592/4 a v k. ú. Chodov u Domažlic - p. č. 1845/9 o výměře 1 569 m2, dotčených stavbou „Čerchov, DO - vedení VN, kVN“, na dobu 1 roku (po dobu výstavby), za podmínky, že před vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa příslušným správním úřadem (orgán státní správy lesů) bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesních pozemcích dle předloženého znaleckého posudku č. 1257/24/2021 vypracovaného Ing. Janem Štichem ke dni 01.08.2021(OSM)

 

3914 - souhlasí s dočasným odnětím částí pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to částí pozemků v k. ú. Dolní Folmava - p. č. 702/1, 737/9; v k. ú. Pec - p. č. 1592/16, 1592/5, 1592/4 a v k. ú. Chodov u Domažlic - p. č. 1845/9 o výměře 1 569 m2, dotčených stavbou „Čerchov, DO - vedení VN, kVN“, na dobu 30 let (po ukončení stavby), za podmínky, že před vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa příslušným správním úřadem (orgán státní správy lesů) bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesních pozemcích dle předloženého znaleckého posudku č. 1257/24/2021 vypracovaného Ing. Janem Štichem ke dni 01.08.2021(OSM)

 

3915 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 837, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Domažlice, za minimální kupní cenu ve výši 250 Kč/m2

Termín splnění 07.09.2021(OSM)

 

3916 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. st. 416 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti PROFIKO – stavební kování spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 s finančním vyrovnáním ve výši 1.100 Kč/m2 bez DPH

Termín splnění 07.09.2021(OSM)

 

3917 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.07.2019 mezi městem Domažlice a xxx, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2490/2 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 12 měsíců

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

3918 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice xxx za kupní cenu ve výši 250.750 Kč včetně DPH

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

3919 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice xxx, a to do podílového spoluvlastnictví, kdy podíl každého z nich na pozemku bude jedna ideální polovina, za kupní cenu ve výši 266.500 Kč včetně DPH

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

3920 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Novostavba mateřské školy Petrovická“ uzavřené dne 26.06.2021 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 ve výši 50.958,89 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 61.661Kč (MŠ Petrovická - Dodatek č. 4)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 10.702 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.959 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3921 - trvá na svém usnesení č. 1128 ze dne 24.09.2019, kterým konstatuje, že na základě pravomocného rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru dopravy, č. j. MeDO-25305/2019 ze dne 30.07.2019, se na pozemku p. č. 2781, k. ú. Domažlice nachází cesta bez veřejnoprávního charakteru, nikoli veřejně přístupná účelová komunikace(OSM)

 

3922 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na uzavření smlouvy o dílo se společností STAVBY – ŠTAIF s. r. o., se sídlem Pod Vysokou 434, Plzeň Zruč-Senec, PSČ 330 08, IČ 26383217 na realizaci zakázky s názvem „Oprava omítek severní fasády Augustiniánského kláštera v Domažlicích“

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAVBY – ŠTAIF s. r. o., se sídlem Pod Vysokou 434, Plzeň Zruč-Senec, PSČ 330 08, IČ 26383217 na realizaci zakázky s názvem „Oprava omítek severní fasády Augustiniánského kláštera v Domažlicích“ za cenu 632.270,44 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0280 § 3231 pol. 5171 + 765.048 Kč (Augustiniánský klášter – oprava omítek severní fasády)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 765.048 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3923 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení servisu souboru technického zařízení budovy (vzduchotechniky, klimatizace, odvodu tepla a kouře a měření a regulace) v budově Městského kulturního střediska Domažlice společnosti PROKAT invest, s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00, IČ 25238876 dle předložené nabídky v celkové ceně 41.690 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 50.445 Kč (MKS – servis VZT, KLIMA, OTK a MaR)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   8.755 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 41.690 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3924 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti zařazení akce Babylon – výměna spodní výpusti Babylonského rybníka do plánu investic a oprav většího rozsahu na rok 2021 společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o

b) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na realizaci stavby Babylon – výměna spodní výpusti Babylonského rybníka, jejíž zadavatelem je společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o.

c) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na realizaci stavby Oprava cesty p. č. 24/9, k. ú. Babylon, jejíž zadavatelem je společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o.(OSM)

 

3925 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a podkladů pro zadání veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 513.040 Kč (PD DSP, DPS rekonstrukce ul. Kosmonautů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 513.040 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3926 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k realizaci stavby „Bytové domy Domažlice – Kasárna II., dešťová kanalizace ŠA - ŠD“ uzavřené dne 19.04.2017 mezi městem Domažlice a Ing. Miroslavem Vondrašem fyzickou, osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 74659804 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3927 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace, která bude v souladu s již vyhotoveným a městu předloženým požárně bezpečnostním řešením budovy Michlova 565 v Domažlicích (využívané společně MŠ Michlova a příspěvkovou organizací Sluníčko Domažlice) Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předložené nabídky v celkové výši 18.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0287 § 3111 pol. 5169 + 21.780 Kč (PD k PBŘ MŠ Michlova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.780 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3928 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a podkladů pro zadání veřejné zakázky na stavbu „Rozšíření parkovacích stání – ul. 28. října v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 228.690 Kč (PD DSP, DPS parkovací stání ul. 28. října)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 228.690 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3929 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 30052021 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 30072021 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3930 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2021

