Menu
Město Domažlice
Domažlice

72. schůze ze dne 27.10.2020

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 72. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27.10.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2530 - schvaluje upravený program schůze

 

2531 - schvaluje aktualizaci vzorové smlouvy na stavební práce s pozastávkou, vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou bez milníku a s milníkem, vzorovou smlouvu o poskytování služeb a použití vzorové smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace dle předloženého návrhu s platností od 27.10.2020(OSM)

 

2532 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/ Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec(OSM)

 

2533 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 30 (D6) v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.11.2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2534 - bere na vědomí dopis ze dne 30.09.2020 a ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. doplnit své vyjádření o podrobnější vysvětlení bodů 1 a 4 ve lhůtě 1 týdne a předložit ho odboru správy majetku za účelem zpracování odpovědi(OSM)

 

2535 - a) schvaluje výjimku z čl. II. odst. 2. písm. a) Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice a zařazuje žádost o přidělení bytu do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje přidělení bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu služebního bytu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2536 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2537 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2538 - schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa – kolumbárium dle předloženého návrhu(OSM)

 

2539 - ukládá odboru správy majetku zajistit osazení dopravního značení za účelem snížení rychlosti v ulici U Jezera dle předloženého návrhu - žádosti

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

2540 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k memorandu o spolupráci uzavřeného 29.10.2019 mezi městem Domažlice a společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 29160952 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2541 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0287 § 3634 pol. 5171 + 16.500 Kč (PD - Směšovací stanice Palackého - oprava havarijního stavu ohřevu TUV)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2542 - souhlasí s pokácením dvou jedinců smrků na městském pozemku č. p. st. 2311/1, k. ú. Domažlice před domem v ul. Švabinského č. p. 562 v Domažlicích(OSM)

 

2543 - nesouhlasí s výměnou zeleně na pozemku č. p. st. 3692/5, k. ú. Domažlice v ul. Masarykova v Domažlicích(OSM)

 

2544 - souhlasí s pokácením čtyř jedinců javoru na pozemku č. p. st. 980/5, k. ú. Domažlice v Domažlicích(OSM)

 

2545 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka 60 ks tabletů“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde zadavatelem zakázky je Základní škola Domažlice, Komenského 17(OSM)

 

2546 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a části pozemku p. č. 5704 v Petrovické ulici v Domažlicích), kterým bude sjednáno prodloužení doby nájmu do 30.06.2021(OSM)

 

2547 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.03.2015 (jejíž předmětem je pronájem částí pozemků p. č. 4779/16 a p. č. 5510, oba v k. ú. Domažlice) mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností TOP TANK s. r. o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ 26403226, jakožto nájemcem, kterým se sjednává prodloužení doby nájmu do 30.09.2025, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2548 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem „Celotělová vana elektricky výškově nastavitelná s bočním vstupem“ vyhlášené organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48344958 v rámci které byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti ERILENS s. r. o., se sídlem Papírenská 114/5, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 45306371 za cenu 468.270 Kč včetně DPH

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 468.270 Kč z fondu investic organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory na financování veřejné zakázky na dodávku s názvem „Celotělová vana elektricky výškově nastavitelná s bočním vstupem“(OSM)

 

2549 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidla SCANIA – nákladní automobil, tahač návěsů, RZ: 7P5 0450 povolená hmotnost 18 t, PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ teleskopický domíchávač, RZ:P02 3711 povolená hmotnost 36 t, dne 05.11.2020

b) souhlasí s úplnou uzavírkou ul. Msgre B. Staška u domu č. p. 54, Domažlice z důvodu vykládky vazníků krovu dne 05.11.2020 a s nařízením objížďky(OSM)

 

2550 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková, Lenka Králová/ Ing. Martin Janovec a Mgr. Ivan Rybár/Mgr. Michal Frček(OSM)

 

2551 - souhlasí s vydáním rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to části pozemku p. č. 24/9, k. ú. Babylon o výměře 10 m2, dotčeného stavbou „Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u Marianských Lázní“, na dobu 30 let, za podmínky, že před jeho vydáním bude uhrazena částka odpovídající škodě způsobené na lesním pozemku dle předloženého znaleckého posudku č. 4632 - 72/2020 vypracovaného Ing. Jiřím Janů ke dni 13.10.2020(OSM)

 

2552 - ukládá odboru správy majetku zahájit jednání se společností Lindoneo, s. r. o., se sídlem Novoměstská 2170/1c, Řečkovice, Brno, PSČ 621 00, IČ 28291492 o podmínkách pronájmu pozemků p. č. st. 4028, p. č. 3705/10 a p. č. 3705/11, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: ihned(OSM)

 

2553 - schvaluje záměr propachtovat části pozemků p. č. 637/3, 343/53, 635/18 a 635/20, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezené situačními plánky k zemědělskému hospodaření(OSM)

 

2554 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitosti pozemek p. č. st. 1, druh pozemku: zastavěná plocha (jehož součástí je stavba č. p. 8, jiná stavba) a pozemek p. č. 1, druh pozemku: zahrada (jehož součástí je studna), a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství tvořených vedlejšími stavbami, oba v k. ú. Babylon společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o., IČ 26322994

