Menu
Město Domažlice
Domažlice

57. schůze ze dne 09.06.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

z 57. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 09.06.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2024 - schvaluje upravený program schůze

 

2025 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

2026 - a) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2027 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 240/1, ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

 

2028 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 235/2, ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2029 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 612/18, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2030 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 502/10, ul. Kunešova, Domažlicee s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2031 schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 253/8, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2032 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 236/4, ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2033 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 255/4, ul. Kovařovicova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2034 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - odst. 3. b) Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2035 - schvaluje uzavření Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury týkající se stavby „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9, Libeň, PSČ 190 00, IČ 04084063 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2036 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 1027/3 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Prokopa Velikého, 572 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2037 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na vykonání autorského dozoru na stavbu „Novostavba mateřské školy Petrovická“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 34401, IČ 73374792 ve výši 52.200 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 63.162 Kč (MŠ Petrovická – autorský dozor)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 10.962 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 52.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2038 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 508 b) a c) ze dne 04.03.2020

Termín splnění: 24.06.2020(OSM)

 

2039 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 18.05.2020 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 24.06.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/709858-01/20/01-002/00/R jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.08.2020

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/709858-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.06.2020

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/709858-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020(OSM)

 

2040 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/58, k. ú. Domažlice za cenu 311.650 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2020(OSM)

 

2041 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění provozu spojů linky 405611 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 ve výši 793.499,48 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.06.2020(OSM)

 

2042 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/57, k. ú. Domažlice za cenu 310.600 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2020(OSM)

 

2043 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2186/3, k. ú. Domažlice za cenu 2.158.660 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty společnosti ARTURE Art & Nature s. r. o., se sídlem U Pískovny 376, Domažlice, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26366282 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2020(OSM)

 

2044 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 84/1, druh pozemku: trvalý travní porost v k. ú. Babylon, vymezené situačním plánkem, za cenu 400 Kč bez DPH/ m2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.07.2020(OSM)

 

2045 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Protierozní opatření rokle Domažlice" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040 ve výši 2.448.649,89 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Protierozní opatření rokle Domažlice" s Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0525 § 2341 pol. 6171 + 2.962.867 Kč (Protierozní opatření rokle- realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.962.867 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2020(OSM)

 

2046 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky“ nabídku společnosti Prekt service s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Křivá 1849/25, PSČ 702 00, IČ 03023419 za cenu 243.460 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Výukové pomůcky“ se společností Prekt service s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Křivá 1849/25, PSČ 702 00, IČ 03023419 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6122 + 294.587 Kč (KC Pivovar - výukové pomůcky)

org. 0530 § 6399 pol. 5362 -    51.127 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  243.460 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2047 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Změna vytápění budovy na Chodském náměstí 97 v Domažlicích“ nabídku společnosti Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ  29156793 za cenu 329.124,77 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Změna vytápění budovy na Chodském náměstí 97 v Domažlicích“ se společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 29156793

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3122 pol. 6121 + 398.241 Kč (Chodská 97, změna vytápění – realizace )

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 69.116 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 329.125 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2048 - bere na vědomí žádost ve věci souhlasu s umístěním stavby "Přístřešek na auto" na pozemku p. č. st. 515/1, k. ú. Domažlice a trvá na svém usnesení č. 704 ze dne 28.08.2019, kterým nesouhlasila s výše uvedenou stavbou(OSM)

 

2049 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2585/13 dle situačního plánku označené jako část "A" a vedlejší stavby (kůlny), která je součástí pozemků p. č. st. 1074 a p. č. 2585/13, dle situačního plánku označené písmenem "A", vše v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 15.07.2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2050 - bere na vědomí žádost společnosti Autoškola Pod Vavřincem, spol. s r. o., se sídlem Prokopa Velikého 730, Domažlice ze dne 30.04.2020 a předběžně souhlasí s navrhovaným zrušením části stávajícího vodovodního řadu PE 90 v ulici Prokopa Velikého 730, Domažlice a zřízením nové vodovodní přípojky pro objekt č. p. 730, Týnské předměstí, jež je součástí pozemku p. č. st. 3333/2, k. ú. Domažlice za podmínky předložení příslušné projektové dokumentace s tím, že veškeré náklady spojené s vyhotovením projektové dokumentace a samotnou realizací budou hrazeny společností Autoškola Pod Vavřincem, spol. s r. o.(OSM)

