Menu
Město Domažlice
Domažlice

62. schůze ze dne 07.07.2020

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 62. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.07.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2181 - schvaluje upravený program schůze

 

2182 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) bere na vědomí splnění usnesení č. 1619 ze dne 04.02.2020

 

2183 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 258/13, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu

d) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 595/6, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

2184 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu byt č. 17/7, ul. Vodní, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2185 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 258/15, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2186 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2187 - schvaluje podání exekučního návrhu k vymožení pohledávky Města Domažlice ve výši 28.499,52 Kč na základě usnesení Obvodního soud pro Prahu 2 č.j. 32D 448/2013-86 ze dne 20. prosince 2019, a pověřuje advokátku Mgr. Jiřinu Endrštovou podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení(OSM)

 

2188 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti OTIS a. s., se sídlem Karlova 3, Plzeň, PSČ 301 00 na pořízení montáž a naprogramování čipových čteček do výtahů v základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích za cenu 156.414 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 189.261 Kč (ZŠ Msgre B. Staška, bezbariérové úpravy, odborné učebny – výtahové čipy)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 -   32.847 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 156.414 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2189 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti MAKRA DIDAKTA s. r. o., se sídlem Drahelická 162/47, Nymburk, PSČ 288 02, IČ 27916758 na zhotovení dvou kusů rohové sestavy na ručníky a dvou kusů krytu na topení dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 31.920 Kč (MŠ Palackého, oprava soc. zařízení)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 5.540 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.380 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2190 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti AKUOSVET s. r. o., se sídlem Milavče 62, PSČ 344 01, IČ 07088370 na vyhotovení hlukové studie na akci „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 5.000 Kč (ZŠ Komenského, rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 868 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.132 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2191 - souhlasí v souladu s čl. IV odst. 8 nájemní smlouvy uzavřené dne 31.08.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a MVDr. Lindou Birnerovou, IČ 75225271 jakožto nájemcem s provedením stavebních úprav dle žádosti ze dne 05.05.2020 ("Změna dispozice objektu"), a to na náklady nájemce(OSM)

 

2192 - a) ruší usnesení č. 2053 ze dne 09.06.2020

b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor vymezenou situačním plánkem, a to místnost č. 302 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

2193 - schvaluje uzavření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků při komplexní pozemkové úpravě k pozemku p. č. 3097/2, k. ú. Domažlice mezi xxx, které zastupuje město Domažlice jakožto opatrovník ustanovený rozhodnutím Státního pozemkového úřadu spis. zn. 2RP7500/2013-504202/06 ze dne 29.01.2016, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2194 - souhlasí se zplnomocněním společnosti Chodská obchodní společnost, s. r. o., IČ 45352305, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320 k podání žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k plánovanému investičnímu záměru "Polyfunkční dům Domažlice, Husova třída"(OSM)

 

2195 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4814/2 o výměře 15 m2 a část místní komunikace o výměře 65 m2 nacházející se pozemku p. č. st. 776 a na části pozemku p. č. 4814/2 za účelem umístění vyhrazeného parkoviště pro návštěvníky budoucí "komerční tunelové střelnice Domažlice", na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2026 s možností využití opce 4 x 5let, s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu 20 Kč/m2/rok za část pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice a 1 Kč/ m2/rok za část místní komunikace nacházející se pozemku p. č. st. 776 a na části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice, bez inflačního nárůstu, bez kauce a bez smluvního úroku z prodlení a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2196 - a) nesouhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla Na Kole, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla

b) nesouhlasí jako vlastník pozemků p. č. 1078/1, p. č. 1078/2, p. č. 1078/3, k. ú. Domažlice se vstupem na tyto pozemky za účelem umožnění přístupu do důlního díla "Na Kole" nacházejícího se na pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice

c) nesouhlasí jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo "Na Kole", s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

d) neschvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla "Na Kole"(OSM)

 

2197 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 2319/1 a části pozemku p. č. st. 1193 vymezené situačním plánkem, oba v k. ú. Domažlice pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2198 - ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na výměnu nebo opravu 7 ks výlepových zařízení na území města Domažlice

Termín splnění: 31.10.2020(OSM)

 

2199 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky zřízených v rámci stavby „Rodinný dům ul. Voborníkova - Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Ivanem Šachem, č. zak. 01/2019 a označené datem červen 2020 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4786/1 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 ks přípojka(OSM)

 

2200 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka 2 ks dodávkového automobilu“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jejíž zadavatele je společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.(OSM)

 

