Menu
Město Domažlice
Domažlice

48. schůze ze dne 31.03.2020

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 48. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 31.03.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1801 - schvaluje upravený program schůze

 

1802 - a) ruší usnesení č. 1666 b) ze dne 18.02.2020

b) jmenuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben –Vybavení IT“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Ivan Pavle a Lenka Králová(OSM)

 

1803 - schvaluje, aby město Domažlice uplatnilo smluvní pokutu v souladu s čl. IV. odst. 6 a) Smlouvy o zřízení práva stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.11.2019 (OSM)

 

1804 - a) doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.11.2019 dle ustanovení odst. 4 čl. IV této smlouvy

Termín splnění: datum konání zastupitelstva

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 260/51 v k. ú. Havlovice u Domažlic za minimální kupní cenu ve výši 1.633.500 Kč včetně DPH a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: datum konání zastupitelstva + 10 dnů(OSM)

 

1805 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28.12.2010 dle upraveného návrhu

Termín splnění: 31.05.2020(OSM)

 

1806 - bere na vědomí opravenou projektovou dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parcelního čísla 2382/37 v katastrálním území Domažlice" vypracovanou společností A.D.S. Rokycany, s. r. o., Smetanova 47, Rokycany, opatřenou datem 1/2020, jejíž investorem je xxxkonstatuje, že opravená projektová dokumentace předložená dne 13.03.2020 je v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22.01.2019(OSM)

 

1807 - a) bere na vědomí žádost o doplnění stožáru veřejného osvětlení

b) nesouhlasí s doplněním 1 ks stožáru veřejného osvětlení v ulici Vosmíkova v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1808 ruší konání pravidelných středečních trhů v roce 2020 na náměstí Míru v Domažlicích, a to do odvolání(OSM)

 

1809 - mění a doplňuje usnesení č. 1562 b) ze dne 21.01.2020 takto:

ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zajistit vydání rozhodnutí o změně v užívání, na základě kterého budou prostory bytu č. 2 v domě č. p. 62 na náměstí Míru v Domažlicích nově užívány jako kancelář

Termín splnění: 31.08.2020“(OSM)

 

1810 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633420 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633414 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633412 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633405 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

e) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633398 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

f) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633434 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

g) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633431 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

h) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633426 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

ch) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121633402 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

i) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 112.500 Kč (9 ŘD Javorová ul. OZ Na Bábě – připojení ČEZ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 112.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1811 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích a Havlovicích společnosti Primagra, a. s., se sídlem Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 dle předložené nabídky v celkové výši 144.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 5169 +174.845 Kč (deratizace kanalizace Domažlice, Havlovice)

org. 0263 § 6399 pol. 5362 -   30.345 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 144.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1812 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy o výkon TDS na stavbě „Zřízení výhybny cyklostezka ul. Hruškova v Domažlicích“ se společností Šťastný a Šleis STAVEBNICTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26347016 za 4.500 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 5.445 Kč (Zřízení výhybny cyklostezka Hruškova ul. - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.445 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1813 - nesouhlasí s vyjmutím sklepních prostor z pasportu bytu č. 50 v budově č. p. 141 v ul. Masarykova, Domažlice a jejich vypuštěním z příslušného evidenčního listu(OSM)

 

1814 - pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku k zastupováním Města Domažlice v řízení ve věci žaloby o popření pohledávky vedeném Krajským soudem Plzeň pod spisovou značkou KSPL 58INS 2648/2019(OSM)

 

1815 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4796/1, k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily(OSM)

 

1816 - a) souhlasí s pořízením zvonu do varny pivovaru dle předložené nabídky společnosti Umělecké zvonařství Dytrychová s. r. o., se sídlem Palackého 380, Brodek u Přerova, PSČ 751 03, IČ 04954980 v provedení dle varianty 2 - zvon hmotnosti cca 11 kg, spod. průměru 235 mm, výška 230 mm

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 pol. 2143 pol. 6127  + 60.500 Kč (Pivovar - zvon)

org. 0434 pol. 6399 pol. 5362  - 10.500 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 pol. 6409 pol. 6901  - 50.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1817 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT" realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti AV MEDIA, a. s., se sídlem Pražská 63, Praha 10, Hostivař, IČ 48108375 ve výši 4.636.408,00 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT" se společností AV MEDIA, a. s., se sídlem Pražská 63, Praha 10, Hostivař, IČ 48108375 dle předloženého návrhu za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6122 + 5.610.054 Kč (ZŠ Msgre B. Staška - Vybavení IT)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 973.646 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.636.408,00 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2020(OSM)

 