 

2051 - schvaluje Koncepci městského pivovaru Domažlice z května 2020 předloženou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o.(OSM)

 

2052 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.04.2020 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.05.2020 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2053 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, a to místnosti č. 302 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, panu Vladimírovi Cimbolincovi, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 71589031 za účelem zřízení místa pro poskytování Reiki, na dobu neurčitou, za cenu 1.000 Kč/ m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

2054 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení servisu chladícího kompresoru v budově Zimního stadionu v Domažlicích společnosti ER servis Holding s. r. o., se sídlem náměstí Josefa Haška 6, Chroustovice, PSČ 538 63, IČ 04200632, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za provedení servisu chladícího kompresoru v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve celkové výši 129.146 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 156.267 Kč (SSZMD - Zimní stadion, servis kompresoru)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 27.121 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 129.146 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2055 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 50.000 Kč (Babylon - opravy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 50.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2056 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti IK Plzeň s.r.o., se sídlem Lesní 594, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 49789066 na vyhotovení návrhu/studie stavby „Parkoviště U Všech Svatých“ v Domažlicích za cenu 31.600 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 38.236 Kč (Parkoviště U všech Svatých - studie)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 38.236 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2057 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3429 pol. 5171 + 15.000 Kč (Dětská hřiště - kačírek)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2058 - a) schvaluje zadání zakázky na pořízení mycích strojů a vysavače do budovy Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti Sedláček s. r. o., se sídlem Zdaboř 488, Příbram, PSČ 261 01, IČ 25123297, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 257.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6122 + 297.660 Kč (Plavecký bazén - mycí stroje 2ks)

org. 0408 § 3412 pol. 5137 + 13.915 Kč (Plavecký bazén - vysavač 1ks)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 54.075 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 257.500 Kč (investiční rezerva)

c) schvaluje zadání zakázky na dovybavení restaurace v budově Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti GASTRO SERVIS Plzeň s. r. o., se sídlem Chotíkov 35, PSČ 330 17, IČ 29083141, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 260.687 Kč bez DPH

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6122 + 315.431 Kč (PB, restaurace - konvektomat a udržovač jídel)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 54.744 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 260.687 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2059 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení geologických prací pro stavbu „Domažlice Bytové domy - Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ společnosti SG GEOTECHNIKA, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00, IČ 41192168 dle předložené nabídky v celkové výši 62.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 75.988 Kč (PD DSP BD Kasárna, komunikace - geologický průzkum)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 75.988 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2060 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby rozšíření veřejného osvětlení v Tovární ulici v Domažlicích Ing. Antonínu Speierlovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předložené nabídky v celkové ceně 4.000 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na doplnění projektové dokumentace SO 402 přeložka sdělovacího kabelu „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ Ing. Antonínu Speierlovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předložené nabídky v celkové ceně 2.000 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 4.000 Kč (Doplnění PD-VO Tovární ul)

org. 0246 § 2219 pol. 6121 +  2.000 Kč (Doplnění PD - přeložka kabelu Kosmonautů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2061 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121  + 22.383 Kč (Pivovar Domažlice - doplnění elektroinstalace)

org. 0434 § 6399 pol. 5362  -    3.885 Kč (odpočet DPH)       

