Menu
Město Domažlice
Domažlice

47. schůze ze dne 17.03.2020

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 47. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 17.03.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1722 - schvaluje upravený program schůze

 

1723 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 17/C3 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 22.04.2014 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1724 - a) bere na vědomí žádost o souhlas se zasklením lodžie u bytu č. 5 v ul. 17. listopadu 247 v Domažlicích

b) nesouhlasí se zasklením lodžie u bytu č. 5 v ul. 17. listopadu 247 v Domažlicích(OSM)

 

1725 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1726 - a) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

ch) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

i) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1727 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 276/23(C9), ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1728 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 17/7, ul. Vodní, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1729 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 612/18, ul. Michlova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1730 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 258/13, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1731 schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 255/4, ul. Kovařovicova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1732 - nesouhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu č. 6, v budově čp. 392 v ul. Pelnářova v Domažlicích podle § 2291 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění(OSM)

 

1733 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 4 nacházející se v budově čp. 204 v ulici Mánesova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1734 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958, dne 21.02.2017, kterým se omezuje předmět nájmu, dle předloženého návrhu (OSM)

 

1735 - a) nesouhlasí s pokácením dvou okrasných třešní v ulici Břetislavova 243, před zbrojnicí JSDHO Domažlice na pozemcích parc. č. 577/4 a parc. č. 575, oba v k. ú. Domažlice

b) souhlasí s odstraněním pnoucí dřeviny na pozemku parc. č. 577/4, k. ú. Domažlice a umístěním kamene s pamětní deskou v rámci výročí 150. let od založení dobrovolných hasičů v městě Domažlice na tomto místě(OSM)

 

1736 - a) ruší usnesení č. 1623 ze dne 04.02.2020

b) souhlasí s pokácením dvou krajních lip u křižovatky ulic 28. října a Sadová na pozemku p. č. 4920/1, k. ú. Domažlice a s provedením náhradní výsadby na stejném místě

Termín splnění: ihned(OSM)

 

1737 - mění a doplňuje usnesení č. 1613 ze dne 04.02.2020 takto:

"schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře s WC č. 010 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizaci Domažlice se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, IČ 69457026, za účelem zřízení místa pro setkávání, provozování činnosti organizace a zřízení archivu, na dobu neurčitou, za cenu 500 Kč/ m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu" (OSM)

 

1738 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností REVIT projekt s. r. o., se sídlem Hlavní 777, Tlučná, PSČ 330 26, IČ 29104530 na realizaci na realizaci opravy fasády objektu klubovny Junák dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0532 § 3639 pol. 5171 + 37.934 Kč (JUNÁK – oprava fasády)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 37.934 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1739 - schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 5747 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1740 - a) schvaluje zřízení služebnosti umístění a provozování stavby optické sítě MKIS levobřežního v rámci stavby MKIS - úsek projení Domažlice Havlovice - náhon k části pozemku p. č. 80/3, k. ú. Havlovice u Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 385-1059/2018 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. ve prospěch města Domažlice na dobu určitou (po dobu životnosti stavby) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-2301/2019/SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0551 § 5311 pol. 5122 + 12.100 Kč (MKIS Havlovice - náhon - VB)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1741 - souhlasí jakožto vlastník souboru movitých věcí - doskočiště pro skok o tyči - vedených v evidenci města Domažlice pod inventárními č. 60002 a 60005 tvořících předmět výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 14.07.2017 mezi městem Domažlice jakožto půjčitelem a Správou sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, jakožto vypůjčitelem (dále též jen „Doskočiště“) s tím, aby Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. poskytla Doskočiště do výpůjčky (k bezplatnému užívání) na dobu nepřesahující dobu výpůjčky podle výše uvedené smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 14.07.2017 spolku AC Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 215, Domažlice, IČ 68782471 za účelem užívání Doskočiště k provozování sportovní činnosti atletického kroužku v Horšovském Týně za těchto podmínek:

  • po dobu trvání výpůjčky Doskočiště na základě smlouvy mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. a spolkem AC Domažlice, z. s. bude na pozemku p. č. 2651/1 v k. ú. Domažlice, kde se Doskočiště nacházelo, umístěno jiné doskočiště pro skok o tyči ve vlastnictví spolku AC Domažlice, z. s., zároveň budou po celou dobu výpůjčky prováděny spolkem AC Domažlice, z. s. veškeré provozní revize obou doskočišť, a to dle příslušných obecně závazných předpisů

  • ke dni ukončení výpůjčky Doskočiště na základě smlouvy mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. a spolkem AC Domažlice, z. s. bude Doskočiště vráceno (umístěno zpět) na pozemek p. č. 2651/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1742 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu světel v budově sportovní haly v Domažlicích společnosti TESLA LIGHTING s. r. o., se sídlem Mladoboleslavská 1108, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 00, IČ 27103668, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za výměnu světel v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, v celkové výši 296.205 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 358.409 Kč (SSZMD - Sprotovní hala, oprava osvětleni)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 62.204 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 296.205 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1743 ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit žádost ze dne 05.02.2020

Termín splnění: 30.05.2020(OSM)

 

1744 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 58.080 Kč (PD - dodatečné povolení stavby Pivovar)

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 12.431 Kč (Pivovar - obložení varny, vícepráce)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 12.237 Kč (odpočet DPH)

org. 0287 § 2341 pol. 5171 + 35.697 Kč (el.přípojka Čerchov)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 93.971 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1745 - bere na vědomí opravenou projektovou dokumentaci stavby „Novostavba RD Domažlice“ vypracovanou společností A.D.S. Rokycany, s. r. o., Smetanova 47, Rokycany, opatřenou datem 10/2019, jejíž investorem je xxxkonstatuje, že opravená projektová dokumentace předložená dne 25.02.2020 je v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.10.2018(OSM)

 

1746 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210 v k. ú. Domažlice - kůlny poř. č. 18 vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1747 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice z. s., se sídlem Havlovice 105, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48342271 za rok 2019 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.05.2001(OSM)

 

1748 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení obnovy písma u vybraných pomníků/pamětních deskách na území města Domažlice a místní části Havlovice u Domažlic panu Radku Krausovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 45380678 v rozsahu dle předložené nabídky ze dne 13.01.2020

b)schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 32.361 Kč (Pomníky - obnova písma)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 32.361 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1749 - souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s vypouštěním tetřeva hlušce dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 03.03.2020(OSM)

 

1750 - souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s neomezeným lovem jelena siky bez rozdílu pohlaví a věkových tříd v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 03.03.2020(OSM)

 

1751 - souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s odlovem nenormované zvěře spárkaté - jelena siky a muflona v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 03.03.2020(OSM)

 

1752 - souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s lovem dančí zvěře při společném lovu v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 03.03.2020(OSM)

 

1753 - souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice a držitel honitby město Domažlice se zřizováním umělých nor (úkrytů pro zvěř) a zakládáním políček pro zvěř na pozemcích honitby, a to v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 03.03.2020(OSM)

 

1754 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.01.2020 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1755 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru během výkopových prací v rámci stavby „Novostavba mateřské školy Petrovická“ s organizací Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745 za cenu 6.474 Kč vč. DPH dle předložené cenové nabídky

 

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 6.474 Kč (MŠ Petrovická – archeologický dozor)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 1.124 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.350 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1756 - a) schvaluje zadání zakázky Osazení uměleckých děl "Nahoru" a "Ticho a Světlo" panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, Kdyně, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje nabytí uměleckého díla "Ticho a Světlo" dle předávacího protokolu uzavřeného s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 52.210 Kč ("NAHORU" instalace sochy)

org. 0287 § 3639 pol. 5137 + 33.620 Kč ("TICHO A SVĚTLO" instalace sochy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 85.830 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1757 - souhlasí s využitím asfaltové plochy (východní část) areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích Pavlem Hrabíkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 68818530 za účelem provádění výcviku žadatelů o udělení řidičského oprávnění za podmínky dodržování Provozního a návštěvního řádu dětského dopravního hřiště Domažlice a úhrady příslušného poplatku a respektování doby vyhrazené pro provádění tohoto výcviku s tím, že rozdělení času pro provozovatele schválené usnesením rady města č. 5133 ze dne 06.03.2018 zůstane zachováno a fyzická osoba Pavel Hrabík bude dopravní hřiště využívat společně se společností AUTOŠKOLA HRABÍK s. r. o.(OSM)