1818 - a) bere na vědomí žádost paní Lidmily Haasové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 45383693 o odložení plateb nájemného dle smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 28.05.2018 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) souhlasí s odložením plateb měsíčního nájemného hrazeného nájemcem Lidmilou Haasovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 45383693 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 28.05.2018, když důvodem pro odložení plateb nájemného je skutečnost, že nájemce nemůže předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odložené splátky nájemného (tedy nájemného, jehož splatnost nastala v době zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovně) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OSM)

 

1819 - a) bere na vědomí žádost pana Tomáše Jirouta, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 72269251 o odpuštění plateb nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2008 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) souhlasí s odložením plateb měsíčního nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Jiroutem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 72269251 za užívání pozemku p. č. 2571/2 v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2008, když důvodem pro odložení plateb nájemného je skutečnost, že nájemce nemůže předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odložené splátky nájemného (tedy nájemného, jehož splatnost nastala v době zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovně) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OSM)

 

1820 - a) bere na vědomí žádost pana Tomáše Strejce, fyzické osoby podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 o řešení plateb nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) souhlasí s odložením plateb měsíčního nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000, když důvodem pro odložení plateb nájemného je skutečnost, že nájemce nemůže předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odložené splátky nájemného (tedy nájemného, jehož splatnost nastala v době zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovně) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OSM)

 

1821 - a) bere na vědomí žádost paní Miroslavy Palkovičové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 61150339 a paní Stanislavy Ludvíkové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 76268349 o prominutí plateb nájemného dle smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 21.02.2017 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) souhlasí s odložením plateb měsíčního nájemného hrazeného nájemci Miroslavou Palkovičovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 61150339 a Stanislavou Ludvíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 76268349 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 638 v ulici Baldovská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 21.02.2017, když důvodem pro odložení plateb nájemného je skutečnost, že nájemci nemohou předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odložené splátky nájemného (tedy nájemného, jehož splatnost nastala v době zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovně) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OSM)

 

1822 - a) bere na vědomí žádost společnosti RENGL, s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec, PSČ 460 14, IČ 25420160 o odložení platby nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené dne 06.02.2018 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) souhlasí s odložením platby nájemného hrazeného společností RENGL, s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec, PSČ 460 14, IČ 25420160 za užívání 21 kusů výlepových zařízení na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 06.02.2018, když důvodem pro odložení platby nájemného je skutečnost, že nájemce nemůže předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odložené splátky nájemného (tedy nájemného, jehož splatnost nastala v době zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovně) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OSM)

 

1823 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1824 - a) souhlasí s vyřazením majetku - vozidla Multicar M25 příspěvkovou organizací DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, a to prodejem dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 2122 + 53.719 Kč (DTS Domažlice – prodej majetku)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 53.719 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1825 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 266.412 Kč na pořízení vozidla Multicar M2510(OF)

 

1826 - bere na vědomí informaci o úhradě pachtovného z pozemků od společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice – Týnské Předměstí, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu(OF)

 

1827 - a) ruší usnesení č. 1712 a), b) ze dne 03.03.2020

b) ruší usnesení č. 1713 a) a b) ze dne 03.03.2020

c) ruší usnesení č. 1787 a), b), c) a d) ze dne 17.03.2020(OKS)

 

1828 - schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, do dotačního titulu „Mikrogratnty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“ na projekt „Sklářské sympozium Tusta Vitrea“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

1829 - bere na vědomí informaci o snížení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na 120 Kč za měsíc březen 2020 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

1830 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j.: V/2300/84/2019 mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 a městem Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1831 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 35/2020, 8 P a Nc 67/2020 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc  305/2020, 4 P a Nc 79/2020 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

1832 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 11.03.2020

 

1833 - a) bere na vědomí informaci jednatele společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, Domažlice o žádostech provozovatelů služeb v objektech společnosti, týkající se prominutí nájmu za užívání prostor, z důvodu nemožnosti jejich užívání ke sjednanému účelu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

b) bere na vědomí informaci jednatele společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice o odložení plateb měsíčního nájemného provozovatelům služeb a schvaluje uzavření dohody o odložení splatnosti nájemného s tím, že nájemce uhradí odložené splátky nájemného (tedy nájemného, jehož splatnost nastala v době zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovně) do 31.12.2020, pokud nebude dohodnuto jinak(OF)

 

1834 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ se společností INGEM a. s., se sídlem Barrandova 366/26, PSČ 326 00 Plzeň, IČ 63504006 za cenu 65.800 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 79.618 Kč (Kotelna Švabinského – BOZP)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 13.818 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 65.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1835 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě uzavřené dne 28.06.2019 mezi městem Domažlice a společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo - interiér pivnice“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1836 - jmenuje členy komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek na poskytnutí úvěru ve výši 15.000.000 Kč na dofinancování projektu Pivovar-Kulturní centrum ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Ing. Alena Kučerová, Ing. Milena Vlčková(OF)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 1. 4. 2020 14:24
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2020 15:26
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)