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2555 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 693 ze dne 26.08.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 260/52, k. ú. Havlovice u Domažlic za minimální kupní cenu ve výši 1.687.400 Kč včetně DPH a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu s tím, že žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu

Termín splnění: 18.11.2020(OSM)

 

2556 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku p. č. 2506/1, k. ú. Domažlice za cenu 13.000 Kč a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

2557 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlovice“ nabídku společnosti ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Stráž nad Nisou, Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313 za cenu 1.300.300 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlovice“ se společností ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Stráž nad Nisou, Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0567 § 5512 pol. 6123 + 36.300 Kč (Dopravní automobil JSDH Havlovice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 36.300 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2558 - a) schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o dílo ze dne 16.01.2018 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 - 68.970 Kč (PD_sídliště Kavkaz)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 68.970 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2559 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 161.200 Kč (dohody o provedení práce a pracovní činnosti)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 145.916 Kč (platy zaměstnanců)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 11.214 Kč (odvody sociální zabezpečení zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 4.070 Kč (zdravotní pojištění zaměstnanci)(OF)

 

2560 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 60.000 Kč (náhrady platů v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 44.843 Kč (platy zaměstnanců)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 11.121 Kč (odvody sociální zabezpečení zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 4.036 Kč (zdravotní pojištění zaměstnanci)(OF)

 

2561 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 + 528.347 Kč (dotace MPSV- vícenáklady, výpadek příjmů COVID-19)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 91.004 Kč (M.centrum- pečovatelská služba, převod dotace MPSV)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 155.442 Kč (M.centrum- domov pro seniory, převod dotace MPSV)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 + 231.126 Kč (M.centrum- odlehčovací služby,převod dotace MPSV)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 + 49.107 Kč (M.centrum- domov se zvl.režimem,převod dotace MPSV)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 + 1.668 Kč (M.centrum- denní stacionář, převod dotace MPSV)(OF)

 

2562 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

2563 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, č.j.: MeDO-51877/2020-Ka ze dne 22.09.2020(OF)

 

2564 - schvaluje s účinností od 01.01.2021 do 31.12.2021 ceny za zajištění svozu směsného odpadu (kód odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb., 20 03 01), mimo odpadu objemného, pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající takto:

a) nádoba 110 litrů (popelnice) při četnosti svozu 1x týdně 2.400 Kč bez DPH/rok

b) nádoba 1100 litrů (kontejner) při četnosti svozu 1x týdně 24.000 Kč bez DPH/rok(OF)

 

2565 - bere na vědomí vzor Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby a o zajištění svozu směsného komunálního odpadu dle předloženého návrhu(OF)

 

2566 bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 14.10.2020(OF)

 

2567 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6112 pol. 5173 + 40.000 Kč (cestovné – zastupitelé)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 40.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2568 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0294 pol. 4116 ÚZ13013 + 168.425 Kč (Dotace MPSV-provoz dětské skupiny Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 ÚZ13013 + 168.425 Kč (Převod dotace MPSV p.o. Sluníčko)(OF)

 

2569 - schvaluje prezentaci města Domažlice dle nabídky společnosti West Bohemia Broadcasting s. r. o., se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Prokopova 166/26, PSČ 301 00, IČ 06666582, v médiu ZAK TV v rozsahu 6x pořad „Okénko z měst a obcí“ za cenu 81.000 Kč bez DPH(OKS)

 

2570 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5156 – 1.000 Kč (Správa budov – pohonné hmoty)

org. 0223 § 6171 pol. 5362 + 1.000 Kč (Správa budov – dálniční známky)(OKS)

 

2571 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5173 – 3.500 Kč (JSDHO Domažlice - ubytování, stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5162 + 3.500 Kč (JSDHO Domažlice - telekomunikace)(OKS)

 

2572 - schvaluje Dodatek č. 3 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

2573 - doporučuje zastupitelstvu města schválit kronikářský zápis za rok 2018 dle předloženého návrhu (OKS)

 

2574 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2021“ dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2021“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2021“ dle předloženého návrhu

h) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020(OKS)

 

2575 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021– registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2021“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020(OKS)

 

2576 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k právním úkonům při zastupování města Domažlice ve věci nařízeného jednání o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka, kdy soud jmenoval opatrovníka pro řízení město Domažlice. Řízení je vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 171/2013-116, 8 P a Nc 381/2020, 8 P a Nc 382/2020(OSVZ)

 

2577 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19.10.2020

 

2578 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 48.884 Kč (Osazení 5 ks soch vč. popisků, ukotvení desky, výměna stávajících popisků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 48.884 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2579 - schvaluje navýšení původní ceny 82.280 Kč vč. DPH na zadání zakázky na dodání akustických obrazů s označením office/home v celkovém počtu 33 ks a akustických melaminových kruhů v celkovém počtu 9 ks vč. dopravy do prostoru pivnice v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti ABIZOL CORPORATION s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČ 28660871 o 9.500 Kč vč. DPH, tzn. na celkovou cenu 91.780 Kč vč. DPH(OSM)

 

2580 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, mateřská škola – Poděbradova č. p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 47.701 Kč (MŠ Poděbradova, odvlhčení suterénu – realizace Dodatek č. 2)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 47.701 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

Datum vložení: 29. 10. 2020 14:17
Datum poslední aktualizace: 29. 10. 2020 14:22
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)