Menu
Město Domažlice
Domažlice

64. schůze RM ze dne 04.08.2020

-

U S N E S E N Í

 

ze 64. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 04.08.2020

 

Rada města v Domažlicích:

 

2270 - schvaluje upravený program schůze

 

2271 -  a) pověřuje k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů člena zastupitelstva města pana Ing. Jana Bendu

b) stanovuje ve smyslu § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika i jiný člen zastupitelstva pan Ing. Jan Benda (OKS)

 

2272 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ nabídku Ing. Miroslava Macha, fyzické osoby podnikající, IČ 16737385 za cenu 187.888 Kč bez DPH (OSM)


b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice  a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ s Ing. Miroslavem Machem, fyzické osoby podnikající, IČ 16737385 dle předloženého předloženého návrhu (OSM)

 

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0533 §3113 pol. 6121 + 227.345 Kč (TDS - ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a  odborné  učebny – stavební práce)

org. 0533 §6399 pol. 5362  -  39.457 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 §6409 pol. 6901 - 187.888 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2273 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "ZŠ Komenského 17, Domažlice – Bezbariérové úpravy, vybudování odborných učeben" se společností BEZPO Plzeň s.r.o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 za cenu ve výši 74.400 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

 

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 90.024 Kč (BOZP – ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny – stavební práce)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 15.624 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 74.400 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2274 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Domažlice parc. č. 2689/38 - VP" dle projektové dokumentace vypracované Jakubem Smazalem, IČ 09061339 a označené datem 06/2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/56 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch žadatele a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH (OSM)

 

2275 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel (OSM)

 

2276 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 14.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 362, Javorová ul., Domažlice podnájemci a členům jejich domácnosti uvedeným v žádosti (OSM)

 

2277 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 14.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 359 Javorová ul., Domažlice podnájemci a členům její domácnosti uvedeným v žádosti (OSM)

 

2278 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 14.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 356 Javorová ul., Domažlice podnájemci a členům její domácnosti uvedeným v žádosti (OSM)

 

2279 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 14.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 355 Javorová ul., Domažlice podnájemci a členům její domácnosti uvedeným v žádosti (OSM)

 

2280 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidla MERCEDES-BENZ – nákladní automobil pro přepravu betonu, RZ: 4P24789 povolená hmotnost 32 t, IVECO – autodomíchávač, RZ: 4P51654 povolená hmotnost 32 t, DAF – autodomíchávač, RZ: 3P15258 povolená hmotnost 32 t a SCANIA – domíchávač betonu, RZ: 1P35317 povolená hmotnost 32 t na období od 04.08.2020 do 31.12.2020 (OSM)

 

2281 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0110 § 5213 pol. 5137 + 80.000 Kč (drobný hmotný majetek - nákup generátorů ozónu)

org. 0110 § 5213 pol. 5903 – 80.000 Kč (rezerva na krizová opatření)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 100.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0110 § 5213 pol. 5903 + 100.000 Kč (rezerva na krizová opatření) (OF)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 8. 2020 13:28
Datum poslední aktualizace: 7. 8. 2020 9:02
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)