Menu
Město Domažlice
Domažlice

74. schůze ze dne 24.11.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 74. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24.11.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2619 - schvaluje upravený program schůze

 

2620 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 23, v budově čp. 257 v ul. Petrovická v Domažlicích(OSM)

 

2621 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 204 v ul. Mánesova v Domažlicích(OSM)

 

2622 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Suchá nádrž Týnské Předměstí“ nabídku Petra Beneše, fyzické osoby podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040 ve výši 6.890.379,65 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Suchá nádrž Týnské Předměstí“ s Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0526 § 2341 pol. 6121 + 5.690.380 Kč (Suchá nádrž Týnské Předměstí - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.690.380 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

2623 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p. č. 4246/5 v k. ú. Domažlice Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2624 - doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. st. 1649/2, st. 1649/52, st. 1649/57, 5485, 5487, 5489, 5490, vše v k. ú. Domažlice ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111

Termín splnění: 31.01.2021(OSM)

 

2625 - doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o převod pozemků p. č. 5867 a 5868, oba v k. ú. Domažlice ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111

Termín splnění: 31.01.2021(OSM)

 

2626 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

2627 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 25.09.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 16.12.2020(OSM)

 

2628 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Mrákov, se sídlem Mrákov 105, PSČ 345 01, IČ 00253618 dle upraveného návrhu(OSM)

 

2629 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvě č. 83002 uzavřené dne 13.12.2000 mezi městem Domažlice a právním předchůdcem nájemce, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 64949681 (společností RadioMobil a. s.), kterým bude prodloužen nájem části budovy čp. 236 v ulici Kozinova v Domažlicích, a to o 10 let(OSM)

 

2630 - schvaluje přidělení dřevěného stánku na Vánočních trzích ve střední části náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 19.12.2020 do 23.12.2020:

- stánek č. 1: Diecézní charita Plzeň, Kozinova 297, Domažlice

- stánek č. 2: Jiřina Fialová, Plzeň

- stánek č. 3: Václav Bočan, Domažlice(OSM)

 

2631 - a) schvaluje konání pravidelných středečních trhů v roce 2021 od 31. března 2021 do 15. prosince 2021 dle upraveného návrhu

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru od domu č. p. 50 k domu č. p. 43 za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2021 ve dnech 31. března, 7., 14., 21. a 28. dubna, 5., 12., 19. a 26. května, 2., 9., 16., 23. a 30. června, 7., 14., 21. a 28. července, 4., 11., 18. a 25. srpna, 1., 8., 15., 22. a 29. září, 6., 13., 20. a 27. října, 3., 10. a 24. listopadu, 1., 8., 15. prosince 2021(OSM)

 

2632 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 59.402 Kč (stezka podél hřbitova - realizace, Dodatek č. 1 - DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 59.402 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2633 - a) schvaluje zadání zakázky na nákup a montáž dálkového hlídače 1/4 maxima okamžité spotřeby energií plaveckého bazénu v Domažlicích fyzické osobě podnikající Ladislavovi Kulhánkovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63503417, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za nákup a montáž dálkového hlídače 1/4 maxima okamžité spotřeby energií plaveckého bazénu v Domažlicích v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, v celkové výši 36.356,20 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 43.992 Kč (SSZMD - Plavecký bazén, hlídač maxima spotřeby energií)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 7.635 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 36.357 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2634 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o předložené projektové dokumentaci stavby „Havlovice u Domažlic, parcelní číslo 260/48 - rodinný dům“ vypracované Ing. Zbyňkem Wolfem, č. zak. 64/2020 a označené datem 10/2020 a konstatuje, že došlo ke splnění stanovených regulativ pro výstavbu rodinného domu v obytné zóně v městské části Havlovice ze strany xxx, jakožto budoucího vlastníka pozemku p. č. 260/48, k. ú. Havlovice u Domažlic(OSM)

 

2635 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3709/35, 3709/12, 3709/15 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Masarykova 385 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2636 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4818/6 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 516/1, 2 - přeložka kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2637 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a části pozemku p. č. 5704 v Petrovické ulici v Domažlicích), kterým se sjednává prodloužení doby nájmu do 30.06.2021, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2638 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 987/7 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění kůlny a k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za cenu 8.000 Kč/rok/celý předmět nájmu, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2639 - schvaluje propachtování částí pozemků p. č. 637/3, 343/53, 635/18 a 635/20, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezených situačními plánky k zemědělskému hospodaření společnosti FOMAS s. r. o., se sídlem Nový Spálenec 14, Česká Kubice, PSČ 344 01, IČ 49193660 na dobu neurčitou, za cenu 4.250 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2640 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, dne 13.12.2007, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, dne 21.11.2014, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2641 - a) schvaluje zadání zakázky na změnu nastavení tarifů parkovného u parkovacích automatů a změny vzhledu parkovacích lístků společnosti WSA doprava a parkování s. r. o., se sídlem Na Plachotě 156, Radonice, PSČ 250 73, IČ 27913309 v rozsahu dle předloženého návrhu za cenu 42.326 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 5171 + 42.326 Kč (změna nastavení parkovacích automatů)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 + 7.346 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 34.980 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2642 - schvaluje přijetí daru - kanalizační stoky PVC DN 300 v délce 29,81 m vybudované v rámci stavby Prodloužení kanalizační stoky na p. p. č. 4879/22, Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2643 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost projednat návrh na úpravu zabezpečení přechodu pro chodce v ul. Komenského v Domažlicích dle předloženého návrhu - žádosti