Termín splnění: 25.08.2021(OF)

 

3931 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1337/10/5642, uzavřený mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021(OF)

 

3932 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.09.2021(OF)

 

3933 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2020

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2020

c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2020

d) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2020

Termín splnění: 25.08.2021(OF)

 

3934 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 ÚZ13351+ 1.867.939 Kč (dotace MPSV- vícenáklady COVID-19)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 ÚZ13351 + 242.830 Kč (převod dotace -M.centrum, pečovatelská sl.)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 ÚZ13351 + 1.950 Kč (převod dotace -M.centrum, denní stacionář)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ13351 + 856.339 Kč (převod dotace-M.centrum, DPS)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 ÚZ13351 + 473.116 Kč (převod dotace-M.centrum, odleh.služby)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 ÚZ13351 + 293.704 Kč (převod dotace -M.centrum, DZR)

Termín splnění: 25.08.2021(OF)

 

3935 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

Účet 501 – Spotřeba materiálu + 134.592 Kč (Pečovatelská služba)

Účet 521 – Mzdové náklady + 51.000 Kč (Pečovatelská služba)

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění + 17.238 Kč (Pečovatelská služba)

Účet 525 – Ostatní sociální pojištění + 40.000 Kč (Pečovatelská služba)

Účet 67x – Výnosy z dotací + 242.830 Kč (Pečovatelská služba)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

Účet 501 – Spotřeba materiálu + 145.000 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 518 – Ostatní služby + 350.000 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 521 – Mzdové náklady + 310.000 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění + 105.000 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 525 – Ostatní sociální pojištění + 80.000 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 527 – Zákonné sociální náklady + 230.000 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 558 – Pořízení DHM + 405.109 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)

Účet 67x – Výnosy z dotací +1.625.109 Kč (Pobytové služby,denní stacionář)(OF)

 

3936 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994 oznámení Ing. Jana Bendy o jeho odstoupení z funkce jednatele společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., ke dni 31.12.2021

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994 na žádost Ing. Jana Bendy jako datum zániku jeho funkce jednatele společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. den 31.12.2021

c) pověřuje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. starostu města, aby ve smyslu § 58 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění ujednal s Ing. Janem Bendou jako okamžik zániku jeho funkce jednatele společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. den 31.12.2021(OF)

 

3937 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3938 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 421.266 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 421.266 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

3939 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 180.000 Kč (dotace PK - Chodské slavnosti 2021)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 180.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti 2021)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 200.000 Kč (dotace MK Chodské slavnosti 2021)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ 34070 + 200.000 Kč (MKS - převod dotace Chodské slavnosti 2021)(OF)

 

3940 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 80.000 Kč (náhrady platů v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 59.790 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 14.828 Kč (odvody sociální zabezpečení zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 5.382 Kč (zdravotní pojištění zaměstnanci)(OF)

 

3941 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98037 + 2.036.525,74 Kč (Příspěvek MF- kompenzační bonus)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.036.525,74 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 25.08.2021(OF)

 

3942 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0207 pol. 4116 ÚZ 33063 + 1.703.977 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška -dotace Šablony III)

org. 0207 § 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 + 1.703.977 Kč (převod dotace ZŠ a MŠ, Msgre B. Staška)

Termín splnění: 25.08.2021(OF)

 

3943 - schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 17.126 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

3944 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2021/2022 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

3945 - schvaluje spolupořádání 15. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 16. listopadu 2021 v prostorách MKS v Domažlicích(OKS)

 

3946 - souhlasí se zřízením soukromé mateřské školy „Loďka“ na území města Domažlice společností Mateřská škola Loďka s. r. o., se sídlem Havlíčkova 482, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 05032695(OKS)

 

3947 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v brožuře „Nedotýkej se mě“ vydávané společností Stopa bezpečí s. r. o., se sídlem Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, IČ 08431205(OKS)

 

3948 - bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO Domažlice(OKS)

 

3949 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

3950 - schvaluje Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlice(OKS)

 

3951 - schvaluje náplň činnosti komise SPOZ města Domažlice(OKS)

 

3952 - schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra České republiky se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice a městem Domažlice, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

3953 - schvaluje uzavření Dodatku č. 26 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 09.02.1995 ve znění Dodatků č. 1 – 25 se společností Vera, spol. s r. o. Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

3954 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 14.07., 29.07. a 11.08.2021

b) bere na vědomí rezignaci na člena výběrové komise ke dni 11.08.2021

 

3955 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2021(MP)

 

3956 - schvaluje návrh programu 38. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 25.08.2021 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3957 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ uzavřené dne 11.08.2020 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 760.763,33 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 920.525 Kč (ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny - stavební práce, Dodatek 3)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 159.761 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 760.764 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3958 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu č. 9, v budově čp. 169 v ul. Školní v Domažlicích podle § 2291, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (OSM)

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

Datum vložení: 19. 8. 2021 13:03
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2021 13:12
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)