2201 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Plavecký bazén Domažlice – vybavení posilovny“ nabídku společnosti 3D FITNESS s. r. o., se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 1491, PSČ 564 01, IČ 28818067 za cenu 826.356,77 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Plavecký bazén Domažlice – vybavení posilovny“ se společností 3D FITNESS s. r. o., se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 1491, PSČ 564 01, IČ 28818067 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6122 + 999.892 Kč (Plavecký bazén vybavení posilovny )

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 173.535 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 826.357 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2202 - schvaluje zadání zakázky Ing. Jaroslavovi Kohelovi, fyzické osobě podnikající, IČ 63503310 na výrobu informačních panelů do Kulturního centra Pivovar dle předloženého návrhu(OSM)

 

2203 - mění a doplňuje usnesení č. 2114 ze dne 23.06.2020 takto:

"schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 5318, 5042/16, 525/1 a 2675/5, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačními plánky, a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.2017 mezi městem Domažlice a Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČ 47114983, dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

2204 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 06.05.2020 se společnosti AV MEDIA, a. s., se sídlem Pražská 63, Hostivař, Praha 10, PSČ 102 00, IČ 48108375 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben cizích jazyků, výpočetní techniky a přírodních věd včetně zajištění vnitřní konektivity“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6122 - 130.680 Kč (ZŠ Msgre B. Staška – IT )

org. 0518 § 6399 pol. 5362 + 22.680 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 108.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2205 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 16.06.2020

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2019 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2019 ve výši 4.787.839,40 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 183.905,10 Kč, na účet nerozděleného zisku ve výši 4.603.934,30 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. na rok 2020 dle předloženého návrhu tj. výnosy 65.000.000 Kč, náklady 63.387.000 Kč, výsledek hospodaření zisk 1.613.000 Kč

f) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2020 dle předloženého návrhu(OF)

 

2206 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0295 § 3539 pol. 2229 + 30.427 Kč (přijatá vratka dotace – p. o. Sluníčko)

org. 0295 § 6402 pol. 5364 + 30.427 Kč (vratka dotace dětská skupina – Plzeňský kraj)(OF)

 

2207 - souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 63.888 Kč na pořízení 2 ks výdejních vozíků s ohřevem do školní kuchyně(OF)

 

2208 - schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 11.700 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

2209 - a) schvaluje konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 26. září 2020

b) souhlasí s použitím finančních prostředků na akci „Svatováclavská jízda koní“ z org. 0219 Záležitosti kultury dle upraveného návrhu (nákup kokard, plakáty, náklady MKS)

c) schvaluje uzavírku střední a dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 26.09.2020 od 7.00 do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích (OKS)

 

2210 - schvaluje Dodatek č. 5 ke komisionářské smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 30.03.2006 mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, 344 01 Domažlice, IČ  26324261 dle předloženého návrhu(OKS)

 

2211 - schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra České republiky se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 00007064 a městem Domažlice, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

2212 - schvaluje členem řídícího výboru komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Domažlice místostarostku města Kdyně Ing. Věru Říhovou(OZVZ)

 

2213 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 122/2017, 8 P a Nc 202/2020, 8 P a Nc 203/2020 ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 404/2020, 8 P a Nc 92/2020, 8 P a Nc 93/2020 ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

2214 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 02.06.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15.06.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 29.06.2020

 

2215 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2020(MP)

 

2216 - schvaluje zadání zakázky na provedení úklidu budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti SAXANA GROUP k. s., se sídlem Mladoboleslavská 968, Praha 9, PSČ 197 00, IČ 27972046 v rozsahu dle předložené nabídky za cenu 20.800 Kč bez DPH(OSM)

 

2217 - schvaluje navýšení finančních prostředků zakázky na provedení úpravy hromosvodu jižního křídla budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti ELEKTRO-ŠTAIF, s. r. o., se sídlem Pod Vysokou 434, Zruč - Senec, PSČ 330 08, IČ 28039572 o částku 60.485 Kč bez DPH dle předložené nabídky, z důvodu změny provedení hromosvodu (dle varianty B)(OSM)

 

2218 - a) schvaluje podání žaloby proti společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., IČ 45359164, a to žaloby o odstranění vad díla nazvaného „Kompostárna Domažlice – stavební část“ prováděného na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn a. s., dne 15.04.2014

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku podáním žaloby proti společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., IČ 45359164, a to žaloby o odstranění vad díla nazvaného „Kompostárna Domažlice – stavební část“ prováděného na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn a. s. dne 15.04.2014, a zastupováním města Domažlice v soudním řízení touto žalobou zahájeném(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 7. 2020 14:50
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2020 8:52
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)