 

1758 - schvaluje uzavření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků při komplexní pozemkové úpravě k pozemku p. č. 2151, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1759 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, kterým se stanoví nájemné za užívání areálu plaveckého bazénu ve výši 1.247.470 Kč/rok bez DPH, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1760 - a) schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy se společností NÁPOJE HRUBÝ s. r. o., se sídlem Stráž, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 02850427 s tím, že výpověď bude podána tak, aby nájemní vztah byl ukončen k 30.09.2020

b) souhlasí se záměrem odstranění stavby na pozemku p. č. st. 1161/17 k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1761 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.05.2018, jehož předmětem je prodloužení termínu pro provedení stavby a doby trvání práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2483/17, k. ú. Domažlice o 6 měsíců dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1762 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 1283/2 v k. ú. Újezd u Domažlic

Termín splnění: 06.04.2020

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 1283/2 v k. ú. Újezd u Domažlic za účelem rozšíření recyklačního střediska stavebních odpadů(OSM)

 

1763 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí (přijetí daru) dílu "a" z pozemku p. č. 631/3 v podobě, v jaké vznikl na základě geometrického plánu č. 380-2178/2017 vyhotoveného společností GEODEZIE KLATOVY s. r. o., IČ 25200127, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice, a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2020(OSM)

 

1764 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 5021 + 936.850 Kč (Pivovar Cíl EUS - dohody včetně odvodů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 936.850 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1765 - doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 491 ze dne 29.01.2020(OSM)

 

1766 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 260/61, 260/64 a 322/4, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Domažlice podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1002992030 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ 01312774 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2020(OSM)

 

1767 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy poškozeného elektrického vedení v místě vybudovaných prostupů pro pivovarskou technologii v budově „Kulturního centra – Pivovar Domažlice“ společnosti EMO Elektrik s. r. o., se sídlem Krátká 1137/5, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25236113 dle předložené nabídky v celkové výši 12.418 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 5171 + 15.026 Kč (Pivovar Hvozd - oprava elektroinstalace)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 -   2.608 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.418 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1768 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Domažlice Bytové domy - Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Domažlice Bytové domy - Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 za cenu 527.575 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 741.216 Kč (PD DSP Bytové domy Domažlice – Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 741.216 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1769 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování dokumentace na opravu sociálního zařízení v budově Mateřské školky v Palackého ulici č. p. 224 v Domažlicích Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 v celkové výši 18.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5169 + 22.385 Kč (PD, MŠ Palackého – oprava soc. zařízení)

org. 0287 § 6399 pol. 5362  - 3.885 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1770 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení úpravy zábradlí pojízdné tribuny v prostoru dětské knihovny v západním křídle budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice Zdeňkovi Kurcovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 63501309 dle předložené nabídky v celkové výši 4.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 5.808 Kč (Pivovar knihovna - zábradlí k pojízdné tribuně)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -  1.008 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1771 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Zřízení výhybny cyklostezka ul. Hruškova v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01, IČ 48035599 za cenu 69.215,19 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 83.751 Kč (Zřízení výhybny cyklostezka ul. Hruškova v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 83.751 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1772 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5153 + 820.063 Kč (PB - el. energie)

org. 0239 § 3412 pol. 2324 + 820.063 Kč (příjem náhrad za el. energie PB)(OSM)

 

1773 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 65.000 Kč na pořízení osobního automobilu Fiat Doblo Cargo(OF)

 