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.498 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2062 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy o výkon TDS na stavbě „Domažlice, mateřská škola Palackého, oprava sociálního zařízení pro děti“ se společností Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26347016 ve výši 25.200 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 30.492 Kč (MŠ Palackého, oprava soc. zařízení – TDS)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 5.292 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 25.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2063 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy o výkon TDS na stavbě „Domažlice, mateřská škola Poděbradova č.p.53, opatření proti vlhkosti v suterénu“ se společností Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26347016 ve výši 22.150 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 26.802 Kč (MŠ Poděbradova, odvlhčení suterénu - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.802 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2064 - schvaluje pronájem jednoho páru optických vláken na trase - datový rozvaděč náměstí Míru 1 až po optický datový rozvaděč v Mánesově ul. na pozemku p. č. 2311/18, GPS 49.4453042N, 12.9285119E, a jednoho páru optických vláken na trase - datový rozvaděč náměstí Míru 1 až po optický datový rozvaděč v ul. Hruškova na pozemku p. č. 5154/2, GPS 49.4379372N, 12.9214986E, v Domažlicích a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu optických vláken ze dne 18.04.2012 mezi městem Domažlice, jakožto pronajímatelem, a společností United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 03579051, jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 2 Kč bez DPH / metr délky předmětu nájmu / kalendářní měsíc(OSM)

 

2065 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2019 se společností MANUS Prostějov, spol. s r. o., se sídlem Za drahou 4332/4, Prostějov, PSČ 796 87, IČ 47900440 s názvem „Zajištění bezbariérového přístupu do budovy Diecézní Charity v Domažlicích“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0556 § 4377 pol. 6121 + 37.516 Kč (Diecézní charita, bezbariérový přístup – realizace, Dodatek č. 1)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 37.516 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2066 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4921/1, 2351/11, 2330, 4813/10, 2322/18, 2327/1, 2322/19, 2327/5, 2322/3, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, TS DO_0526-DO_0517 – HDPE - optokabel" na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2067 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019
příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice,
IČ 75006111

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto: úhrada ztráty ve výši 69.778,73 Kč z rezervního fondu(OF)

 

2068 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto: převod zisku ve výši 51.423 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2069 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto: převod zisku ve výši 383,63 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

2070 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto: převod zisku ve výši 2.125,71 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

2071 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: převod zisku ve výši 70.952,40 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2072 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 takto: převod ztráty ve výši 306.156,61 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období(OF)

 

2073 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto: převod zisku ve výši 143.056,01 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje převedení částky 143.056,01 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 do fondu investic příspěvkové organizace(OF)

 

2074 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto: převod zisku ve výši 20.913 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2075 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto: převod zisku ve výši 548.206,58 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2076 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178

b)schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2077 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121(OF)

 

2078 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2019 – zisku ve výši 66.501.138,07 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2020(OF)

 

2079 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Domažlice za rok 2019 a souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad

Termín splnění: 30.06.2020(OF)

 

2080 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek ke Smlouvě o kontokorentním úvěru, uzavřený mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ  00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2020(OF)

 

2081 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 02. 06. 2020

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o.při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r .o. za rok 2019 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení výsledku hospodaření takto: Převedení ztráty ve výši 568.454,21 Kč na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. na rok 2020 dle předloženého návrhu tj. výnosy 27.200.490 Kč, náklady 27.062.949 Kč, výsledek hospodaření zisk 137.541 Kč

f) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 5169 + 2.490 Kč (SSZMD s.r.o. – vyrovnávací platba)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 2.490 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2082 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 210/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.002.490 Kč mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2020(OF)

 

2083 - a) souhlasí s vyřazením majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118, 344 58 Domažlice, a to bezúplatným převodem na zřizovatele dle předloženého návrhu

b) souhlasí s vyřazením majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118, 344 58 Domažlice, a to prodejem dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 § 3314 pol. 2123 + 47.802 Kč (Městská knihovna – prodej majetku)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 47.802 Kč (rozpočtová rezerva)

d) souhlasí s vyřazením majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118, 344 58 Domažlice, a to likvidací dle předloženého návrhu(OF)

 

2084 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 200.000 Kč (dotace PK - Chodské slavnosti 2020)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 200.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti 2020)(OF)

 

2085 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6402 pol. 5364 + 1.225 Kč (vratka dotace – příprava sčítání domů v roce 2021)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.225 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2086 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 22.000 Kč (městská policie – opravy, hladinové čidlo)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 + 256.000 Kč (městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 + 64.012 Kč (městská policie – sociální zabezpečení)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 + 23.038 Kč (městská policie – zdrav. pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 34.200 Kč (městská policie – cestovné, ubytování)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 399.250 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2087 - souhlasí s vyřazením vyřazením elektrické žehličky, inv. číslo DKP 214, pořízené v roce 1979 v pořizovací ceně 10.190 Kč z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