Termín splnění: 31.01.2021(OSM)

 

2644 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky zřízených v rámci stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka na p. č. 737 Havlovice“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Viktorem Krutinou, č. zak 133/2020 a označené datem říjen 2020 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 665, 667/1 a 662, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 ks přípojka(OSM)

 

2645 - a) schvaluje úhradu nákladů za již provedené truhlářské práce v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 společnosti U Kačarů s. r. o., se sídlem Pasečnice 11, Domažlice, IČ 25214497 v rozsahu dle předloženého dodacího listu v celkové výši 19.212 Kč bez DPH

b) schvaluje úhradu nákladů za již provedené zámečnické práce v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 panu Patrikovi Dolinovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 41629809 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 9.393 Kč bez DPH

c) schvaluje úhradu nákladů za již provedené klempířské a stavební práce v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 společnosti STAVBY VZL s. r. o. se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 v rozsahu dle předloženého položkového rozpočtu v celkové výši 26.620 Kč bez DPH(OSM)

 

2646 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 11.11.2020

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

 

2647 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 150.000 Kč (náhrady platů v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 112.108 Kč (platy zaměstnanců)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 27.802 Kč (odvody sociální zabezpečení zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 10.090 Kč (zdravotní pojištění zaměstnanci)(OF)

 

2648 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 627.605 Kč (dotace PK – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 627.605 Kč (M.centrum – dotace PK, pečovatelská služba)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

účet 672 – dotace PK- pečovatelská služba + 627.605 Kč

účet 501 – spotřeba materiálu + 14.305 Kč

účet 521 – mzdové náklady + 350.000 Kč

účet 524 – zákonné sociální pojištění + 118.300 Kč

účet 527 – zákonné sociální náklady (ochranné pomůcky) + 45.000 Kč

účet 558 – pořízení drobného dl. Majetku + 100.000 Kč(OF)

 

2649 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

účet 672 – mimořádná dotace MPSV vícenáklady COVID19, pobytové služby + 528.347 Kč

účet 501 – spotřeba materiálu + 528.347 Kč(OF)

 

2650 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5363 + 164.695 Kč (odvod FÚ – 66 TI OZ Na Bábě)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 164.695 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2651 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 400.000 Kč

Účet 524 – zákonné sociální pojištění + 400.000 Kč(OF)

 

2652 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu(OF)

 

2653 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 dle předloženého návrhu(OF)

 

2654 - a)ruší usnesení č. 1712 ch) a j) ze dne 03.03.2020

b) mění a doplňuje usnesení č. 1712 i) tak, že vánoční trhy se konají od 19.12.2020 do 23.12.2020 se zákazem prodeje potravin a nápojů s výjimkou prodeje ryb(OKS)

 

2655 - souhlasí s přijetím daru – 123 ks koupelových solí v celkové hodnotě 6.150 Kč od dárce - Pavel Matura, PSČ 341 42 Hlavňovice, IČ 42301424, pro příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OKS)

 

2656 -  schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání „Vánočních trhů“ od čtvrtka 17.12.2020 od 7.00 hodin do pondělí 28.12.2020 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel pořadatelů, prodejců, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

2657 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2658 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Karlu Štípkovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2659 - schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2660 - schvaluje odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2661 - schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Lence Žákové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2662 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2663 - schvaluje odměnu ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, Bc. Haně Hruškové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2664 - schvaluje odměnu ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice Bc. Lence Schirové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2665 - schvaluje odměnu řediteli Městského Kulturního střediska v Domažlicích, Michalu Karolyimu, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2666 - souhlasí s podáním výpovědí ze smlouvy o dílo (Servisní smlouva o údržbě MDKS) uzavřené se společností Telmo, a. s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781, dle předloženého návrhu(MP)

 

2667 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 09.11.2020

 

2668 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na akci „Rekonstrukce přípravy TV na směšovací stanici Palackého v Domažlicích“ uzavřené dne 17.09.2020 mezi městem Domažlice a společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, Domažlice, IČ 291567932 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 5171 + 41.921 Kč (Směšovací stanice Palackého - oprava havarijního stavu ohřevu TUV – Dodatek č. 1)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 7.276 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 34.645 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2669 - a) souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice, IČ 75005743, o individuální dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů při zajištění péče o děti ve věku 3 – 10 let v době nouzového stavu a souhlasí s přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4122 + 4.056 Kč (Dotace PK – péče o děti v době nouzového stavu)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 + 4.056 Kč (ZŠ a MŠ Domažlice – přeposlání dotace péče o děti)(OF)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 26. 11. 2020 14:43
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2020 7:31
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)