1774 - a) schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-27724-13 o pojištění živelním, o pojištění odcizení, o pojištění elektronických zařízení a o pojištění strojů, uzavřené mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 53.649 Kč (pojištění majetku)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 53.649 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1775 - a) souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 ve výši 174.240 Kč na úhradu nákladů na stěhování knihovního fondu z budovy Boženy Němcové 118

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 takto:

účet 518 – nákup služeb + 174.240 Kč (stěhování knihovního fondu z budovy B. Němcové 118)

účet 518 – nákup služeb + 124.630 Kč (stěhování knihovního fondu ze skladu Petrovická 117)(OF)

 

1776 - schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o běžném účtu č. 27-6462700287/0100 (fond rozvoje bydlení), uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

1777 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1778 - schvaluje zrušení běžného účtu č. 757972389/0800, vedeného u České spořitelny a. s., se sídlem Olbrachtova 1229/62, 140 000 Praha 4, IČ 45244782 dle předloženého návrhu(OF)

 

1779 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 1039 pol. 5151 + 50.000 Kč (stočné hájenka Babylon čp. 34)

org. 0239 § 1039 pol. 2324 + 50.000 Kč (přijaté náhrady – DML s.r.o., Babylon čp. 34)(OF)

 

1780 - a) schvaluje převedení pohledávek na pokutách a nákladech řízení do podrozvahové evidence v celkové výši 928.241,71 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 48.484 Kč dle předloženého návrhu

c) schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku ze psů do podrozvahové evidence ve výši 225 Kč dle předloženého návrhu

d) schvaluje převedení přeplatků z pokut, nákladů řízení a místních poplatků ve výši 5.766 Kč do výnosů dle předloženého návrhu

e) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2019 dle předloženého návrhu(OF)

 

1781 - schvaluje spolupořádání akce „Den dětí v Domažlické nemocnici“ Domažlickou nemocnicí, a. s., Kozinova 292, Domažlice a městem Domažlice dne 3. června 2020 v areálu nemocnice(OKS)

 

1782 - a) bere na vědomí termín zápisu 05.05.2020 a kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovená ředitelem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace

b) bere na vědomí termín zápisu 05.05.2020 a kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovená ředitelkou Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

1783 - a) bere na vědomí kalkulaci měsíčních neinvestičních výdajů na 1 dítě v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci a na 1 dítě v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci

b) doporučuje řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 ve výši 300 Kč/měsíc

c) doporučuje ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 ve výši 300 Kč/měsíc(OKS)

 

1784 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 25.000 Kč (Rozpočtová rezerva)

org. 0229 § 6171 pol. 5132 +25.000 Kč (Personální záležitosti – ochranné pomůcky)(OKS)

 

1785 -souhlasí s vyřazením majetku:

- 4 x čtečka úkonů, inv. číslo 141, 142, 185,188, pořízená v roce 2011 v pořizovací ceně 14.388 Kč

- 4 x čtečka úkonů, inv. číslo 422, 578, 579, 580, pořízená v roce 2014 v pořizovací ceně 14.508 Kč

- televizor Samsung, inv. číslo 1232, pořízený v roce 1997 v pořizovací ceně 13.330 Kč

- pračka Siemens, inv. číslo 1015, pořízená v roce 2002 v pořizovací ceně 14.565,54 Kč

- magnetoterapie, inv. číslo 1324, pořízená v roce 1998 v pořizovací ceně 34.910 Kč

- počítač, inv. číslo 145, pořízený v roce 2011 v pořizovací ceně 21.695,94 Kč

- počítač INTEL, inv. číslo 364, pořízený v roce 2013 v pořizovací ceně 19.333,06 Kč

- kuchyňská linka MAROKA, inv. číslo 990, pořízená v roce 2009 v pořizovací ceně 17.400 Kč

- počítač + monitor, inv. číslo 1301, pořízený v roce 1995 v pořizovací ceně 23.527 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory dle předloženého návrhu(OKS)

 