2088 - neschvaluje nabídku na prezentaci města Domažlice v aplikaci „Na kole i pěšky“ za cenu 15.730 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu(OKS)

 

2089 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky se společností XANADU a. s., se sídlem Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, IČ 14498138 a městem Domažlice, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

2090 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 2143 pol. 5137 + 40.000 Kč (OICT - DDHM pivovar)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 40.000 Kč (investiční rezerva) (OICT a GIS)

 

2091 - a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění připomínkám PS1.2, PS1.3, PS1.4, PS1.5.3, PS1.5.5, PS1.6, PS1.8, PS2, PS4, PV1.1 a PV1.2 uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění z části připomínkám PS1.1.1, PS1.5.4, PS1.7 uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhovění připomínkám PS1.1.2, PS1.5.1, PS1.5.2, PS3, PS5, PS6 uplatněných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.06.2020(OVÚP)

 

2092 - a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění námitkám N1, N2 uplatněným k návrhu změny č. 1 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění s podmínkou námitce N3 uplatněné k návrhu změny č. 1 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhovění námitkám N4, N5 uplatněným k návrhu změny č. 1 Územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.06.2020(OVÚP)

 

2093 - doporučuje vydat opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Domažlice

Termín splnění: 24.06.2020(OVÚP)

 

2094 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Rybník o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2095 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26.05.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 25.05.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 01.06.2020

d) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 08.06.2020

e) odvolává na návrh výběrové komise z funkce člena výběrové komise pana Jana Kinclera, Domažlice

 

2096 - jmenuje členem výběrové komise Ing. Helenu Krutinovou, Domažlice

 

2097 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2020(MP)

 

2098 - schvaluje platový výměr Bc. Haně Hruškové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2020(OKS)

 

2099 - schvaluje návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24.06.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2100 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 1.250.000 Kč (Opravy - Kozinova 86)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.250.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 24.06.2020(OSM)

 

2101 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090160914 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2102 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení demontáže skleněných dveří, výměnu cylindrických vložek FAB u těchto dveří a jejich zpětné montáže v rámci dodání systému centrálního klíče budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice společnosti SUZA GLASS, s. r. o., se sídlem Ptácká 191, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, IČ 24813125 dle předložené nabídky za cenu 39.980 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 48.376 Kč (Pivovar Domažlice - výměna FAB)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -  8.396 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 39.980 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2103 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení úpravy hromosvodu jižního křídla budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti ELEKTRO-ŠTAIF, s. r. o., se sídlem Pod Vysokou 434, Zruč - Senec, PSČ 330 08, IČ 28039572 dle předložené nabídky za cenu 80.787 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 97.752 Kč (Pivovar Domažlice – úprava hromosvodu)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -  16.965 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 80.787 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2104 - a) schvaluje uzavření Dohody o poskytování právní služby s Advokátní kanceláří Mgr. Vladimír Kolář, fyzickou osobou podnikající, Boettingerova 2902/26, PSČ 301 00, Plzeň, IČ 71467114 na právní rozbor použití jednacího řízení bez uveřejnění pro realizaci veřejné zakázky projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth in Wald“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 5169    + 24.200 Kč (Pivovar – cíl EÚS – právní služby, veřejná zakázka na realizaci expozic)

org. 0528 § 6399 pol. 5362     -   4.200 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901     - 20.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2105 - bere na vědomí došlé nabídky na spolupráci - provozování restaurace v objektu Kulturního centra - pivovar Domažlice a souhlasí s navrhovaným postupem(OSM)

 

2106 - a) schvaluje dokument Přívětivý úřad dle předloženého návrhu

b) schvaluje dokument Identifikované problémy komunikace dle předloženého návrhu

c) ukládá vedoucímu zajistit využití těchto dokumentů pro žádost o dotaci ve výzvě č. 109 OPZ

Termín splnění: 15.06.2020(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 11. 6. 2020 12:09
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2020 13:16
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)