1786 - a) bere na vědomí vyřazení 32 kusů televizorů Samsung, uhlopříčka 55 cm, z evidence majetku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice dle předloženého návrhu

b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice nabídnout nepotřebný majetek – nerezové odpadkové koše bezplatně příspěvkovým organizacím nebo zajistit prodej nepotřebného majetku

Termín splnění: 30.06.2020(OKS)

 

1787 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru, na Chodské náměstí, do Chodské ulice a do ulice Msgre B. Staška v Domažlicích ve dnech 30.04.2020 – 06.05.2020 pro vozidla – historickou a současnou vojenskou techniku nezjištěných RZ - z důvodu konání „Oslav svobody“ a vojenských campů

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, do ulice Msgre B. Staška, do ulice Chodská a na náměstí Míru v Domažlicích dne 04.05.2020 od 10:00 do 24:00 hodin pro vozidlo - nákladní automobil RZ 7P8 2517 a autobus 6AF 3990 z důvodu přepravy nástrojů a účinkujících na koncert Plzeňské filharmonie v MKS v Domažlicích

c) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, do ulice Msgre B. Staška, do ulice Chodská a na náměstí Míru v Domažlicích dne 05.05.2020 od 17:00 do 22:30 hodin pro vozidlo - autobus RZ 6P8 7126 z důvodu přepravy nástrojů a účinkujících Big Bandu Klatovy na náměstí Míru v Domažlicích

d) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, do ulice Msgre B. Staška, do ulice Chodská a na náměstí Míru v Domažlicích dne 09.05.2020 od 15:00 do 21:00 hodin pro vozidlo - autobus RZ 4K2 6259 z důvodu přepravy nástrojů a účinkujících Čerchovanu a Západočeského orchestru Mariánské Lázně v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích(OKS)

 

1788 - schvaluje platový výměr Mgr. Veronice Beránkové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.04.2020(OKS)

 

1789 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 203/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 204/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 205/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2020(OKS)

 

1790 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 206/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Muzeem Chodska v Domažlicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ 344 01, IČ 00073873, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1791 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 207/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídlištěm Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 22661492, dle předloženého návrhu (OKS)

 

1792 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 208/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Konfederací politických vězňů České republiky, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 44/6, PSČ 120 00, okresní pobočka č. 10 Domažlice, se sídlem Kdyně, Rýzmberská 553, PSČ 345 06, IČ 00417581, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1793 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 209/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.160 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1794 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO Domažlice ke dni 31.03.2020

b) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO Domažlice ke dni 31.03.2020(OKS)

 

1795 - a) schvaluje uzavření  Dohody o členství v  Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

1796 schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí České republiky se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ 00006947 a městem Domažlice, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

1797 a) schvaluje zadání zakázky na dodání herních prvků „Velká herní sestava Balancing plate – šplhací síť – lano Herkules PES“ a „Houpačka s košem – originál ptačí hnízdo HUCK 1,2 m“ na dětské hřiště v ul. Palackého v Domažlicích za předloženou nabídkovou cenu 54.116 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 65.480 Kč (dětské hřiště ul. Palackého - herní prvky)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  65.480 Kč (investiční rezerva)

c) ukládá DTS montáž herních prvků „Velká herní sestava Balancing plate – šplhací síť – lano Herkules PES“ a „Houpačka s košem – originál ptačí hnízdo HUCK 1,2 m“ na dětské hřiště v ul. Palackého

Termín splnění: 30.06.2020(místostarosta Wiesner, OSM)

 

1798 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 20.02.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 26.02.2020

 

1799 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2020(MP)

 

1800 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6121 + 38.000 Kč (polepy skleněných příček - KC Pivovar, knihovna)

org. 0535 § 4376 pol. 6121 + 20.000 Kč (polepy skleněných příček - KC Pivovar, komunitní centrum)

org. 0530 § 6399 pol. 5362 - 6.595 Kč (odpočet DPH, knihovna)

org. 0535 § 6399 pol. 5362 - 3.471 Kč (odpočet DPH, komunitní centrum)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 47.934 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 18. 3. 2020 13:19
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2020 11:40
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)